Правилник о радној дисциплини и правилима понашања

На основу члана 119 став 1. тачка 1, а у складу са чланом 109 став 3. Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник РС 88/2017), члана 15. Закона о раду (Сл. гласник РС 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017, 113/2017 и 95/2018) Школски одбор на седници одржаној дана 30.06.2018.године донео је

 

 

П Р А В И Л Н И К

О РАДНОЈ ДИСЦИПЛИНИ И ПРАВИЛИМА

ПОНАШАЊА ЗАПОСЛЕНИХ, УЧЕНИКА

И РОДИТЕЉА УЧЕНИКА ОШ ЗАГА МАЛИВУК

 

 

 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

 

Члан 1.

 

Овим Правилником, у складу са законом, уређују се основна правила понашања у ОШ Зага Маливук ( у даљем тексту школа), радна дисциплина запослених и ближе уређују обавезе и одговорности ученика, запослених у школи, родитеља ученика и других лица која користе услуге школе.

 

Члан 2.

 

Директор је дужан да приликом закључивања уговора о раду са запосленим, истог упозна са радном дисциплином и правилима понашања, као и запослене који су већ у радном односу код послодавца.

Директор је дужан да са одредбама овог Правилника упозна ученике и родитеље ученика школе.

 

Члан 3.

 

Запослени, ученици и родитељи ученика школе су дужани да поштују радну дисциплину и правила понашања утврђена овим Правилником.

 

Члан 4.

 

Поштовањем и применом овог Правилника и одговарајућом организацијом рада школе обезбеђују се: несметан рад, повећана безбедност ученика, очување школске имовине, општа и радна дисциплина и доприноси бољем успеху ученика и угледу школе.

 

 

 

Члан 5.

 

У школи се негују односи међусобног разумевања и уважавања личности ученика, запослених и родитеља.

Запослени имају обавезу да својим радом и укупним понашањем доприносе развијању позитивне атмосфере у школи.

У школи, на основу Закона, није дозвољено страначко организовање и деловање и коришћење простора установе у те сврхе..

У установи су забрањене активности којима се угрожавају, омаловажавају, дискриминишу или издвајају лица, односно групе лица, по основу: расне, националне, етничке, језичке, верске или полне припадности, физичких и психичких својстава, сметњи у развоју и инвалидитета, здравственог стања, узраста, социјалног и културног порекла, имовног стања, односно политичког опредељења и подстицање или неспречавање таквих активности, као и по другим основима утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације.

Под дискриминацијом лица или групе лица сматра се свако непосредно или посредно, на отворен или прикривен начин, искључивање или ограничавање права и слобода, неједнако поступање или пропуштање чињења, односно неоправдано прављење разлика повлађивањем или давањем првенства.

Не сматрају се дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у неједнаком положају.

Ближе критеријуме за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, ученика или трећег лица у установи, заједнички прописује министар и министар надлежан за послове људских права.

У установи је забрањено: физичко, психичко и социјално насиље; злостављање и занемаривање деце и ученика; физичко кажњавање и вређање личности, односно сексуална злоупотреба деце и ученика или запослених.

Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног или понављаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности детета и ученика или запосленог.

Занемаривање и немарно поступање представља пропуштање установе или запосленог да обезбеди услове за правилан развој детета и ученика.

Школа је дужна да одмах поднесе пријаву надлежном органу ако се код детета или ученика примете знаци насиља, злостављања или занемаривања.

Под физичким насиљем, у смислу става 8. овог члана, сматра се: физичко кажњавање деце и ученика од стране запослених и других одраслих особа; свако понашање које може да доведе до стварног или потенцијалног телесног повређивања детета, ученика или запосленог; насилно понашање запосленог према деци, ученицима или другим запосленим, као и ученика према другим ученицима или запосленим.

Под психичким насиљем, у смислу става 8. овог члана сматра се понашање које доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства детета и ученика или запосленог.

Под социјалним насиљем, у смислу става 8. овог члана сматра се искључивање детета и ученика из групе вршњака и различитих облика социјалних активности установе.

У установи је забрањен сваки облик насиља и злостављања из става 8. овог члана од стране ученика, његовог родитеља, односно старатеља или одраслог, над наставником, васпитачем, стручним сарадником и другим запосленим.

Због повреде забране из става 15. овог члана против родитеља, односно старатеља детета или ученика покреће се прекршајни, односно кривични поступак.

