ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 02/19

Република Србија

Град Београд

Основна школа „Зага Маливук“

Грге Андријановића 18                 

11000 Београд

www.oszagamalivuk.edu.rs

Број:610

12.09.2019. године

 

            На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број608 од 12.09.2019. године, Комисија за спровођење поступка јавне набавке образована Решењем број 609од 12.09.2019. године, у поступку јавне набавке мале вредности упућује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 02/19

РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ ДОСТАВЉАЊА ПРИПРЕМЉЕНИХ ОБРОКА У ШКОЛУ

            Предмет јавне набавке је услуга достављања припремљених оброка у школу за ученике Основне школе „Зага Маливук“ (ознака из ОРН 55524000), у свему према опису услуге датом у Конкурсној документацији.

            Право учешћа у поступку имају сва физичка и правна лица која испуњавају услове из чланова 75. и 76. Закона о јавним набавкама и која испуњавају додатне услове предвиђене Конкурсном документацијом. Услови које понуђач треба да испуни као и начин на који се доказује њихова испуњеност ближе су одређени Конкурсном документацијом.

Опширније: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 02/19

Kонкурсна документација 02/19

Kонкурсна документација за поступак јавне набавке мале вредности

- Услуга достављања припремљених оброка у школу-

ЈН бр.02/19

деловодни број: 611од 12.09.2019. године више о конкурсу...

 

Додатне информације