Набавкa електричне енергије

ОСНОВНА ШКОЛА „ЗАГА МАЛИВУК“

Грге Андријановића 18

11000 Београд

www.oszagamalivuk.edu.rs

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

01/19

            У поступку јавне набавкедобара мале вредности, број ЈН 01/19, спроведеном ради закључења уговора за набавку електричне енергије са потпуним снабдевањем, ознака из ОРН 09310000, Основна школа „Зага Маливук“ закључила је уговор са понуђачем Јавно предузеће „Електропривреда Србије Београдса седиштем у Београду, Балканска 13, ПИБ103920327, Матични број20053658.

Опширније: Набавкa електричне енергије

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Деловодни број: 125 од 04.03.2019. године

ЈАВНА НАБАВКА– добра,

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Редни број јавне набавке 01/19 преузмите чланак

Додатне информације