Протокол поступања у установи у одговору на насиље и злостављање, садржај и начине спровођења превентивних и интервентних активности, услове и начине за процену ризика, начине заштите од насиља, злостављања и занемаривања, прописује министар.

Ближе услове о начинима препознавања невербалних облика злостављања деце и ученика од стране запосленог за време неге, одмора и рекреације и других облика васпитно-образовног рада, прописује министар.

 

Члан 6.

 

Против запосленог који не поштује радну дисциплину директор може отказати уговор о раду уз претходно писано упозорење на постојање разлога за отаказ уговора о раду са роком од најмање пет радних дана од дана достављања упозорења да би се запослени изјаснио о наводима из упозорења. За непоштовање осталих обавеза утврђена Законом о основама система образовања и васпитања и правила понашања утврђена овим Правилником, директор може покренути и водити дисциплински поступак, као и отказати уговор о раду, у складу са овим Правилником, законом и општим актом школе.

Против ученика који не поштује дисциплину и правила понашања утврђена овим Правилником, водиће се дисциплински поступак и одредиће се васпитно-дисциплинска мера у складу са општим актима школе и законом.

Родитељи ученика школе који не поштују дисциплину и правила школе могу бити удаљени из школе.

 

 

 

 

 

 1. РАДНА ДИСЦИПЛИНА И ПРАВИЛА ПОНАШАЊА

ЗАПОСЛЕНИХ

 

Члан 7.

 

Запослени су дужни да поштују радну дисциплину и правила понашања и то да:

- на време долазе на рад,

- благовремено у року од најмање пола сата пре почетка радног времена обавесте директора, педагога или психолога школе или непосредног руководиоца о разлозима спречености доласка на рад,

- уз обавештење и дозволу директора школе могу да напусте радно место у току радног дана,

- са дужном пажњом чувају средства за рад,

- уредно одржавају простор у коме обављају послове,

- благовремено и уредно извршавају налоге директора или непосредног руководиоца,

- имају коректан однос према колегама, сарадницима и трећим лицима у оквиру радних обавеза,

- не ометају друге запослене у раду,

- не долазе на посао у алкохолисаном стању или под дејством опијата,

- примењују мере безбедности и здравља на раду,

- обавесте послодавца о свакој врсти потенцијалне опасности за живот и здравље и настанак материјалне штете,

- поштује установу у којој ради, воде рачуна да својим деловањем не штети углед школи, као и да приликом обраћања и захтева за заштиту својих права поштује хијерархију органа у школи,

- с (дужним) поштовањем и уважавањем се обраћају запосленима (директору, стручним сарадницима, секретару, шефу рачуноводства, наставницима, помоћно техничком особљу)

- не наносе штету школи.

 

2а.ПРАВИЛА ПОНАШАЊА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ

 

Члан 8.

 

Директор за свој рад одговара Школском одбору и министру.

О правима, обавезама и одговорностима директора одлучује Школски одбор.

Права, обавезе, дужности и одговорности директора прописане су Законом.

 

 

 

 

 

2б. ПРАВИЛА ПОНАШАЊА НАСТАВНИКА

 

Члан 9.

 

Дужности наставника су да:

 

 • својим радом и залагањем доприносе што успешнијој реализацији циљева, задатака и активности из Развојног плана школе

 • граде атмосферу организованости, одговорности, опуштености и ангажованости

 • успостављају односе који се темеље на узајамном поверењу, разумевању и сарадњи

 • проблеме решавају превентивним активностима, избегавајући конфликтне ситуације, а тензије вешто да смирују

 • развијају сарадничке међуљудске односе са колегама и уздрже се од неаргументованих изјава које утичу на односе у колективу и нарушавају углед школе и појединаца

 • стручним знањем осигура постизање исхода прописаних општим и посебним основама школског програма, уважавајући предзнања и посебне могућности ученика,

 • се усавршава ради успешнијег остваривања и унапређивања образовно-васпитног рада

 • евидентирају посете страних лица школи, директора обавесте о плану ваннаставних активности и добију дозволу за извођење исте

 • пажљиво прате понашање ученика и теже ка спречавању непослушности

 • редовно врше анализу свог рада и размишљају како да унапреде свој рад

 • редовно обавештавају родитеље о неоправданом изостајању ученика и неадекватним постигнућима у односу на способности

