Информатика ирачунарство и техника и технологија

КРИТЕРИЈУМ ОЦЕЊИВАЊА ЗА УЧЕНИКЕ ОД 5. ДО 8. РАЗРЕДА ЗА ПРЕДМЕТ ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО и ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Ученик се у току школске године може бити оцењен:
-Писмено (тестови знања, контролне вежбе)
-Усмено

-На основу активности и вежби које се реализују на часу
-На основу домаћих задатака

-Радова и пројеката ученика

Тестови знања и контролне вежбе
Изводе се према унапред утврђеном плану једном у сваком полугодишту. Уписује се бројчана оцена у дневник.

 

Бодовање теста

Оцена се изводи на основу процента урађености истог који се преводе у бодове према доле наведеној скали. Оцена се уноси у дневник у року од 8 дана.

Постигнуће изражено  у процентима ()

 

Оцена


100 – 86          Одличан (5)
85 – 70           Врло добар (4)
69 – 50            Добар (3)
49 – 30            Довољан (2)
29 – 0             Недовољан (1)

 

15-минутне вежбе

У зависноси од потребе, како би се проверила постигнућа и напредовање ученика. Оцена се уписује као формативна на основу које се касније формира сумативна.

 

Усмено одговарање

Усмено одговарају у току часа према прозивци или самостално. Уче се да буду спремни за одговарање на сваком часу.

Активност и вежбе на часу
У току наставе ученици дају кратке одговоре на постављена питања или самостално допуњују одређене задатке. Попуњавају радне листове. Раде вежбе самостално или у групи. Наставник сваки час прати активности и бележи у педагошкој свесци. После 3-5 успешних радова ученику се уписује формативна оцена на основу касније може да се изведе сумативна.


Домаћи задаци
Оцењује се редовност израде домаћих задатака. Уколико ученик не донесе на време може касније да поправи добијени тужан смајли. Потребно је да има све домаће задатке за свако тромесечје.

 

Радови и пројекти ученика

У току полугодишта ученици израђују неколико коначних радова у предвиђеним програмима како би сумирали стечено знање. Исто тако у току полугодишта имају своје пројектне задатке.

Код ученика се оцењују постигнућа према исходима која су предвиђена програмом: сарађуjе са осталим члановима групе у одабиру теме, прикупљања и обрађује прикупљени материjал, представља проjектне резултате и закључке; креира, обjављуjе и представља дигиталне садржаjе користећи расположиве алате; вреднује своју улогу у групи при изради пројектног задатка и активности за које је био задужен.

 

 

Оцењивање се врши у складу са правилником о оцењивању "Службени класник РС", br. 34/2019, 59/2020 i 81/2020) тако да:

 

Оцену одличан (5) добија ученик који:

- у потпуности показује способност трансформације знања и примене у новим ситуацијама;

- лако логички повезује чињенице и појмове;

- самостално изводи закључке који се заснивају на подацима;

- решава проблеме на нивоу стваралачког мишљења и у потпуности критички расуђује;

- показује изузетну самосталност уз изузетно висок степен активности и ангажовања.

Оцени врло добар (4) добија ученик који:

- у великој мери показује способност примене знања и логички повезује чињенице и појмове;

- самостално изводи закључке који се заснивају на подацима;

- решава поједине проблеме на нивоу стваралачког мишљења и у знатној мери критички расуђује;

- показује велику самосталност и висок степен активности и ангажовања.

Оцену добар (3) добија ученик који:

- у довољној мери показује способност употребе информација у новим ситуацијама;

- у знатној мери логички повезује чињенице и појмове;

- већим делом самостално изводи закључке који се заснивају на подацима и делимично самостално решавају поједине проблеме;

- у довољној мери критички расуђује;

- показује делимични степен активности и ангажовања.

Оцену довољан (2) добија ученик који:

- знања која је остварио на нивоу репродукције, уз минималну примену;

- у мањој мери логички повезује чињенице и појмове и искључиво уз подршку наставника изводи закључке који се заснивају на подацима;

- понекад је самосталан у решавању проблема и у недовољној мери критички расуђује;

- показује мањи степен активности и ангажовања.

Недовољан (1) добија ученик који:

- знања која је остварио нису ни на нивоу препознавања и не показује способност репродукције и примене;

- не изводи закључке који се заснивају на подацима;

- критички не расуђује;

- не показује интересовање за учешће у активностима нити ангажовање.Настава је конципирана и осмишљена тако да полазну и завршну тачку представљају дефинисани исходи.

