Молба за упис у први разред

Основна школа „Зага Маливук“

Грге Андријановића 18

Београд

Предмет: Молба за упис у први разред детета које има пребивалиште које не припада подручју ОШ „Зага Маливук“

Молим вас да одобрите упис у први разред школске 2023/24. године __________________________________ _ (име и презиме детета),

јмбг __________________________, с а пребивалиштем _______________________ __________________________________________________________(навести адресу становања)

 

 

Разлог из ког се родитељи/други законски заступници опредељују за упис у ОШ „Зага Маливук“ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Датум подношења захтева:__________године

Подносилац молбе

_____________________________

Родитељ/други законски заступник (име и презиме)

Јмбг родитеља ___________________________

Број телефона _________________

Мејл ____________________

 

ОБАВЕШТЕЊЕ о упису ученика у I разред за школску 2023/2024. годину

Упис ученика у први разред школске 2023/24. године обављаће се од 03. априла до 31. маја 2023. године сваког радног дана путем е-уписа (термин пријављивања биће познат након обавештења надлежног министарства).

У I разред школске 2023/24. године уписују се деца која до 31. августа 2023. године пуне 6 година и 6 месеци, а највише 7 година и 6 месеци, односно деца рођена од 1. марта 2016. године до 28. фебруара 2017. године.

 

Под посебним условима, у први разред могу да се упишу и деца која до 31. августа 2023. године пуне 6 до 6 година и шест месеци, односно деца рођена од 1. марта до 31. августа 2017. године. Пријављивање и тестирање ове деце врши се код психолога од 03.априла 2023.године.

 

У ОШ Зага Маливук“ могу да се упишу деца која имају пребивалиште на подручју школе.

Са подручја друге школе може да се упише ако школа има просторних могућности и потребно је да родитељ/други законски заступник поднесе писану молбу школи. Образац молбе је потребно попунити и доставити на мејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

Родитељи/други законски заступници приликом уписа не подносе документа (Уверење о завршеном припремном предшколском програму школи се доставља накнадно).

Извод из матичне књиге рођених, потврду о пребивалишту детата и лекарско уверење (потврда о здравственој способности детета за упис у школу) прибавља школа приликом е-уписа (електронским путем из службених евиденција РС), а на основу писане сагласности родитеља/другог законског заступника (школи се стављају на увид лична документа са јмбг за дете и једног родитеља).

 

 

Биологија

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА ИЗ ПРЕДМЕТА БИОЛОГИЈА

За састављање овог критеријума коришћен је званични документ Министарства просвете,према Правилнику о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању-Службени гласник РС“број34/2019.године.

Праћење развоја и напредовања ученика у достизању исхода и стандарда постигнућа,као и напредовање у развијању компетенција у току школске године обавља се формативно и сумативно.

Иницијално тестирање

Иницијално тестирање се спроводи на почетку школске године у другој недељи.На основу иницијалног тестирања наставник добија информацију са каквим предзнањем ученици крећу у нови разред.Резултат иницијалног тестирања се не оцењује и служи за планирање рада наставника и даље праћење напредовања ученика.

Формативно оцењивање

-наставник бележи податке о постигнућима ученика кроз праћење активности ученика на сваком часу

У ес дневнику ученик добија смајлије за домаће задатке,вежбе,активности ученика при обради нове лекције,обнављања,усмене одговоре,петнаестоминутне провере знања,практичан рад,школску свеску(уредност,садржај свеске...)Ученик на основу формативних оцена може добити бројчану оцену која ће бити уписана у ес дневник.

Бројчано оцењивање

Усмено оцењивање ученика обавља се у току оба полугодишта.Ученик усмено може бити оцењен без претходне најаве.Ученик који није спреман да одговара има право само једном и току првог полугодишта и једном у току другог полугодишта на извињење.

Ученик се бројчано оцењује за учешће и пласман на општинском,градском и републичком такмичењу оценом одличан(5).

