Правилник о безбедности 2022.

 

 

ОСНОВНА ШКОЛА „ЗАГА МАЛИВУК“ БЕОГРАД

 

 

 

 

ПРАВИЛНИК

О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЗАГА МАЛИВУК“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Београд, септембар 2022.годинеСАДРЖАЈ 

На основу члана 119, став 1, тачка 1) а у вези члана 108. став.1, Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и Упутство за израду акта којим установе образовања и васпитања прописују мере, начин и поступак заштите и безбедности деце и ученика(Сл. гласник РС, бр. 67/2022) од 17.06.2022. године и чл.39. став 1. тачка 1. Статута ОШ "Зага Маливук", Школски одбор ОШ "Зага Маливук" дана 09.12.2022. године, донео је:ПРАВИЛНИК

О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА У ШКОЛИ И СВИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ОСНОВНА ШКОЛА „ЗАГА МАЛИВУК“

I Основне одредбеЧлан 1

Правилником о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика прописују се мере, начин и поступак заштите и безбедности ученика ОШ „Зага Маливук“ (даље: Школа) за време боравка у Школи и за време извођења свих активности које организује Школа, начин њиховог спровођења и одговорност запослених и ученика за неизвршавање одредаба овог правилника.

Заштита и безбедност ученика обезбеђују се у складу са Упутством за доношење општег акта о заштити и безбедности деце и ученика у установама образовања и васпитања (Упутство Министарства просвете, науке и технолошког развоја(Сл. гласник РС, бр. 67/2022) од 17.06.2022. године и овим правилником.

Члан 2

Средства за спровођење мера из члана 1. овог правилника обезбеђују се у буџету јединице локалне самоуправе, у складу са чланом 189. став 1. тачка 8) Закона.

Члан 3

Овим правилником обезбеђује се ученицима право на заштиту и безбедност:

у школској згради и школском дворишту;

на путу између куће и Школе;

ван школске зграде и школског дворишта - за време остваривања образовно-васпитног рада или других наставних и ваннаставних активности које организује Школа.

Ученици имају право на заштиту и безбедност од:

1) поступака других лица,

2) болести и повреда,

3) пожара, поплаве, елементарних непогода и других природних појава које могу угрозитибезбедност.

Члан 4

Одељењски старешина и предметни наставници у обавези су да у свакодневном контакту са ученицима, а нарочито на часовима одељењске заједнице и одељењског старешине, ученике упознају са опасностима са којима се могу суочити за време боравка у школи и извођења других активности које организује Школа, као и са начином понашања којим се те опасности могу избећи или отклонити.

Члан 5

Одредбе овог правилника дужни су да поштују сви запослени у Школи, ученици, родитељи, односно законски заступници ученика (даље: родитељи) и трећа лица када се налазе у школској згради, школском дворишту или на другом месту на којем се остварује образовно-васпитни рад или друга активност у организацији Школе.

Члан 6

Неспровођење и непридржавање мера, начина и поступка заштите и безбедности од стране запослених, прописаних овим правилником, сматра се тежом повредом радних обавеза, за коју се води дисциплински поступак, у складу са Законом. Дисциплинска одговорност запослених не искључује кривичну и материјалну одговорност.

Свесно непридржавање правила и мера безбедности од стране ученика, прописаних овим правилником, сматра се тежом повредом обавеза ученика, за коју се води васпитно-дисциплински поступак, у складу са Законом и Правилником о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика Школе.

Члан 7

Запослени, родитељи и ученици обавезни су да директору, секретару, педагогу, дежурном наставнику или другом овлашћеном лицу пријаве сваку појаву за коју посумњају да би могла да угрози безбедност ученика.

Члан 8

Посебна обавеза директора је да повремено, без претходне најаве, а најмање два пута месечно, проверава да ли се спроводе мере за остваривање заштите и безбедности ученика.

Неспровођење мера безбедности и заштите ученика, прописаних овим правилником, представља разлог за разрешење директора, у складу са Законом.

Члан 9

Ради спровођења мера утврђених овим правилником, Школа сарађује са:

1) Градском општином Палилула

2) Управом Града Београда - Секретаријатом за образовање;

3) Министарством просвете, науке и технолошког развоја;

4) Министарством унутрашњих послова;

5) Центром за социјални рад Градске општине Палилула;

6) Домом здравља „др Милутин Ивковић“ – Палилула и другим релевантним органима и институцијама.

