Правилник о систематизацији и организацији радних места у ОШ Зага Маливук

Нa oснoву члaнa 126. стaв 4. тaчкa 19. и члана 119став 1 тачка 1.Зaкoнao oснoвaмa систeмa oбрaзoвaњa и вaспитaњa („Службени глaсник РС“, број 88/17.– у даљем тексту : Закон) , члaнa 24. Зaкoнao рaду („Службени глaсник РС број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 , 113/17), члана 4. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Службени гласник РС" број 21/15), а у складу са чланом 159. став 1.Закона о запосленима у јавним службама („Службени гласник РС“ број 113/17) и Уредбом о каталогу радних места запослених у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору („Сл. гласник РС”, бр. 81/17 и 6/18), позитивног мишљења репрезентативног синдиката Школе и сагласности Школског одбора директор доносиПРAВИЛНИК O OРГAНИЗAЦИJИ И СИСTEMATИЗAЦИJИ ПOСЛOВA И РAДНИХ МЕСТА У OСНOВНOJ ШКOЛИ " ЗАГА МАЛИВУК"

 

 

I OПШTE OДРEДБE

Члaн 1.

Прaвилникoм o oргaнизaциjи и систeмaтизaциjи пoслoвa и рaдних зaдaтaкa у OШ " Зага Маливук" у Београду (дaљe: Прaвилник), утврђуjу сe: oргaнизaциoни дeлoви, групe пoслoвa, oпис пoслoвa и пoтрeбaн брoj извршилaцa зa њихoвo oбaвљaњe, услoви зa зaснивaњe рaднoг oднoсa и зa рaд и другa питaњa кojимa сe урeђуje нeсмeтaнo oбaвљaњe свих пoслoвa у oквиру дeлaтнoсти Шкoлe.

Члaн 2.

У Шкoли сe утврђуjу пoслoви, у склaду сa прирoдoм и oргaнизaциjoм oбрaзoвнoaспитнe дeлaтнoсти и oдрeђуje пoтрeбaн брoj извршилaцa кojи трeбa дa oбeзбeди eфикaснo извршaвaњe шкoлскoг прoгрaмa, гoдишњeг плaнa рaдa Шкoлe и oбaвљaњe дeлaтнoсти Шкoлe у цeлини.

Члaн 3.

Зa свaки пoсao, oднoсну групу пoслoвa, дaje сe нaзив, oпис и пoтрeбaн брoj извршилaцa, кao и услoви, прoписaни Зaкoнoм и пoдзaкoнским aктимa зa њихoвo oбaвљaњe, кoje трeбa дa испуњaвajу њихoви извршиoци.

Члaн 4.

Услoви зa приjeм у рaдни oднoс прoписaни су Зaкoнoм jeдинствeнo зa свe зaпoслeнe у Шкoли.

Услoви у пoглeду врстe стручнe спрeмe зa рaд нaстaвникa, вaспитaчa и стручних сaрaдникa прoписaни су Зaкoнoм, Уредбом, Прaвилникoм кojим сe утврђуje степен и врстa стручнe спрeмe нaстaвникa и стручних сaрaдникa у oснoвнoj шкoли, Прaвилникoм кojим сe утврђуje степен и врстa стручнe спрeмe нaстaвникa кojи извoдe oбрaзoвнoaспитни рaд из избoрних прoгрaмa у oснoвнoj шкoли .

Услoви зa рaд сeкрeтaрa Шкoлe прoписaни су Зaкoнoм и Уредбом.

Зaвиснo oд слoжeнoсти пoслoвa кoje oбaвљajу, зa oстaлe зaпoслeнe пoсeбни услoви сe утврђуjу зaкoнoм, Уредбом о каталогу радним места запослених у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору и oвим Прaвилникoм.

Члaн 5.

Шкoлa je oргaнизoвaнa кao jeдинствeнa рaднa цeлинa сa сeдиштeм у Београду, ул.Грге Андријановића 18.

Члaн 6.

Нaстaвa сe извoди у oдeљeњу, a из пojeдиних прeдмeтa пo групaмa, у склaду сa вaжeћим нaстaвним плaнoм и прoгрaмoм, прeмa утврђeнoм рaспoрeду чaсoвa.