 

Одличан (5) добија ученик који:

-је у потпуности савладао градиво

-је сигуран и самосталан,брзо и логички закључује

-успешно повезује садржаје,уочава корелацију са другим предметима

-зна применити знање у решавању проблемских задатака

-брзо,тачно,логички и аргументовано одговара на постављена питања

-је одговоран према раду,показује висок степен активности и ангажовања

 

 

Врло добар (4)добија ученик који:

-има висок ниво и обим знања и степен разумевања програмских садржаја,

-у великој мери показује способност примене знања и логички повезује чињенице и појмове

-спорије али тачно,логично и углавном аргументовано одговара на постављена питања,уз евентуално постављање подпитања

-показује велику самосталност и висок степен активности и ангажовања.

Добар (3) добија ученик који:

-има просечан ниво и обим знања и степен разумевања програмских садржаја

-полако и углавном тачно одговара на постављена питања,уз помоћ наставника

-углавном разуме наставне садржаје и делимично примењује стечена знања

-изводи закључке уз помоћ наставника

-показује делимичан степен активности и ангажовања

 

Довољан(2)добија ученик који:

-знања која је остварио су на нивоу репродукције(не разуме у потпуности наставне садржаје и отежано примењује стечена знања)

-делимично и површно одговара на постављена питања уз помоћ наставника,

-уз знатну помоћ наставника на једноставан начин набраја и описује природне појаве и биолошке процесе

-код доношења закључака наилази на веће проблеме и несамостално доноси закључке

 

Недовољан (1) добија ученик који:

-није достигао задовољавајући ниво и обим знања и разумевања програмских садржаја,

-знања која је остварио нису ни на нивоу препознавања и не показује способност репродукције и примене

-не одговара на постављена питања и није усвојио кључне појмове,

-не показује вољу за стицање знања.

Писмено оцењивање се обавља путем контролних задатака и тестова.Писмене провере у трајању дужем до 45 минута се најављују и спроводе по унапред утврђеном распореду, а писмене провере које трају до 15 минута се не морају најавити,а уписују се у виду смајлија у ес-дневнику,у виду формативне оцене.

 

За контролне задатке бројчана оцена ученичких знања доноси се на основу скале изражене у процентима, која је утврђена на састанку Стручног већа природних наука 28.9.2023..

0%-30% недовољан (1)

31%-45% довољан (2)

46%-65% добар (3)

66%-85% врло добар (4)

86%-100% одличан (5)

 

 

 

 

 

 

Историја

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА УЧЕНИКА ИЗ ПРЕДМЕТА ИСТОРИЈА

У ОШ „ЗАГА МАЛИВУК БЕОГРАДПостигнућа ученика од 5. до 8. разреда у оквиру предмета историје оцењују се формативно и сумативно.

Формативно оцењивање подразумева: праћење напредовања, активности, односно ангажовања ученика на сваком часу, мотивисаности, редовно доношење прибора за рад, израду домаћих задатака, израду задатака на самом часу, дисциплину, поштовање правила понашања. Води се у педагошкој свесци наставника, а из овога проистиче и оцена за рад на часу.

Критеријум је следећи:

Недовољан успех- ученик омета наставу, не поштује правила понашања, не пише, нема прибор, не ради домаће задатке и уопште није активан на часу;

Довољан успех-ученик повремено прати наставу, повремено доноси прибор и домаћи и ретко кад је активан на часу, али пише оно што се од њега очекује;

Добар успех- ученик прати наставу, труди се да поштује правила понашања, скоро увек доноси прибор и домаћи, активан је на часу али не у континуитету;

Врло добар успех-ученик поштује правила понашања, труди се да редовно извршава своје обавезе, доноси прибор и домаћи, активан је;

Одличан успех- ученик увек поштује правила понашања, редовно извршава своје обавезе, доноси прибор и домаће задатке, изузетно је активан и мотивисан за рад, показује заинтересованост и жељу за напредовањем и стицањем знања.

Сумативно оцењивање

У сумативно оцењивање спадају: иницијални тестови, 15- минутни, контролни задаци, активност на часу, усмено одговарање.