 

 

Члан 10

На материју коју уређује овај правилник сходно се примењују одредбе других општих аката Школе чија је примена од значаја за остваривање заштите и безбедности ученика.II Заштита и безбедност у школској згради и школском двориштуЧлан 11

За време трајања наставе и других активности, откључана су само главна улазна врата Школе и само једна капија која води у школско двориште.

За откључавање капија на школском дворишту и улазних врата овлашћени су домар и директор Школе.

Домар откључава капију на школском дворишту, главна улазна врата, улаз за ученике, проверава стање школских просторија и о томе обавештава директора или секретара, а у случају потребе предузима неопходне мере.

Члан 12

Када се у Школи не изводи настава и друге активности све капије на школском дворишту и сва улазна врата на школској згради су закључана ван радног времена, а у радно време откључавају се само главна капија и главна улазна врата.

За откључавање капије и улаза на почетку радног времена у првој смени и за закључавање улаза на крају радног времена задужен је домар, а у његовом одсуству - друго лице, по овлашћењу директора.

 

Члан 12а

Родитељ ученика је дужан да обавести одељењског старешину директора, секретара или педагога/психолога уколико је дошло до промене у вршењу родитељског права, односно старатељства над дететом одмах након настале промене, уз достављање решења/пресуде надлежног органа.

Родитељ ученика је дужан да обавести одељењског старешину писаним путем, СМС поруком или мејлом о томе која лица су овлашћена да уместо њега преузму ученика из школе, односно да ће дете самостално долазити и одлазити из школе.

Евидентирање трећих лица која улазе у школску зграду врши члан помоћно-техничког особља који дежура на портирници код главног улаза у објекат.

 

Члан 13

Понашање ученика пре, за време и после одржавања наставе и других активности у школи, улаз и излаз из школе, дежурства, односи са другим ученицима и запосленима и друга права, обавезе и одговорности ученика које се односе на њихово понашање, уређени су актом којим се прописују правила понашања у Школи.

Обавезе дежурних наставника пре почетка наставе, за време одмора и након завршетка наставе, за време боравка ученика у школи, уређени су актом којим се прописују правила понашања у Школи.

Обавезе одељењских старешина, наставника и свих запослених, као и родитеља за време боравка у школи и пријем и кретање лица која долазе у школу, забрана пушења, уношења експлозивних материја и других опасних предмета, уређени су актом којим се прописују правила понашања у Школи.

II.1Заштита од болести и повредаЧлан 14

Ради остваривања заштите и безбедности ученика од болести и ширења заразе, Школа:

1) стара се о уредности и чистоћи школских просторија и школског дворишта, у складу са санитарно-хигијенским прописима и мерама;

2) организује обављање прописаних периодичних систематских лекарских прегледа запослених и ученика;

3) поступа по мерама надлежних органа наложеним у складу са прописима у области здравства;

4) у случају промена код ученика које се односе на његово здравствено стање обавештава родитеља, предузима хитне мере уколико су неопходне и сарађује са школским лекаром и надлежним здравственим институцијама.Члан 15

Ради остваривања заштите и безбедности ученика од повреда, Школа:

1) обезбеђује набавку и коришћење школског намештаја, наставних и других средстава који су безбедни за употребу и одговарају психофизичким својствима ученика, према својим могућностима;

2) примењује стандарде и нормативе који се односе на школски простор, број ученика у одељењу и друге услове за обављање делатности;

3) Справе у фискултурној сали и на спортском терену, као и дворишни мобилијар одржава у исправном стању. Пре почетка као и током наставне године наставници физичког и здравственог васпитања и домар проверавају стање висећих справа у фискултурној сали. У случају да недостатке домар није у стању сам да отклони, дужан је да обавести директора или секретара Школе. 

4) обезбеђује стални надзор наставника или стручног сарадника за време рада на уређајима или с предметима који могу изазвати повреду, као и за време извођења активности које представљају потенцијалну опасност за настанак повреде;

5) из учионица уклони биљке које изазивају алергију или отровне биљке, а употребу лепкова, токсичних спрејеве, боја и других супстанци штетних по здравље ученика избегава, или уколико то није могуће, примени превентивне мере ( едукација ученика, коришћење заштитне опреме, проветравање и сл).