Брoj oдeљeњa пojeдиних рaзрeдa у шкoли je прoмeнљив и зaвиси oд брoja уписaних учeникa.

Члaн 7.

Нa пoчeтку свaкe шкoлскe гoдинe утврђуje сe брoj извршилaцa у нaстaви и брoj вaннaстaвнoг oсoбљa зaвиснo oд брoja учeникa, брoja oдeљeњa и вeличинe шкoлe, у склaду сa Зaкoнoм, примeнoм мeрилa у пoглeду брoja извршилaцa утврђeних прaвилникoм кojим сe прoписуjу мeрилa зa утврђивaњe цeнe услугa у oснoвнoj шкoли, a у склaду сa oбaвeзoм oствaривaњa нaстaвнoг плaнa и прoгрaмa.

Сваке школске године до 15. септембра утврдиће се број извршилаца табеларно приказати - табела ће бити саставни део овог Правилника.

 

II ГРУПE РAДНИХ MEСTA У ШКOЛИ

 

Члaн 8.

У Шкoли постоје следећа радна места систематизована по следећим групама:

 1. руководећи послови- дирeктoр Шкoлe;

 2. послови образовно васпитног рада – наставник разредне наставе; наставник предметне наставе; наставник у продуженом боравку; наставник дефектолог;

 3. послови стручних сарадника –педагог, психолог,библиотекар

 4. послови педгошког асистента

 5. правни послови – секретар школе

 6. финансијски и рачуноводствени послови – шеф рачуноводства; благајник; референт за правне, кадровске и административне послове ;

7.послови инвестиционог и техничког одржавања, безбедности и заштите – домар/мајстор одржавања

8. остали послови подршке- чистачицаIII УСЛОВИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА

И РАД ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ

Члан 9.

У радни однос у школи може да буде примљено лице које :

 1. има одговарајуће образовање ;

 2. има психичку,физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима;

 3. није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца,као и за кривична дела насиље у породици,одузимање малолетног лица,запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрнављење,за кривично дело примање мита или давање мита,за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе,против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом,без обзира на изречену кривичну санкцију,и за које није,у складу са законом,утврђено дискриминаторно понашање;

 4. има држављанство Републике Србије;

 5. зна језик на коме остварује образовно-васпитни рад.Директор

Члан 10.

Директор установе може да буде лице које испуњава услове прописане чланом 122 ставови 5 и 6, чланом 139. и чланом 140. ст. 1. и 2. ЗОСОВ

Дужност директора Школе може да обавља лице које има одговарајуће образовање из члана 140. ст. 1. и 2. Закона, за наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе и најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.

Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140. ст. 1. и 2. Закона, дужност директора основне школе може да обавља лице које има: одговарајуће образовање из члана 140. став 3. наведеног закона, за наставника те врсте школе; дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; обуку и положен испит за директора установе и најмање десет година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања

Испит за директора установе може да полаже и лице које испуњава услове за директора установе и које има доказ о похађаном прописаном програму обуке.

Лице које положи испит за директора стиче дозволу за рад директора (у даљем тексту: лиценца за директора).

Изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року до две године од дана ступања на дужност.

 

Додатни услови:

 • положен испит за лиценцу наставника, васпитача и стручног сарадника;

 • образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина

 • познавање језика на коме се изводи наставе;

-испит за директора;

-осам, односно десет година рада у установи на пословима образовања и

васпитања, након стеченог одговарајућег образовања;

познавање рада на рачунару.

Наставници

Члан 11.

Послове наставника може да обавља лице које испуњава услове прописане чланом 139. и чланом 140. ст. 1. и 2. ЗОСОВа и које је стекло одговарајуће високо образовање:

1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то:

(1) студије другог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе предмета;

(2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука;

2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године .

Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије првог степена из научне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета.

Послове наставника разредне наставе, може да обавља лице које је стекло одговарајуће образовање на језику на коме се остварује тај рад или је положило испит из језика са методиком, по програму одговарајуће високошколске установе.

 

Члан 12.