Оцена са иницијалних тестова не улази у просек и служи наставнику за даље праћење напредовања ученика и планирање рада. Изузетно, уколико је ученик потпуно тачно урадио све задатке са иницијалног теста, предметни наставник може наградити ту активност са оценом, одличан (5).

Оцена из активности на часу изводи се на основу кратких тестова или усмених одговора израда квизова, који се односе на садржаје са истог или претходног часа.

Елементи оцењивања ученичких постигнућа из наставног предмета историја су: усвојеност садржаја, примена знања, активност и рад ученика на часу, израда презентација, паноа и учешће у пројектима. Примена знања испитује се писмено, усмено и практично (израда паноа, презентација или пројеката).

Писмено испитивање обавља се путем контролних вежби и тестова. Писмени одговор изводиће се према унапред утврђеном плану рада школе, који ће бити истакнут на сајту школе.Оцене су јавне ,ученик има увид у свој рад, оцена се уписује у дневник. . За контролне задатке бројчана оцена изводи се на основу скале изражене у процентима, у складу са препорукама за оцењивање:-оцена –недовољан (1)-0-29%

-оцена –довољан (2)-30-49%-основни ниво-именује,препознавање

-оцена- добар (3)-50-69%-средњи ниво-репродукција,разумевање

-оцена- врло добар (4)-70-85%-средњи ниво-разумевање,закључивање

-оцена-одличан (5)-86-100%-напредни ниво-закључивање,примена

Писмене провере знања у трајању од 45 минута се најављују и планиране су Годишњим планом рада школе. Тестови у трајању од 15 минута се не морају најављивати. Кратке писмене провере знања учествују у коначној оцени која се формира и уписује у ес-дневник.

Није дозвољено умножавање и фотографисање писаних радова ученика, осим у ситуацији када постоји писани приговор на оцену.

Усмено оцењивање се обавља путем непосредног одговарања, уз поштовање критеријума за оцењивање или кроз прикупљање више одговора на комплекснија питања, где ученик треба нешто да закључи, повеже одређене чињенице, како би дошао до закључка, путем реферата, израде ПП презентација, пројеката (уколико за одређену тему или разред буду одређени), паноа.

Оцењивање се примењује и ако ученик учествује на такмичењима одобрених од стране надлежног Министарства и то оценом одличан 5(пет).

Бројчана оцена добијена путем усмених одговора ученика одређује се на основу следећих критеријума:

Одличан(5)- Ученик је у целини усвојио основна и проширена знања, умења и вештине, примењује знања у новим околностима, познаје узроке и последице, уочава битно, самостално закључује на основу датих података,критички расуђује, поседује богат речник и лако се изражава, испољава креативну активност на часу, показује интресовања и самоиницијативност

Врло добар(4)- Ученик је у целини усвојио основни, средњи и део напредног нивоа знања, самостално образлаже садржај, лако разуме, закључује и репродукује чињенице, лако се писмено и усмено изражава, испољава активност на већини часова, самостално и уз помоћ наставника, примењује знања у новим околностима.

Добар(3)- Ученик је у целини усвојио основна знања, умења и вештине, схвата значење основних историјских појмова, уме да репродукује научено, самостално извршава основне задатке, има тешкоће у течном изражавању, уочава битно, али приликом закључивања потребна је помоћ наставника

Довољан(2)- Ученик је усвојио, мада не у потпуности, основна знања, репродукује научено уз помоћ наставника, има склоност ка пасивном памћењу и механичком репродуковању, има тешкоћа у изражавању, испољава несналажење у самосталном раду, несигуран је и нејасан у излагању градива.

Недовољан(1)- Ученик није усвојио основна знања, умења и вештине, не показује заинтересованост за процес учења, нити напредак, не показује разумевање садржаја ни уз помоћ наставника, није у стању да га самостално репродукује.