Члан 16

Обавеза родитеља је да ученика, чије је здравствено стање такво да може да представља опасност за друге ученике и запослене, одведу на одговарајући здравствени преглед и не шаљу га на наставу и друге активности које организује Школа, док не добије одговарајућу потврду лекара о здравственој способности.II.2Заштита од пожара, поплаве, електричне струје, удара грома и других опасних појава

Члан 17

Ради остваривања заштите од пожара, запослени и ученици су дужни да спроводе мере прописане важећим Законом о заштити од пожара, других прописа који уређују ову материју, планова заштите од пожара, одлука надлежног органа јединице локалне самоуправе, Школског одбора и других органа, као и општег акта Школе којим се уређују начин, поступак и мере у области противпожарне заштите.

Члан 18

Ради остваривања заштите и безбедности од поплаве и изливања фекалија, домар свакодневно проверава исправност водоводних и канализационих инсталација и предузима потребне мере у случају уочених промена које могу угрозити безбедност ученика и запослених у Школи.

Сви запослени и ученици обавезни су да без одлагања обавесте домара, директора или секретара о уоченим променама на водоводним и канализационим инсталацијама, које могу угрозити безбедност ученика и запослених у Школи.

 

Члан 19

Ради остваривања заштите и безбедности од електричне струје, домар свакодневно проверава исправност електричних инсталација и предузима потребне мере у случају уочених промена које могу угрозити безбедност ученика и запослених у Школи.

Сви запослени и ученици обавезни су да без одлагања обавесте домара, директора или секретара о уоченим променама на електричним инсталацијама, које могу угрозити безбедност.

 

 

Члан 20

Уређаји, други предмети и материје који се користе у наставном процесу, за одржавање хигијене или у друге сврхе морају се држати ван домашаја неовлашћених лица, ако могу представљати опасност по живот и здравље ученика.

Члан 21

Ради остваривања заштите и безбедности од удара грома, Школа редовно проверава исправност громобранских инсталација, у складу са прописима у тој материји.

Сви запослени и ученици обавезни су да без одлагања обавесте домара, директора или секретара о уоченим променама на громобранским инсталацијама, које могу довести у питање њихово функционисање.

Поред спровођења мера из става 1. и 2. овог члана, Школа је обавезна да за време грмљавине обезбеди да ученици буду у школској згради.

Члан 22

Школа периодично, у складу са важећим прописима, организује контролу противпожарних, громобранских и електро-инсталација од стране овлашћеног привредног субјекта.

Заштита и безбедност од других опасних ствари и појава остварује се сходном применом чл. 18. до 21. Овог Правилника.

III Заштита и безбедност на путу између куће и школеЧлан 23

Директор Школе је обавезан да сарађује са органима надлежним за безбедност саобраћаја и прати стање саобраћајне сигнализације на прилазима Школи.

Сваки запослени обавезан је да о уоченим недостацима на саобраћајној сигнализацији обавести директора или секретара, који ће ради решавања проблема ступити у контакт с надлежним органима.

Члан 24

Школа пред надлежним органима покреће иницијативе ради побољшања безбедности у саобраћају на прилазима Школи (постављање „лежећих полицајаца“, семафора и других уређаја, организовање дежурства саобраћајних полицајаца и тако даље).

Члан 25

Заштита ученика у саобраћају обезбеђује се организовањем предавања саобраћајних стручњака, приказивањем филмова о саобраћају, разговором на часовима одељењске заједнице и родитељским састанцима.

Поред активности усмерених на побољшање безбедности у саобраћају, у вези са заштитом и безбедношћу ученика на путу од куће до Школе и обратно, директор и запослени из реда наставног особља:

1) опомињу ученика којег сретну на његовом путу од куће до Школе или обратно, ако се небезбедно понаша;

2) о сваком небезбедном понашању ученика обавештавају његовог одељењског старешину, који о томе обавештава његовог родитеља и предузима друге мере.IVЗаштита и безбедност ван зграде школе и школског дворишта, за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организује школаЧлан 26

На остваривање заштите и безбедности ученика за време боравка на екскурзији или настави у природи, као и за време извођења неке друге активности ван зграде Школе и школског дворишта, примењују се основне одредбе Правилника, а сходно се примењују његове одредбе о остваривању заштите и безбедности ученика у згради Школе и школском дворишту.