 • савесно и благовремено води евиденције (Дневник рада, Дневник ваннаставних активности, матичне књиге, преводнице, припреме, планирање, извештаје, записнике, евиденција о напредовању ученика и друге евиденције о реализованим активностима у школи)

 • образложи ученику оцену и одреди мере у циљу учениковог напредовања

 • не врши неовлашћену промену података у евиденцији, односно школској исправи, брисањем, додавањем, прецртавањем или изостављањем података,

 • чува од уништења и оштећења, скривања и изношења евиденције, односно школске исправе,

 • на увид резултате писмене провере знања ученицима, родитељима, односно старатељима,

 • прими и даје на увид евиденције лицу који врши надзор над радом школе, родитељима, односно старатељима,

- развија сараднички однос са родитељима,

- долази у школу најкасније 10 минута пре почетка наставе и

других облика рада;

- одлази на време на часове - после првог звона;

- поштује распоред дежурства који му одреди директор;

- обавести о изостајању на време директора школе,

педагога, психолога или руководиоца смене, ради благовременог

организовања замене;

- захтев за слободан дан писаним путем упути директору школе и преда секретару

Када нема наставе то није слободан дан за наставнике. У договору са директором могу да не дођу у школу, али ако је у школи планирана било какава активност која подразумева присуство наставника, а он не може оправдано да дође, мора написати молбу директору школе за коришћење слободног дана.

- користи опрему и инвентар школе, као и остали потрошни

материјал само у службене сврхе;

- прибави одобрење директора школе за изношење важних

докумената школе, као и других средстава;

- долази на наставу прикладно одевен и да својим изгледом

васпитно делује на ученике;

- се придржава Павилника о безбедности ученика у школи.

- наставник који организује допунски час, претчас, слободне или неке друге активности, дужан је да 10 минута раније сачека ученике у холу школе и брине о боравку ученика у школи од почетка до краја ових активности.

- НАСТАВНИК НЕ МОЖЕ ДА ОДСТРАНИ УЧЕНИКА СА ЧАСА, нити да

од њега захтева да обави задатак који није везан За школске активности (оде у продавницу, уплати рачуне у пошти...) .

-ако је ученик болестан, наставник га са још једним учеником упућује у ПП

службу или код директора школе. Ученику се позивају родитељи. НАСТАВНИК НЕ МОЖЕ САМОСТАЛНО, БЕЗ ОДОБРЕЊА РОДИТЕЉА И ИНФОРМИСАЊА УПРАВЕ, ДОЗВОЛИТИ УЧЕНИКУ ДА НАПУСТИ ШКОЛУ ДОК ЈЕ НА НАСТАВИ ИЗ БИЛО КОГ РАЗЛОГА (БОЛЕСТ, УТАКМИЦА, ЗАБОРАВЉЕНА ШКОЛСКА ОПРЕМА...)

-НАСТАВНИК ЈЕ ОДГОВОРАН ЗА ДИСЦИПЛИНУ НА ЧАСУ. УПРАВЉАЊЕ ОДЕЉЕЊЕМ И ДИСЦИПЛИНОМ ЈЕ ПОСЕБАН ЗАДАТАК. УКОЛИКО НАСТАВНИК НИШТА НЕ ЧИНИ ПО ПИТАЊУ ДИСЦИПЛИНЕ, НЕМАРНО СЕ ОДНОСИ ПРЕМА УЧЕНИЦИМА И ДОПРИНОСИ ДА ОНИ НЕ НАПРЕДУЈУ У СКЛАДУ СА РАЗВОЈНИМ ПОТРЕБАМА, ТИМЕ ЧИНИ ПОВРЕДУ РАДНЕ ОБАВЕЗЕ

 • наставник је у обавези да поштује приватност ученика и брине о заштити података. Информације изречене на састанцима стручних већа, Наставничког већа, Педагошког колегијума и одељењског већа спадају у домен пословне тајне. Наставник има обавезу чувања професионалне тајне.

 

Сви наставници су у обавези да реализују обавезе садржане у Решењу о 40часовној радној недељи. Наставници који су запослени у школи са 100% радног времена у обавези су да реализују 24 часа непосредног рада са ученицима. Укупно 864 наставних часова у 36 радних недеља. Ученици морају бити обавештени о термину реализације ваннаставних активности и мотивисани да их похађају. Информације о термину, месту реализације и садржају ових активности би требало да буду видљиве у холу школе и на школском сајту. Сви часови ваннаставних активности (допунска и додатна настава, слободне активности) морају бити реализовани. Наставник не реализује допунску наставу уколико нема на часу ни једно дете.