У складу са горе наведеним правилником критеријуми за оцењивање се врше према нивоу остварености исхода, на основу горе наведених залагања и активности на следећи начин:

Оцену одличан (5) има ученик који разуме садржај, повезује градиво, логичку и хијерархијску структуруст програма, повезује елементе и делове градива у једну целину и самостално доноси закључке. Успешно користи научено у новим задацима. Самосталан је у учењу одређених садржаја као што су алгоритми и правила. Креативан је, сарађује и ствара нове идеје од постојећих знања. Успешно решава проблемске и практичне задатке и користи научено (примењује алгоритам) у новим вежбама, задацима, програмима. Активно учествује у настави, мотивисан је, вредан и примеран на часу. Завршава практичне и теоријске вежбе на време, у задатом року. Успешно примењује кораке (инструкције) за обраду материјала и израду предмета. Уредно доноси домаће задатке. Помаже другима у раду. Правилно користи прибор за рад и редовно га доноси. Има потребну техничку документацију у свесци без или са минималним одступањима од предвиђених исхода.

 

Оцену врло добар(4) има ученик који разуме садржај, препознаје везе између делова градива, разуме логичку и хијерархијску структуруст програма, разликује битно од небитног али му је понекад потребна подршка да делове повеже у целину. Може у већој мери успешно да решава проблемске и практичне задатке и користи научено (примењује алгоритам) у новим вежбама, задацима, програмима. Има велику самосталност у учењу одређених садржаја као што су алгоритми и правила. У већој мери успешно примењује кораке (инструкције) за обраду материјала и израду предмета. Активно учествује у настави, сарађује, кративан је и у већој мери завршава практичне и теоријске вежбе на време и у задатом року. Има урађене домаће задатке али не испоштује рокове. Правилно користи прибор за рад и редовно га доноси. Вредан, примеран на часу, мотивисан и укључен у прађење наставе. Има потребну техничку документацију у свесци али са малим одступањима од предвиђених исхода.

Оцену добар (3) има ученик који разуме и схвата градиво и може да образлажи своје мишљење и примени стечено знање у одговарајућим ситуацијама. У довољној мери објашњава чињенице, појмове и правила и доноси закључке. Учествује у настави, сарађује и извршава теоријске и практичне задатке и вежбе, често уз помоћ наставника. Не доноси прибор редовно али га правилно користи. Делимично успешно примењује кораке (инструкције) за обраду материјала и израду предмета. Исто тако делимично успешно примењује кораке за израду рачунарског програма. Није увек редован у изради домаћих задатака. Вредан, примеран и делимично укључен у прађење наставе. Нема потпуну техничку документацију у свесци или је има али са већим одступањима од предвиђених исхода.

Оцену довољан (2) има ученик који може да научи, препозна, запамти и репродукује одређене информације из одређене наставне облати. Ученик наводи, описује, препознаје, присећа се и у мањој мери повезује појмове и чињенице. Користи техничка и дигитална средства у решавању одређених вежби уз већу помоћ наставника. Уз већу помоћ наставника примењује кораке (инструкције) за обраду материјала и израду предмета. Повремено доноси прибор за рад и понекад уради домаће задатке, не учествује активно у настави и у већој мери је незаинтересован за рад на часу. Нема потребну техничку документацију у свесци или је има али са знатно великим одступањима од предвиђених исхода.

Оцену недовољан (1) има ученик који није научио, запамтио и репродуковао одређене информације из одређене наставне облати. Ученик који не препознаје и не повезује појмове и чињенице. Не заинтересован је и не жели да користи техничка и дигитална средства у решавању одређених вежби уз помоћ наставника. Не примењује кораке за обраду материјала и израду предмета. Не ради домаће задатке и незаинтересован је за активно учешће у настави. Омета наставу и касни на часове. Понекад донесе прибор за рад или га уопште не доноси. Нема свеску или ако је има ретко кад је користи за писање и цртање.

Данијела Ђорђевић

 

 Рекли су о образовању...

О нама

Адреса школске установе:
Грге Андријановића 18,
11210 Крњача, Београд

Број телефона:  011/2712-371
Мејл адреса:
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Наша локација