Инклузивно образовање

 

На почетку школске 2012/2013. године оформљен је ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ кога чине наставници који су прошли семинаре о инклузивном образовању, дефектолог, психолог, педагог, директор и педагошки асистент. Овај тим има задатак да:
 Похађа различите семинаре, обуке и акредитоване програме
 Преноси знања и искуства другим наставницима
 Размењује искуства међу наставницима у оквиру наше школе и других школа
 Користи стручну литературу и едукативне материјале
 Планира семинаре и огледне часове за наставнике наше школе
 Подстиче све видове професионалног усавршавања
 Развија позитиван став према инклузивном образовању и мотивише наставнике
 Помаже наставницима да индентификују ученике са сметњама у развоју
 Помаже наставницима да направе ИОП
 Успоставља сарадњу са другим институцијама и удружењима које могу да помогну
 Успоставља сарадњу са родитељима
 Континуирано ради на превазилажењу предрасуда

У току школске 2012-2013. године Тим за инклузивно образовање се састајао једном до два пута месечно и заједничким радом и сарадњом са наставницима урадио пуно у циљу да се инклузивно образовање у нашој школи одвија без већих потешкоћа.
- У септембру месецу написано је 13 ИОП-а за ученике који веома отежано прате редовну наставу и поред индивидуалног приступа.
- Од септембра месеца педагошки асистент у договору са учитељима помаже ученицима којима је потребна већа подршка у раду и индивидуализовани приступ.
- У октобру месецу дефектолог, Милица Гвозденовић је направила распоред часова по којем ради индивидуално са ученицима који раде по ИОП-у. Од другог класификационог периода је почела са радом и са ученицима првог разреда. Овим распоредом је омогућено да сваки ученик има један час дневно подршку олигофренолога, што је знатно олакшало рад учитељима у виду стручне помоћи.
- Тим је направио списак потребног дидактичког материјала који је потребан за индивидуализовани рад са ученицима. Један део је набављен од стране школе, а тражена је новчана помоћ и од општине као вид подршке за набавку преосталог материјала.
- У новембру месецу ТИМ је успоставио сарадњу са психолозима који су уз подршку Министарства просвете, а у пројекту невладине организације урадили мониторинг у нашој школи по питању инклузије, кроз обилазак већег броја часова и кроз упитнике за наставнике који раде са ученицима по ИОПу.
- У новембру месецу, ПП служба је урадила Ревиск тест свих ученика другог и трећег разреда, као и једног броја првака који раде по ИОП-у који је у изради. Овај тест је показао да се IQ ових ученика креће од 50 до 65.
- У новембру месецу, дефектолог која ради у нашој школи је у сарадњи са дефектологом која ради у суседној школи, у Котежу , одржала интерни семинар о инклузији.
- У децембру је одржан семинар у нашој школи са темом „Заједно у школској клупи“ који се односи на неке елементе инклузивног образовања и толеранције.
- У децембру месецу је урађена еваулација која показује да сви ученици напредују према својим интелектуалним могућностима. Ученици који су редовно долазили на наставу углавном су савладали планиране активности предвиђене ИОП-ом , за разлику од оних који су долазили нередовно или нису уопште похађали наставу.
- У јануару је тим за инклузију прикупио сву неопходну документацију која је потребна за тражење мишљена интерресорне комисије за сваког ученика коју је школа доставила у другом поолугодишту.
- Рад нашег тима је у фебруару попраћен и медијски кроз пројекат “Учим да се не мучим” на телевизији Студио Б, где је ПА говорила о раду у нашој школи која је специфична управо по великом залагању свих запослених да се поомогне ученицима који долазе из депривираних средина.
- Током фебруара и марта месеца интензивирано је ангажовање ученика из ИОП 3 који су спремили веома успешну приредбу поводом прославе Дана школе, а истовремено су се спремали и за школска и општинска такмичења.
- У марту је извршена анализа рада и напредовања ученика који раде по ИОПу како би се успоставила боља комуникација дефектолог-учитељ.
- У циљу да се редовније прати напредовање ученика који раде по ИОПу на крају трећег класификационог периода је одлучено да се сваког месеца састају учитељи и дефектолог како би се координисало у даљем заједничком раду током школске године.
- Преложене су мере за побољшање рада ТИМа за инклузију за следећу школску годину и активности у циљу унутрашњег стручног усавршавања.

Тим за инклузивно образовање

Додатне информације