Позив за подношење понуда 01/18

  • Штампа

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 01/18

РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ                

Предмет јавне набавке број 01/18јесу добра – Електрична енергија (ознака из ОРН: 09310000), у свему према опису и спецификацији датој у Конкурсној документацији. Више о томе...