IV.1Заштита и безбедност ученика за време извођења екскурзија и наставе у природи

Члан 27

Екскурзија и настава у природи, као облици образовно-васпитног рада, изводе се у складу са школским програмом, који је донет на основу одговарајућег важећег наставног плана и програма, годишњим планом рада Школе и програмом за организовање екскурзије и наставе у природи.

Екскурзија и настава у природи се може изводити након добијене сагласности Савета родитеља Школе.

Члан 28

Приликом избора понуђача за извођење екскурзије и наставе у природи, Школа ће посебну пажњу посветити његовој оспособљености за остваривање заштите и безбедности ученика за време активности која се организује.

Уговор који се закључује за извођење екскурзије и наставе у природи мора да садржи посебне ставке које се односе на предузимање мера заштите и безбедности ученика.

 

 

Члан 29

Оспособљеност понуђача за остваривање заштите и безбедности ученика односи се нарочито на:

1) поседовање одговарајуће лиценце за рад;

2) кадровску и техничку опремљеност за организовање путовања ученика;

3) кадровску и техничку опремљеност за остваривање заштите и безбедности ученика у објекту у којем су смештени (физичко и техничко обезбеђење објекта, обезбеђена медицинска помоћ и тако даље);

4) квалитет исхране ученика.

Смештај ученика на екскурзији и извођење настави у природи мора се обезбедити само у објектима који испуњавају услове за извођење ових облика образовно-васпитног рада.

Пре поласка на наставу у природи Школа обавезно организује лекарски преглед свих ученика.

V Обавезе школе у заштити од дискриминације, злостављања, занемаривања, вређања угледа, части или достојанства и страначког организовања и деловањаЧлан 30

Остваривању овог вида заштите и безбедности ученика служе поштовање одредаба правила понашања у Школи и активности стручног тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.

Члан 31

У Школи су забрањене дискриминација и дискриминаторско поступање, којим се на непосредан или посредан, отворен или прикривен начин, неоправдано прави разлика или неједнако поступа, односно врши пропуштање према ученицима, а које се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, статусу мигранта, односно расељеног лица, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, социјалном и културном пореклу, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, сметњи у развоју и инвалидитету, изгледу и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима, као и по другим основима утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације.

Школа је у обавези да поступа у складу са актом којим се утврђују ближи критеријуми за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, ученика или трећег лица у школи, а који заједнички прописују министар просвете и технолошког развоја и министар надлежан за послове људских права.

Члан 32

У Школи је забрањено физичко, психичко, социјално, сексуално, дигитално и свако друго насиље, злостављање и занемаривање ученика, а сходно тумачењима ових појмова утврђеним у члану 111. Закона и подзаконским актима.

Школа ће одмах поднети пријаву надлежном органу ако се код ученика примете знаци насиља, злостављања или занемаривања, нарочито ако је то учињено од стране родитеља, односно другог законског заступника или трећег лица у Школи.

 

Члан 33

У Школи је забрањено свако понашање запосленог према ученику и ученика према другом ученику којим се вређа углед, част или достојанство. Директор Школе дужан је да у року од три дана од дана сазнања за повреду забране из става 1. овог члана предузме одговарајуће активности и мере у оквиру надлежности Школе.

Школа ће своје поступање када се посумња или утврди вређање угледа, части или достојанства, у погледу начина спровођења превентивних и интервентних активности, услова и начина за процену ризика, начина заштите и других питања од значаја за заштиту, спроводити у складу са посебним подзаконским актом.

Члан 34

У Школи није дозвољено страначко организовање и деловање и коришћење простора школе у те сврхе.

VI Завршне одредбе

Члан 35

Измене и допуне овог Правилника врше се на исти начин и по поступку прописаном за његово доношење.

Члан 36

Даном ступања на снагу Правилника престаје да важи Правилник заштити и безбедности ученика, заведен под бројем 1075 од 26.12.2013. године.

Члан 37

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.

Председник Школског одбора

Јованка Николић Радишић

Објављено на огласној табли школе дана 12.12.2022. године.

Ступио на снагу дана: 20.12.2022

Секретар школе:______________________

Рекли су о образовању...

О нама

Адреса школске установе:
Грге Андријановића 18,
11210 Крњача, Београд

Број телефона:  011/2712-371
Мејл адреса:
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Наша локација