Савет родитеља

У савет родитеља школе бира се по један представник родитеља ученика сваког одељења и један представник националних мањина.

ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА

Садржај рада

време

(месец)

носиоци

посла

-          Конституисање Савета родитеља

-          Разматрање Годишњег извештаја о раду школе за школску 2013/14. годину

-          Мишљење и сугестије о предлогу Годишњег плана рада школе за школску 2014/15. годину;

-          Одлука  о плану екскурзије и излетаза школску 2014/15. годину;

-          Одлука о висини дневница за наставнике који реализују излете и екскурзије;

-          Избор два предстаника из Савета родитеља који ће присуствовати отварању понуда;

-          Предлог сарадње са друштвеном средином и другим организацијама;

-          Укључивање Савета родитеља у Школски развојни план;

-          Доношење одлуке о ђачком динару;

-          Договор о укључивању родитеља у програм професионалне оријантације за ученике седмог и сомог разреда.

септембар

Директор, секретар, одељенске старешине, психолог, педагог

     

-          Анализа успеха са првог класификационог периода;

-          Мере и мишљења за побољшање успеха;

-          Усвајање извештаја о реализованим излетима, настави у пеироди

-          Предлог учешћа родитеља у реализацијипрограма културне и јавне делатности школе.

новембар

Директор, одељенске старешине, психолог, педагог

Стручнa вођa , директор

     

-          Договор око реализације прославе Савиндана

децембар, јануар

Савет, директор

     

-          Разматрање извештаја о полугодишњем раду школе, предлози за бољу реализацију постојећих програма и учешће родитеља у тој реализацији;

-          Организовање пролећног чишћења и уређивања школског дворишта.

фебруар

Савет, директор, психолог, педагог

     

-          Анализа успеха на класификационом периоду;

-          Предлог мера за побољшање успеха;

-          Организовање свечаности поводом прославе Дана школе

-          Укључивање родитеља у реализацију развојног плана школе;

март

Савет, директор, психолог, педагог

     

-          Истицање резултата ученика који су постигли видне резултате на такмичењима;

-          Анализа сарадње школе са друштвеном средином;

-          Формирање комисије од стране родитеља која ће присуствовати класификационом испиту за ученике осмог разреда

-          Разматрање понуда и избор Комисије за организацију прославе матурске вечери.

април, мај

Савет, директор, психолог, педагог

     

-          Анализа успеха на крају другог полугодишта;

-          Анализа извештаја о самовредновању, извештаја о реализацији екскурзија и извештаја о раду Савета родитеља;

-          Укључивање у израду анекса Школског програма ( школске 2014/15 – 2017/18.);

-          Предлози за Годишњи планрада школе и активностима родитеља у оквиру истог;

-          Усвајање извештаја о  ђачком динару.

јун

Савет, директор, психолог, педагог

Додатне информације