На одељењском већу треба одлучити које ће часове допунске наставе да похађа ученик. Састанак заказује одељењски старешина.

Поменуте активности морају бити у складу са потребама ученика и добро испланиране, а ученици информисани и мотивисани.

О НЕРЕДОВНОМ ПОХАЂАЊУ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ МОРАЈУ БИТИ ОБАВЕШТЕНИ ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА И РОДИТЕЉИ УЧЕНИКА.

 

 

Наставнику је у школи забрањено да:

 1. уноси оружје, оруђе и друга средства којима се могу нанети озледе, угрозити живот ученика и запослених, односно нанети штета школској и личној имовини;

 2. уноси, односно користи алкохол, опијате, наркотичка средства и друга средства са психоактивним дејством;

 3. самовољно решава међусобне сукобе употребом оружја, оруђа и физичке силе;

 4. вређа и грубим речима се обраћа ученицима, запосленима, директору, родитељима ученика;

 5. користи мобилни телефон за време одржавања наставе и другог облика рада;

 6. напуша учионицу за време часа;

 7. шаље ученике ван учионице и школе;

 8. пуши у просторијама школе, осим у за то одређеним местима.

 

Члан 10.

 

Главни дежурни је обавезан:

1. да поштује време почетка и завршетка дежурства (30 минута пре почетка наставе, 15 минута након завршетка последњег часа);

2. да обавести директора и психолога школе у случају недоласка појединих наставника у школу да би се обезбедила адекватна замена;

3. да координира рад осталих дежурних наставника;

решава евентуалне конфликте међу ученицима и брине о њиховој безбедности у школи;

4. да све промене у процесу извођења наставе уписује у Књигу дежурства и о томе обавештава директора школе.

5. да, уколико планирани дежурни наставник одсуствује са посла, обезбеди замену или он лично дежура за време одмора,

6. предузима мере у циљу заштите безбедности ученика и запослених.

7. координира рад осталих дежурних наставника

8. решава евентуалне конфликте између ученика

 

Дежурни наставник дужан је да:

- дође на посао 15 минута пре почетка наставе, да се јави главном дежурном, обавља дежурство у делу школе предвиђеном распоредом дежурства, о свим уоченим променама обавештава главног дежурног и извршава његове налоге;

- обезбеди за време дежурства несметано извођење наставе и стара се о понашању ученика у току свог дежурства,

- предузима мере безбедности у циљу заштите безбедности ученика и имовине,

- одржава ред, односно заштити ученика од евентуалних напада и шиканирања од стране ученика и других лица,

- омогућава безбедан улазак и излазак из школе,

- заштити од омаловажавања и дискриминације ученика од стране ученика, запослених и других лица,

- оствари безбедност ученика у згради школе и школском дворишту,

- предузима мере код опасних, неисправних, непознатих ствари и слично,

- у случају физичког насилног понашања ученика, писмено евидентира време догађаја и починиоце у књигу дежурства и покрене поступак попуњавањем пријаве за прекршај правила понашања

- у случају уоченог вербалног, електронског или социјалног насилног понашања ученика обавештава разредне старешине

- ако примети ученике који конзумирају недозвољена средства (дуван, алкохол, психоактивне супстанце) пријави ученике одељенском старешини и писмено евидентира време догађаја, починиоце у књигу дежурства и покрене поступак попуњавањем пријаве за прекршај правила понашања

- ако дежурство обавља на спрату или у ходнику школе, за време великог одмора када испрати ученике из учионица и задужи редаре, помогне у реализацији дежурства у дворишту школе или школској кухињи

- уколико процени да је угрожена безбедност ученика или наставника обавештава управу школе и, по потреби, полицију.

 

Поред навденог, дежурни наставник у дворишту школе дужан је да:

- обилази школско двориште, нарочито водећи рачуна о критичним местима ( иза школе...),

 1. са нарочитом пажњом прати присуство страних лица и бивших ученика, интервенише и удаљава их, или

 2. обавештава надлежне у школи или полицију.

