Набавкa електричне енергије

ОСНОВНА ШКОЛА „ЗАГА МАЛИВУК“

Грге Андријановића 18

11000 Београд

www.oszagamalivuk.edu.rs

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

01/19

            У поступку јавне набавкедобара мале вредности, број ЈН 01/19, спроведеном ради закључења уговора за набавку електричне енергије са потпуним снабдевањем, ознака из ОРН 09310000, Основна школа „Зага Маливук“ закључила је уговор са понуђачем Јавно предузеће „Електропривреда Србије Београдса седиштем у Београду, Балканска 13, ПИБ103920327, Матични број20053658.

Опширније: Набавкa електричне енергије

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Деловодни број: 125 од 04.03.2019. године

ЈАВНА НАБАВКА– добра,

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Редни број јавне набавке 01/19 преузмите чланак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ БРОЈ 01/19

Република Србија

Град Београд

Основна школа „Зага Маливук“

Грге Андријановића 18

11000 Београд

www.oszagamalivuk.edu.rs

Број: 124

04.03.2019. године

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ 86/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 122 од 04.03.2019. године, службеник за спровођење јавне набавке именован Решењем број 123 од 04.03.2019. године, у поступку јавне набавке мале вредности упућује

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 01/19

РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

 

 

Предмет јавне набавке број 01/19 јесу добра – Електрична енергија (ознака из ОРН: 09310000), у свему према опису и спецификацији датој у Конкурсној документацији.

Опширније: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ БРОЈ 01/19

Додатне информације