Шта се још оцењује: -Школска свеска из историје- наставник може да оцени школску свеску на крају полугодишта/шкослке године. Оцењује се: садржај свеске, уредност, цртежи, додатни текстови... -Домаћи задатак- наставник вреднује сваки домаћи задатак. Редовно одговарање на питања улази у оцену за активност и вреднује се оценом одличан (5). Три неурађена домаћа задатка се вреднују оценом недовољан (1). -Ангажовање ученика у ваннаставним активностима- током излета, посета..... -Остало- ученик може бити оцењен на основу његових интересовања- уколико изложи и реализује добру идеју за посету некој релевантној институцији, за реализацију угледног часа, израду пројекта, часова допунске или додатне наставе...

Закључна оцена изводи се на основу аритметичке средине СВИХ уписаних оцена у току школске године. Уколико ученик није задовољан предложеном закључном оценом на полугодишту или на крају школске године, одговара градиво или ради полугодишњи односно годишњи тест у зависности да ли је у питању крај првог полугодишта или крај школске године. Добијена оцена на тај начин се уписује у дневник и поново се на основу аритметичке средине свих уписаних оцена утврђује закључна оцена. Закључна оцена на полугодишту НЕ УЗИМА СЕ у обзир приликом утврђивања аритметичке средине на крају школске године.

Ученици који раде по прилагођеном или измењеном програму у оквиру ИОП-а имају другачији критеријум оцењивања. Није исти за све ученике и зависи од потреба и постигнућа ученика који раде по овом програму и прилагођава се сваком ученику индивидуално.

Документација која прати процес оцењивања је: ес-дневник, педагошка свеска наставника, тестови, контролне вежбе, домаћи задаци, панои, ПП презентације.

Стручно веће наставника историје:

Александра Миљковић

Милош Пејовић

Хемија - 8. разред

Хемија критеријуми оцењивања за 8 разред

 

Стручно веће природних наука, наставник хемије

 

Иницијални тест - обавља се на почетку школске године, у првој или другој недељи. Наставник процењује претходна постигнућа ученика у оквиру одређене области, модула или теме, која су од значаја за предмет.

Резултат иницијалног процењивања не оцењује се и служи за планирање рада наставника и даље праћење напредовања ученика.

Оцењивање се обавља уз уважавање ученикових способности, степена спретности и умешности.

Ученик са изузетним способностима, који стиче образовање и васпитање на прилагођен и обогаћен начин применом индивидуалног образовног плана, оцењује се на основуо стварености циљева и прописаних стандарда постигнућа, као и на основу ангажовања.

Ученик који има тешкоће у учењу услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и других разлога и коме је потребна додатна подршка у образовању и васпитању, оцењује се на основу остварености циљева и стандарда постигнућ према плану индивидуализациј еили у току савладавања индивидуалног образовног плана.

 

Ученик у току школске године може добити оцене на основу:

 • писмених провера знања – контролних вежби;

 • усменог испитивања;

 • активности на часу;

 • домаћих задатака;

 • семинарских радова.

Писмене провере знања, осим петнаестоминутних провера, се најављују ученицима и одржавају према унапред утврђеном распореду.

Усмене провере

Учеников успех на усменим проверама знања вреднује се на следећи начин, а у складу са Правилником о оцењивању у основној школи:

 

 

Одличан (5)

Ученик на постављено питање одговара самостално, и показује висок ниво познавања градива, одговара на потпитања наставника без помоћи наставника и самостално повезује знања уводећи и појмове и појаве које се тичу других предмета, или на начин који показује висок степен развијености међупредметних компетенција. Успешно решава задатке на свим нивоима постигнућа (почев од препознавања градива до примене наученог на новим примерима). Успешно актуализује своја знања и повезује их са стварним примерима из живота.

Врлодобар (4)

Ученик самостално одговара на питања, уз минималну помоћ и погрешке, добро познаје појмове који се тичу градива, не лута по теми постављаног питања, самостално одговара на потпитања која даје наставник, или уз малу помоћ наставника. Успешно решава задатке на свим нивоима постигнућа, уз малу помоћ наставника.