Дежурство у школи изводе главни дежурни наставник, дежурни наставници и помоћно-техничко особље, у складу са захтевима наставе.

За време трајања наставе и других активности, стално су закључана улазна врата.

За откључавање капија на школском дворишту и улазних врата овлашћени су домар, главни дежурни наставник и дежурни наставник на улазу који су у обавези да после завршеног одмора провера да ли су врата забрављена.

Пре почетка наставе домар школе отључава главна улазна врата. Домар школе проверава стање школских просторија и о томе обавештава директора или секретара и предузима неопходне мере.

Када се у Школи не изводи настава нити друге активности, све капије на школском дворишту и сва улазна врата на школској згради су закључана.

За откључавање капије и улаза на почетку радног времена у првој смени и за закључавање капије и улаза на крају радног времена задужен је домар школе.

 

Школа ради у две смене и сваког дана има најмање по пет дежурних наставника у смени, а сменом руководи главни дежурни наставник. По два наставника дежурају наспрату, један на главном улазу и један у трпезарији, један у дворишту.

Главни дежурни наставник за време великог одмора обилази дежурне наставнике, проверава да ли се дежурство обавља у складу са правилником и води евиденцију у књизи дежурства.

Дежурни наставници када провере да ли су сви ученици изашли из својих учионица, настављају да обављају дежурство на спрату на којем су распоређени.

Дежурни наставник задужен за двориште дежурство обавља на спортском игралишту иза школе и у делу испред спољашњег улаза у кухињу. У случају невремена, за време великих одмора, сви наставници дежурају по распореду дежурства.

Несавесним дежурством сматра се ако дежурни наставник седи током дежурства, прича са колегама ослоњен на врата или гелендер, окренут леђима дворишту и ученицима, чита новине или обаља било које друге приватне или службене послове током свог дежурства, не контролише активно простор који му је одређен за дежурство.

 

 

 

Члан 11.

 

Одељенски старешина дужан је да:

 • - брине о укупном раду и успеху својих ученика,

 • - води уредно дневник рада, односно матичну књигу и другу прописану документацију о образовно-васпитном раду,

 • - евидентира дуговања ученика, обавештава и подсећа родитеље о дуговањима,

 • - благовремено прати остваривање распореда часова у свом одељењу, упозорава наставнике који неуредно воде евиденцију и о томе писано обавештава стручне службе, благовремено правда изостанке ученика и унесе неоправдане изостанке у дневник рада, сачини благовремене извештаје о истом, као и о успеху ученика и достави их уредно и на време руководиоцу године, односно педагогу, психологу, директору као и да уредно обавести родитеље односно старатеље ученика о томе,

 • -сарађује са родитељима, односно старатељима ученика и обавештава их о свим активностима ученика и решава проблеме који настају у процесу образовно-васпитног рада,

 • - брине се о ученицима свог одељења, за време екскурзије, излета, културних и спортских манифестација и за време других активности ученика,

 • - организује и спроводи избор ученика у вези рада одељењске заједнице и стара се о дисциплини у одељењу, а у случају настанка материјалне штете које начине ученици, спроводи поступак да се утврде починиоци и надокнади материјална штета школи,

 • - води евиденцију учешћа ученика на такмичењима и осталим манифестацијама којима присуствује ученик и о постигнутим резултатима на истима;

 • - похваљује успешне и предлаже за награђивање ученике који постижу изузетне резултате у свом раду,

 • - покреће поступак за утврђивање дисциплинске одговорности ученика, стара се о благовремености изрицања васпитно дисциплинске мере, њеној поступности, сврсисходности и о истом уредно обавештава органе школе и родитеље, односно старатеље ученика

 • - води рачуна о укључености ученика у ваннаставне активности и обавештава родитеље о распореду истих

 • - на часовима одељењске заједнице, са ученицима решава евентуалне проблеме на релацији ученик-ученик и ученик-наставник

 • - развију атмосферу толеранције и међусобног уважавања у одељењу.

 

. Одељењски старешина (ОС) је дужан да РЕДОВНО ажурира изостанке ученика.

Ако дете направи више од 5 неоправдана изостанка, дужан је у писаној форми да обавести родитеље и педагошко-психолошку (ПП) службу, да заједно појачају васпитни рад активностима: у оквиру одељенске заједнице, стручним радом одељеснког старешине, педагога, психолога, посебних тимова, а када је то неопходно да сарађује са одговарајућим установама социјалне, односно здравствене заштите на промени понашања ученика.