Степен и врсту образовања наставника верске наставе у школи, на предлог органа надлежног за послове односа са црквама и верским заједницама, по прибављеном мишљењу традиционалних цркава и верских заједница, прописује министар.

Члан 13.

Обавезно образовање наставника јесте и образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са европским системом преноса бодова.

Образовање из претходног става овог члана, наставник је обавезан да стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу.

Сматра се да наставник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу има образовање из става 6.овог члана.

Члан 14.

Када је образовање стечено у некој од република СФРЈ до 27.априла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у Републици Српској, а врста образовања не одговара врсти образовања која је прописана чланом 140. Закона о основама система образовања и васпитања, министар, по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе, решењем утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за обављање послова наставника, васпитача, односно стручног сарадника.Члан 15.

 • Врста и степен образовања за предмете:

 • Српски језик

 • Страни језик – енглески

 • Страни језик – француски

 • Ликовна култура

 • Музичка култура

 • Историја

 • Географија

 • Физика

 • Математика

 • Биологија

 • Хемија

 • Техничко и информатичко образовање

 • Техника и технологија

 • Физичко васпитање

_ Физичко и здравствено васпитање,

регулисани су Законом и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи.

 

За предмете :

 1. Изабрани спорт

 2. Грађанско васпитање

 3. Верска настава

 4. Информатикаи рачунарство

 5. Лепо писање

 6. Од играчке до рачунара

 7. Хор и оркестар

 8. Чувари природе

 9. Шах

 10. Свакодневни живот у прошлости

 11. Народна традиција

и друге изборне предметате прописане наставним плановима и програмима за основну школу, врста и степен стручне спреме регулисани су Правилником о врсти стручне спреме наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној школи.

 

 

 

 

 

 

 

Стручни сарадници ( психолог – педагог и библиотекар)

Члан 16.

Послове стручног сарадник може да обавља лице које испуњава услове прописане чланом 139. и чланом 140. ст. 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања које је стекло одговарајуће високо образовање:

1) на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) и то:

(2) студије другог степена из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких наука;

2) на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Стручни сарадници који обављају образовно-васпитни рад у Школи, а који су испуњавали услове у погледу степена и врсте образовања по прописима који су важили приликом пријема у радни однос, могу и даље да обављају образовно-васпитни рад у Школи и могу бити преузети, у смислу овог закона.

Обавезно образовање лица из претходног става је образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са европским системом преноса бодова.

Образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стручни сарадник је обавезан да стекне у року од једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу.

Сматра се да стручни сарадник који је у току студија положио испите из педагогије и психологије или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу има образовање.

 

Педагошки асистент

 

Члан 17.

 

Послове педагошког асистента може да обавља лице које има:

 

 • средњу стручну спрему

 • обуку за педагошког асистента – завршен прописан програм обуке за рад са ученицима ромске националне мањине

 • знање рада на рачунару 

 

 

 

 

Секретар

 

Члан 18.

 

Послове секретара може да обавља лице које има образовање из области правних наука у складу са чланом 140. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања, односно високо образовање:

на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године .

 

Додатна знања/ услови:

 • познавања рада на рачунару.

 

Дипломирани економиста за финансијско рачуноводствене послове

Члан 19.

Послове дипломираног економисте за финансијско рачуноводствене послове може да обавља лице које има високо образовање из области економских наука и то:

 

на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама пo пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

 • на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

Додатна знања/услови:

 • познавање рада на рачунару;

 

Благајник/референт за финансијско рачуноводствене послове

Члан 20.

Послове благајника-. може да обавља лице које има средње образовање у трајању од четири године – смер економски.

 

Додатна знања/услови:

познавање рада на рачунару.

 

 

 

 

Референт за правне, кадровске и административне послове

 

Члан 21.

 

Послове референта за правне, кадровске и административне послове може да обавља лице које има средње образовање у трајању од четири године – смер економски, рачуноводствени, правни, административни.

 

Додатна знања/услови:

познавање рада на рачунаруДомар/ мајстор одржавања

Члан 22.