Добар (3)

Ученик познаје градиво, уме да препозна појмове који се тичу градива и да их репродукује, уз помоћ наставника уме да одговори на потпитања, али често греши. Не открива узрочно-последичне везе и не може самостално закључивати о њима.Одговара на питања основног нивоа и задатке које је наставник већ давао на часу. Показује занимање и труди се, упркос свему.

Довољан (2)

Ученик може набројати, именовати или уз помоћ наставника дефинисати само основне појмове, стално га треба подсећати и усмеравати у одговорима наводити на тачна решења и уз помоћ наставника је у стању да реши задатке основног нивоа. Отежано повезује дате чињенице и често греши у примени знања.

Недовољан (1)

Ученик није савладао основне појмове које садржи тема коју одговара, не показује интересовање да уз помоћ наставника пронађе одговоре, одговара са „не знам“ и „дајте ми један“, не жели усмено да одговара кад на њега дође ред или када га наставник позове да одговара.

 

Ангажовање (активност) и рад на часу

Рад на часу - је слободна наставникова процена о раду ученика током једног полугодишта/школске године.

Рад на часу подразумева: ученикову пажњу, праћење, активно учествовање у наставном процесу.

Радна свеска из хемије - наставник може да оцени радну свеску ученика на крају полугодишта/школске године. Наставник оцењује: садржај свеске, уредност, тачност дати одговора

 

Ограничено се труди

 • Приводи крају само неколико задатака;

 • Потребно је дете стално подесћати на започети задатак, ретко мотивисано;

 • Заборавља задатке, не довршава их, нетачно ради или са закашњењем.

Недовољно се труди

 • Мотивисано је да заврши већину задатака иако неки нису потпуно урађени;

 • С времена на време треба га подсетити да заврши задатак;

 • Понекад слуша са пажњом, учествује у дискусијама и активностима, сарађује у групном раду.

Довољно се труди

 • Обично је мотивисано и ради задатке;

 • Завршава задатке на време;

 • Обично слуша са пажњом, учествује у дискусијама и активностима одељења, сарађује у групном раду.

 

Изражено се труди

 • Лично мотивисано;

 • Са вољом завршава задатке;

 • Често тражи изазове у учењу;

 • Скоро увек слуша са пажњом, учествује у дискусијама и активностима одељења, сарађује у групном раду.

Изузетно се труди

 • Самоуверено и самостално дете;

 • Тражи изазове у учењу;

 • Задатке завршава са ентузијазмом;

 • Слуша са пажњом;

 • Здушно учествује у дискусијама/активностима;

 • Доприноси корисним разменама током групног рада;

 • Преузима одговорност за сопствени развој.

 

ОЦЕЊИВАЊЕ УЧЕНИКА КОЈИ ОСТВАРУЈУ ДОДАТНУ ПОДРШКУ У ОБРАЗОВАЊУ

Ученик коjи стиче образовање и васпитање по индивидуалном образовном плану (ИОП-1) оцењивање се врши у односу на постојеће стандарде и очекиване исходе у ИОП-у.

Ученик коjи стиче образовање и васпитање по индивидуалном образовном плану са прилагођеним стандардима постостигнућа(ИОП-2),оцењује се на основу ангажовања и степена остварености циљева и прилагођених стандарда

Ученик са изузетним способностима коjи стиче образовање и васпитање на прилагођен и обогаћен начин,применом индивидуалног образовног плана(ИОП-3),оцењује се на основу праћења остваривања прописаних циљева,општих и посебних стандарда постигнућа и ангажовања. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Усклађивање критеријума оцењивања за 8 разред

 

 

Довољан (2)

 

Добар (3)

зна градиво за 2 +

Врло добар(4)

зна градиво за 2и 3 +

Одличан (5)

зна град. за 2,3и 4 +

МЕТАЛИ ОКСИДИ МЕТАЛА И ХИДРОКСИДИ(БАЗЕ)

Зна да:

наведе заступљеност метала, неорганских једињења у живој и неживој природи;

- симболе и називе најважнијих метала

-физичка својства метала и њихову практичну примену;

- препознаје формуле оксида

Зна да:

-напише формуле и именује оксиде, киселине, базе и соли

Зна да:

-напише и тумачи једначине хемијских реакција метала

- решава једноставније стехиометријске задатке(добијања оксида)

Зна да:

- решава стехиометријске задатке

НЕМЕТАЛИ, ОКСИДИ НЕМЕТАЛА И КИСЕЛИНЕ

наведе заступљеност неметала, неорганских једињења у живој и неживој природи; проналaзи елемент у ПСЕ ,

- физичка и хемијска својства.