ОС је у обавези да поступи по члану 85. Закона о основама система образовања и васпитања и да уколико има основа за покретање дисциплинског поступка против ученика писано о томе обавести директора школе ради доношења закључка о покретању дисциплинског поступка против ученика.

У комуникацији са родитељима изражава спремност на сарадњу и саветима или упућивањем на ПП службу помаже да се реше одређени проблеми. Ако родитељ не испуњава своју законску дужност (не пријављује да је дете болесно, не правда часове на време, не долази по позиву, не чини ништа да ученик не касни на наставу или да долази редовно на предвиђену допунску наставу, не чини ништа да се понашање ученика поправи) или на други начин чини „пропусте и нечињења у односима према детету чиме кочи или онемогућава развој урођених потенцијала детета“ дужан је да га упозори да то представља занемаривање детета и да је он, као државни службеник, у складу са Општим протоколом и Посебним протоколом за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања, дужан да то пријави надлежним службама. Ако се ситуација не поправи, то и чини.

АКО ОДЕЉЕЊСКИ СТРЕШИНА НЕ ИЗВРШАВА НАВЕДЕНО ОН САМ ЧИНИ „ПРОПУСТЕ И НЕЧИЊЕЊА У ОДНОСИМА ПРЕМА ДЕТЕТУ ЧИМЕ КОЧИ ИЛИ ОНЕМОГУЋАВА РАЗВОЈ УРОЂЕНИХ ПОТЕНЦИЈАЛА ДЕТЕТА“

Члан 12.

 

Међусобни односи наставника, осталих запослених у школи и ученика треба да буду засновани на узајамном поштовању, разумевању и сарадњи у остваривању васпитне улоге школе.

Запослени имају обавезу да својим радом и укупним понашањем доприносе развијању позитивне атмосфере у школи

 

2в. ПРАВИЛА ПОНАШАЊА СТРУЧНИХ САРАДНИКА

 

Члан 13.

 

Дужност стручних сарадника (школског психолога, педагога, библиотекара и др.) јесу да:

- долазе у школу најкасније 30 минута пре почетка наставе у својој смени;

 1. обавесте директора школе о изостајању са посла;

- врше корекцију распореда часова и о томе лично обавесте наставнике, главне дежурне и директора школе;

 1. организују благовремено информисање ученика о корекцији распореда и о учионици где се настава организује;

- остварују сарадњу са наставницима и директором школе;

- остварују сарадњу са ученицима и родитељима, односно старатељима ученика;

- извршавају друге обавезе утврђене Програмом рада стручних сарадника у школи.

 

2г. ПРАВИЛА ПОНАШАЊА СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ, РАЧУНОВОДСТВА И

АДМИНИСТРАТИВНО-ФИНАНСИЈСКОГ РАДНИКА

 

Члан 14.

 

Дужности секретара, шефа рачуноводства и административно-финансијског радника су да:

 1. поштују правила понашања у школи,

 2. обављају своје послове у оквиру радног места.

 

 

2д. ПРАВИЛА ПОНАШАЊА ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКОГ ОСОБЉА

 

Члан 15.

 

 

Дужност запослених на помоћно-техничким пословима су да:

- одржавају чистоћу школских просторија, дворишта и спортских терена;

- помажу у раду дежурном наставнику;

- дежурају према утврђеном распореду и сменама и не удаљавају се са радног места без дозволе секретара школе или директора школе (спремачице се обраћају домару,а домар школе секретару или директору школе);

- достављају потребан материјал за наставу;

- обављају своје послове у оквиру радног места и по потреби курирске послове;

- воде рачуна о томе да ли има сапуна и папира у тоалетима,

- предузимају мере у сарадњи са дежурним наставником да се очува ред и мир, посебно безбедност ученика, запослених у школи и имовина школе;

- свакодневно прегледају учионице и остале просторије у школи;

- утврђују стање објекта и опреме и о томе обавештавају секретара школе или директора школе (спремачице обавештавају домара, а домар уколико не може сам да реши проблем обавештава секретара или директора школе);

- предузимају све мере да се, по завршетку рада, обезбеде и закључају објекти школе, погасе светла, провере водоводне, грејне и друге инсталације.

