Набавкa електричне енергије

Подаци о јавној набавци:

Број јавне набавке

01/19- јавна набавка мале вредности - добра

Предмет

Набавка електричне енергије са потпуним снабдевањем, ознака из ОРН 09310000

Нето уговорена вредност

418.634,82 динара

Бруто уговорена вредност

502.361,78 динара

Критеријум за доделу уговора

Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда

1 (једна)

Највиша понуђена цена

418.634,82 динара

Најнижа понуђена цена

418.634,82 динара

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда

418.634,82 динара

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда

418.634,82 динара

Одлука о додели уговора

Број 159, донета дана 12.03.2019. године

Уговор закључен

14.03.2019. године

Период трајања уговора

Годину дана

Околности за измену уговора

Нису предвиђене

Основни подаци о добављачу

Јавно предузеће „Електропривреда Србије Београдса седиштем у Београду, Балканска 13, ПИБ103920327, Матични број20053658

Додатне информације