Начин бодовања завршног испита 2018.године

Бодовање завршног испита и општег успеха

(Правилник о изменама и допунама правилника о упису ученика у средњу школу, („Службени гласник РС", број 23/2018)):

Успех на завршном испиту исказује се бројем бодова освојених на тесту из српског, односно матерњег језика, математике и на комбинованом тесту из природних и друштвених наука (биологија, географија, историја, физика и хемија).

На основу успеха на завршном испиту кандидат може да освоји највише 40 бодова, односно највише по 13 бодова на тесту из српског, односно матерњег језика и математике и 14 бодова на комбинованом тесту.

Општи успех од VI до VIII разреда основне школе исказује се бројем бодова тако што се општи успех, остварен на крају шестог,седмог и осмог разреда заокружен на две децимале,сабере и затим помножи бројем четири (4).


На основу општег успеха кандидат може да оствари највише 60 бодова.

Додатне информације