 

 

2ђ. ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА

 

Члан 16.

 

Дужности ученика су, нарочито, да:

 • редовно похађа наставу, стиче знања и овладава вештинама и уредно извршава друге обавезе у процесу образовно-васпитног рада;

 • поштује школска правила, одлуке директора и органа школе;

 • ради на усвајању знања, вештине и вредносних ставова прописаних школским програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље;

 • у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика помоћи;

 • не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;

 • поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;

 • благовремнео правда изостанке;

 • стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике;

 • у школу долази прикладно одевен за радне активности, брине се о личној уредности и хигијени, хигијени школских просторија и школске средине у целини;

 • долази у школу, најкасније 10 минута пре почетка часа, а после знака за почетак наставе да се налази на свом месту, спреман за њен почетак;

 • се понаша у складу са Правилником о безбедности ученика у школи;

 • дисциплиновано се понаша у учионици и другим просторијама школе за време трајања наставе, других облика образовно-васпитног рада, испита, културних, спортских и других активности;

 • води рачуна о својим одевним предметима, прибору и опреми, а посебно за време трајања школског одмора;

 • чува од оштећења школску имовину, односно имовину других организација за време посета или извођења дела програма образовно-васпитног рада ван школе;

 • води рачуна о свом понашању и када није у школи.

 

 

 

 

 

Члан 17.

 

Ученик чува од оштећења и уништења ђачку књижицу, Сведочанство и друге јавне исправе које издаје школа.

Ученик који преправља и дописује податке у школској евиденцији или исправама које издаје школа, подлеже дисциплинској одговорности.

Ученик је дужан да да родитељу, односно старатељу на увид ђачку књижицу у коју одељенски старешина уноси обавештење, успех, васпитно-дисциплинску меру и друго.

Ученик је дужан да родитеља обавести о обавезама које има према школи (дуговања на основу купљених књига, уџбеника, узетих књига из библиотеке, и сл.)

 

Члан 18.

 

Односи међу ученицима треба да буду засновани на међусобној сарадњи и помоћи, другарству, пријатељству, уважавању и поштовању личности и пристојном опхођењу.

Међусобне неспоразуме и сукобе ученици решавају у оквиру одељенске заједнице, уз посредовање одељенског старешине, психолога или дежурног наставника.

Ученици треба да се пристојно понашају према наставницима и осталим запосленима у школи.

Међусобне неспоразуме и сукобе ученика и наставника решава директор школе са школским психологом.

 

Члан 19.

 

Ученику у школи забрањено је да:

 • уноси оружје, оруђе, ласере и друга средства којима се могу нанети озледе, угрозити живот ученика и запослених, односно нанети штета школској и личној имовини (ножеви, палице, петарде и друга пиротехничка средства, пластични пиштољи и муниција, пиштољи на воду, шибице, упаљачи);

 • бацају петарде;

 • уноси, односно користи алкохол, опијате, наркотичка средства и друга средства са психоактивним дејством која могу угрозити здравље ученика;

 • самовољно решава међусобне сукобе употребом оружја, оруђа и физичке силе;

 • пуши у просторијама школе;

 • користи мобилни телефон на часу (не смеју бити на столу или у рукама ученика за време часа) и друга средства комуникације и технике којима се ремети ред на часу и којима се угрожавају права других или у сврху преваре у поступку оцењивања;

 • улази у зборницу и друге службене просторије школе без позива, односно одобрења;

 • задржаве се у ходницима школе за време часа;

 • излази из школског дворишта за време трајања часа, малог или великог одмора одмора;

 • излази у школско двориште за време малог одмора;

 • излази из школског дворишта за време трајања одмора, осим у изузетним случајевима уз одобрење наставника и родитеља.

 • трчи кроз ходнике, обавезно треба да наставнике чека у реду испред учионице,

 • торбе, јакне, опрему остављају по ходницима

 • забрањено је трчање кроз школско двориште због опасности од пада и повреда (себе или других)

 • се пењу на стативе голова;

 • уносе боце са водом у школски простор и поливају друге;

 • снимају или фотографишу друге ученике или запослене и без њихове дозволе дистрибуирају снимке и фотографије;

 • померају намештај у учионицима, нагињу се кроз прозор, клизају низ гелендере, возе ролере у школском холу и ходницима и предузимају било какве активности којима угрожавају себе и друге;

 • вређа ученике, директора, стручне сараднике, админситративно особље, наставнике, помоћно техничко особље школе.