- израчуна рел. молек.масу

 

напише формуле и именује оксиде, киселине, базе и соли

-знада израчуна моларну масу,

процентни састав елемента у једињењу

 

напише и тумачи једначине хемијских реакција метала и неметала

-

 

 • изведе стехиометријска израчунавања;

 

 

СОЛИ

- шта су соли(дефиниција)и њихова физичка својства

- препозна на основу формуле или назива представнике ових једињења у свакодневном животу и повеже њихова својства са практичном применом

- на основу формуле именује оксиде, киселине, базе и соли

-зна да на онову назива напише хемијске формуле оксида, киселина, база и соли- уз малу помоћ наставника

-зна да израчуна масени процентни састав раствора

- самостално на основу формуле именује оксиде, киселине, базе и соли

-самостално на онову назива напише хемијске формуле оксида, киселина, база и соли

-пише реакције добијања соли- уз малу помоћ наставника

-испита, опише и објасни својства оксида, неорганских киселина, база и соли

-самостално пише реакције добијања соли

-самостално решава стехиометријске задатке добијања соли

ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА И ЊИХОВА ОПШТА СВОЈСТВА

Нааведе заступљеност органских једињења у живој и неживој природи– опише физичка својства органских једињења

-Зна основну разлику између органских и неорганских супстанци

-разликуе својства неорганких и органских супстации –објашњава разлику на основу њихових структура;

 

-разликује својства неорганских и органских супстанции објашњава разлику на основу њихових структура;

 

УГЉОВОДОНИЦИ

-зна поделу угљоводоника и молек. форм. и називе алкана,алкена и алкина

-структурну изомерију

-реакције сагоревања и адиције

-стехиометријске задатке сагоревања

 • стехиометријске задатке адиције и сложеније стех.задатке сагоревања

 

ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА СА КИСЕОНИКОМ

-зна да наведе класе органских једињења са кисеоником

- напише молекулске формуле алкохола и карбоксилних киселина

- примену ових једињења

-структурну изомерију

-пише рационалне формуле знајући називе и обрнуто

реакције сагоревања

-реакције алкохола, карб. киселина и естара

-стехиометријске задатке сагоревања алкохола

 • стехиометријске задатке за реакције алкохола и карб. киселина

 

БИОЛОШКИ ВАЖНА ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА

-опише физичка својства: агрегатно стање и растворљивост масти и уља, угљених хидрата, протеина и растворљивост витамина

-значај ових једињења

-наведе заступљеност у природи и улогe масти и уља, угљених хидрата, протеина и витамина у живим организмима и доведе их у везу са здрављем и правилном исхраном људи

-опише основу структуре молекула који чине масти и уља, угљене хидрате и протеине

објасни сапонификацију триацилглицерола и хидрогенизацију незасићених триацилглицерола, наведе производе хидролизе дисахарида и полисахарида и опише услове под којима долази до денатурације протеина

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗЕЛЕНА ХЕМИЈА

одговоран однос према здрављу и животној средини

-учествује у изради пројектног задатка на тему заштита животне средине

-прикупља податке за пројектни задатак о загађењу и заштити животне средине

-предлаже нове начине за идејно решење загађивања и заштиту животне средине

 

Предметни наставник

Драгица ЖежељРекли су о образовању...

О нама

Адреса школске установе:
Грге Андријановића 18,
11210 Крњача, Београд

Број телефона:  011/2712-371
Мејл адреса:
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Наша локација