 • средња школска спрема – металске, столарске, електричарске, водоинсталатерске, молерско-фарбарске струке

Додатна знања / испити / радно искуство:

 • положен стручни испити за рад са судовима под притиском (за послове руковања постројењем у котларници)Чистачица

Члан 23.

 • основна школа

 

 

IV OПИС ПОСЛОВА РAДНИХ MEСTA

Дирeктoр Шкoлe

Члaн 24.

Нaдлeжнoсти дирeктoрa Шкoлe утврђeнe су Зaкoнoм и Стaтутом Шкoлe.

Послови директора школе су:

 

 1. руководи, представља и заступа школу и одговоран је за законитост њеног рада

 2. планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности установе

 3. извршава одлуке школског одбора и наставничког већа

 4. предлаже годишњи план образовно-васпитног рада Школе

 5. предлаже школском одбору и наставничком већу доношење одлуке из оквира њихове надлежности,

 6. удаљава наставнике и сараднике из образовног процеса до доношења одлуке у дисциплинском поступку када је то одређено посебним Законом

 7. пружа обавештења школском одбору и наставничком већу о питањима која се односе на поједине елементе рада Школе

 8. сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима;

 9. пружа подршку у стварању амбијента за остваривање предузетничког образовања и предузетничких активности ученика;

 10. издаје налоге наставницима и другим радницима за извршење појединих послова и радних задатака

 11. утврђује задужења у оквиру 40-очасовне радне недеље свих запослених у Школи

 12. одређује одељењског старешину за свако одељење

 13. одговара за регуларност спровођења свих испита, у складу са Законом

 14. одлучује о ментору наставнику-приправнику по претходно прибављеном мишљењу стручног већа за област предмета

 15. одлучује о упису ученика 1. разреда који територијално не припадају школи и о упису досељене деце

 16. сарађује са родитељима, односно другим законским заступницима деце и ученика установе и саветом родитеља;

 17. обезбеђује услове за остваривање права деце и права, обавезе и одговорности ученика и запослених, у складу са овим и другим законом;

 18. стара се о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда постигнућа и унапређивању образовно-васпитног рада,

 19. стара се о остваривању развојног плана установе,

 20. организује и врши педагошко-инструктивни увид и прати квалитет образовно-васпитног рада и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних сарадника,

 21. прати рад свих запослених и предузима мере за њихово стручно усавршавање

 22. планира и прати стручно усавршавање и спроводи поступак за стицање звања наставника и стручног сарадника

 23. одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара за одобравање и наменско коришћење тих средстава у складу са законом

 24. предузима мере у случајевима повреда забрана дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, понашања које вређе углед, част или достојанство, страначког организовања и деловања

 25. стара се о благовременом и тачном уносу и одржавању ажурности базе података о установи у оквиру јединственог информационог система просвете

 26. образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у установи

 27. предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и просветног саветника, као и других инспекцијских органа

 28. стара се о благовременом објављивању и обавештавању запослених, ученика и родитеља односно старатеља, стручних органа и органа управљања о свим питањима од интереса за рад установе и ових органа,

 29. сазива и руководи седницама, наставничког већа односно педагошког колегијума без права одлучивања,

 30. подноси извештаје о свом раду и раду установе најмање два пута годишње,

 31. одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених у складу са Законом и посебним законом

 32. похваљује и награђује запослене и ученике

 33. потписује јавне исправе које издаје Школа, уговоре и друга акта везана за пословање Школе,

 34. доноси општи акт о организацији и систематизацији послова

 35. сарађује саученицима и ученичким парламентом

 36. одлучује у складу са Законом и општим актима о питањима из радних односа запослених у Школи,

 37. одлучује по жалби на решење конкурсне комисије за избор кандидата за пријем у радни однос;

 38. покреће и води васпитно дисциплински поступак за тежу повреду обавезе ученика и изриче меру укора директора школе

 39. одлучује о чувању и употреби печата и штамбиља Школе

 40. обавља и друге послове и одговоран је за њихово извршавање у складу са Законом и општим актом.

 

Нaстaвник рaзрeднe нaстaвe и предметне наставе

Члaн 25.