 

Члан 20.

(Брисан)

 

 

 

Члан 21.

 

Дужности редара су да:

 • припрема средства и услове за наставу;

 • обавештава наставника о одсуству ученика;

 • чува личне предмете, књиге и прибор ученика, као и да се стара о хигијени учионице;

 • пријављује свако оштећење школске или личне имовине одељенском старешини или дежурном наставнику.

 

Члан 22.

 

Ученик који се непримерено, грубо, агресивно и сл. понаша према ученицима, запосленима и трећим лицима, подлеже дисциплинској одговорности.

Уколико је ученик, и поред више опомена, недисциплонован за време часа, наставник му даје посебно припремљен задатак. Ако ученик настави са недисциплином, преко председника одељењске заједнице, наставник позива педагога, психолога или директора школе и ученик наставља да реализује поменути задатак ван одељења.

 

Члан 23.

На захтев наставника или родитеља (у оправданим случајевима) одељенско веће може донети одлуку о премештају ученика из одељења у друго одељење.

 

Члан 24.

 

Ако ученик изостаје са наставе дуже од три дана, одељенски старешина ће о томе одмах обавестити његовог родитеља, односно старатеља.

Одељенски старешина ће најкасније 15 дана од дана престанка редовног похађања наставе ученика у школи доставити секретару школе писано податке о ученику. Секретар школе о томе обавештава Центар за социјални рад.

Изостајање са наставе ученик правда лекарским оправдањем школског лекара или оправдањем родитеља, односно старатеља, у року од осам дана по повратку у школу.

Злоупотреба уверења, опровдања и исправе повлачи дисциплинску одговорност ученика.

 

Члан 25.

 

Ако је ученик дошао до сазнања да му је неко право ускраћено, осим остваривања заштите права утврђених Законом, заштиту истих затражиће од директора школе уз помоћ одељенског старешине и психолога.

Када је ученику у школи нанета повреда или учињена материјална штета, има право да је пријави дежурном наставнику ради предузимања одговарајућих мера и накнаде штете.

 

 

 

 

2е. ПРАВИЛА ПОНАШАЊА РОДИТЕЉА, ОДНОСНО

СТАРАТЕЉА УЧЕНИКА И ТРЕЋИХ ЛИЦА

 

Члан 26.

 

Родитељ, односно старатељ ученика дужан је да:

- прати понашање, учење и успех свог детета, односно редовно се информише о томе, обавештава одељенског старешину о недоласку детета у школу и благовремено донесе лекарско оправдање одељенском старешини;

- сарађује са одељенским стрешином;

- поштује налоге и предлоге дежурног наставника, стручног сарадника и директора;

- сарађује са предметним наставником;

- редовно присуствује родитељским састанцима (уколико родитељ ученика не присуствује на два узаступна родитељска састанка и не одазове се на позив одељенског старешине, одељенски старешина ће то писаним путем пријавити ПП служби, која ће о томе обавестити Центар за социјални рад)

-пружа помоћ школи у остваривању васпитног рада;

-доприноси остваривању планираних задатака школе, побољшању услова живота и рада;

- на време и у року извршава своје обавезе и регулише дуговања према школи;

- поштује термине „отворених врата“;

- да приликом довођења и одвођења деце у, односно из школе децу доводе до улазних врата школе, где их предају дежурном наставнику.

 

Члан 27.

 

Школа не може да прикупља финансијска средства од ученика без сагласности његовог родитеља, односно старатеља.

 

Члан 28.

 

Лице које није запослено у школи дужно је да на улазним вратима покаже личну карту, службени позив или другу исправу ради своје идентификације.

 

 

 1. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 29.

 

За спровођење Правила овлашћен је директор школе.

 

 

 

Члан 30.

 

Ова Правила ступају на снагу наредног дана од дана објављивања на огласној табли школе.

 

 

Председник Школског одбора

__________________

Анка Лончар Јањушевић

 

 

 

 

Правилник објављен на огласној табли школе: 02.07.2018.

Ступио на снагу: 10.07.2018.

 

Рекли су о образовању...

О нама

Адреса школске установе:
Грге Андријановића 18,
11210 Крњача, Београд

Број телефона:  011/2712-371
Мејл адреса:
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Наша локација