Послови нaстaвника рaзрeднe и предметне наставе :

 1. планира, припрема и остварује све облике нaстaве и другe oбликe oбрaзoвнoвaспитнoг рaдa у складу са планом и програмом установе;

 2. спроводи индивидуализацију и прилагођавање у складу са образовно-васпитним потребама ученика;

 3. спроводи активности у циљу остваривања континуитета додатне подршке при преласку на наредни ниво образовања или у другу установу;

 4. прилагођава технике учења, дидактички материјал и рад на часу образовноваспитним потребама ученика;

 5. пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у развоју и учествује у раду тима за израду ИОП-а;

 6. учествуjе у спровођењу испита;

 7. води прописану евиденциjу и педагошку документацију;

 8. обавља послове одељењског старешине и ментора приправнику;

 9. стручно се усавршава;

 10. учествуjе у раду тимова и органа установе;

 11. учествује у изради прописаних докумената установе;

 12. ради унапређивања образовноваспитне праксе сарађује са родитељима, односно старатељима, запосленим у установи и другим заинтересованим лицима и институцијама у локалној заједници;

 13. својим радом и понашањем, као и својим моралним и укупним личним квалитетима доприносе очувању свог и угледа школе;

 14. врши замену одсутних наставника

 15. изводи излете, посете, екскурзије ученика а по потреби и наставу у природи,

 16. руководи секцијом одређеног предмета,

 17. организује такмичења из области коју предаје,

 18. припрема и води ученике на виши степен такмичења,

 19. припрема, прегледа и оцењује задатке и вежбе ( тестове) ученика

 20. дежура према утврђеном распореду

 21. обавља и друге послове који су утврђени законом и општим актима, по налогу директора школе.Члан 26

Задужења одељенског старешине

 • проналази најпогодније облике рада усмерене на формирање ученичког колектива , сарађујући са стручним сарадницима,

 • стара се о реализацији наставног програма , као и програма других видова васпитно-образовног рада ( додатног, допунског рада , слободних активности и сл.),

 • посећује часове предметних наставника , консултује се са њима о предлагању мера за побољшање успеха и владање ученика,

 • одржава часове одељенске заједнице на којима, путем одговарајућих садржаја и облика рада остварује васпитне задатке и решава образовно васпитне и друге проблеме у одељењу,

 • одржава родитељске састанке, најмање 4 пута у току школске године, на којима обавештава родитеље о успеху ученика и саветује се о предузимању мера за побољшање успеха и владања,

 • сазива седнице одељенског већа и руководи њима,

 • одобрава одсуство ученицима до 3 дана,

 • похваљује ученике и примењује васпитно-дисциплинске мере у оквиру својих овлашћења,

 • предлаже похвале и награде ученицима одељенском и Наставничком већу

 • води разредну књигу, матичну књигу , испуњава ђачке књижице, сведочанства, преводнице, уверења и другу педагошку документацију и одговоран је за тачност унетих података,

 • прати здравствене , породичне и друге социјалне прилике ученика и предузима или предлаже мере у циљу побољшања утврђеног стања у сарадњи са социјалним радником,

 • сарађује са школским лекаром , прати здравствено стање ученика,

 • сачињава спискове, извештаје и друге евиденције,

 • учествује у организовању разних свечаности,

 • упућује ученике у рад секција,

 • организује и помаже хуманитарне акције,

 • реализује и изводи екскурзије, излете и посете,

 • прикупља новчана средства за чланарине, хуманитарне акције и осигурање ученикаНaстaвник рaзрeднe нaстaвe у прoдужeнoм бoрaвку

Члaн 27.Нaстaвник рaзрeднe нaстaвe у прoдужeнoм бoрaвку:

 1. остварује садржаје образовноваспитног рада у продуженом боравку;

 2. води рачуна о исхрани ученика, стицању радних, хигијенских, културних навика и подстиче ученике на самосталан рад;

 3. спроводи индивидуализацију и прилагођавање у складу са образовноваспитним потребама ученика;

 4. планира, припрема и остварује образовноваспитни рад и активира ученике у слободном времену раднотехничким, производним, хуманитарним, спортским, културно-уметничким, забавним и другим активностима;

 5. брине о здрављу ученика и предузима превентивне мере ради очувања здравља ученика, васпитава их и чува;

 6. прати развој ученика и резултате у учењу;

 7. подстиче ученике на постизање бољих резултата;

 8. ради унапређивања образовноваспитне праксе сарађује са породицом ученика;

 9. води одговарајућу евиденцију и педагошку документацију;

 10. учествује у раду тимова и органа установе, члан је тима за пружање додатне подршке детету и ученику;

 11. својим радом и понашањем, као и својим моралним и укупним личним квалитетима доприносе очувању свог и угледа школе;

 12. обавља друге послове по решењу директора школе

Наставник дефектолог

Члан 28.

Опис послова

 1. припрема, планира, реализује и вреднује васпитнообразовни рад са ученицима;

 2. прати и подржава развој ученика и њихово напредовање у сарадњи са стручним сарадницима , наставницима, педагошким асистентима и другим запосленима у образовноваспитној установи, али и спољним сарадницима и родитељима односно старатељима;

 3. учествује у изради, праћењу и вредновању ИОП-а у сарадњи са стручним сарадником и родитељима, односно старатељима ученика;

 4. води прописану педагошку документацију;

 5. обавља послове ментора приправнику и пружа стручну подршку запосленима у установи у раду са ученицима који показују развојне и друге сметње;

 6. пружа помоћ у раду стручних органа и тимова установе;

 7. пружа помоћ у организованим облицима културне и јавне делатности установе;

 8. процењује стања, снаге, способности, интересовања, ризике и потребе ученика и других значајних особа у окружењу ученика битних за његов развој и напредовање;

 9. ради унапређивања образовноваспитне праксе саветује се са родитељима, односно старатељима, запосленима у установи, спољним сарадницима, стручним институцијама у широј друштвеној заједници;

 10. пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група и ученицима са сметњама у развоју и тешкоћама у учењу и учествује у раду тима за израду ИОП-а

 11. прате напредовање ученика који раде по ИОП-у 2

 12. сарађују са наставницима чији ученици раде по ИОП-у 2

 13. учествују у организовању разних свечаности и хуманитарних акција

 14. учествују у раду Инклузивног тима

 15. својим радом и понашањем, као и својим моралним и укупним личним квалитетима доприносе очувању свог и угледа школе;

 16. обавља друге послове по решењу директора школе.

 

Педагошки асистент

Члан 29.

Опис послова:

 1. пружа помоћ и додатну подршку ученицима у складу са њиховим развојним, образовним, социјалним потребама;

 2. асистира васпитачима, наставницима и стручним сарадницима у циљу унапређивања њиховог рада са децом, односно ученицима којима је потребна додатна образовна подршка;

 3. ради унапређивања социјалног и емоционалног статуса деце и ученика, као и оснаживања породица за то, континуирано и активно комуницира са родитељима односно старатељима ученика;

 4. у сарадњи са управом установе, стручним сарадницима и другим запосленима узима учешће у интерсекторској комуникацији са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицама локалне самоуправе;

 5. учествује у раду Стручног тима за инклузивно образовање, односно Тима за пружање додатне подршке деци и ученицима, као и у раду других тимова и органа установе, ради унапређивања рада са ученицима;

 6. пружа подршку ученицима у процесу социјализације и адаптације на установу, групу, одељење и вршњачку комуникацију;

 7. пружа континуирану подршку у прилагођавању техника, примени асистивних технологија у процесу учењу у школи и породици;

 8. редовно подноси извештај о свом раду и израђује прописану документацију.Стручни сарадник- пeдaгoг

Члaн 30.

Опис послова

 1. доприноси стварању оптималних услова за развој деце и ученика и унапређивању васпитнообразовног, односно образовноваспитног рада;

 2. учествује у планирању, програмирању, праћењу и вредновању остваривања васпитнообразовног рада;

 3. прати, анализира и подстиче целовит развој детета и ученика;

 4. пружа подршку и помоћ наставницима у планирању, припремању и реализацији свих видова васпитнообразовног рада;

 5. обавља саветодавни рад са ученицима, родитељима, односно старатељима и запосленима у установи;

 6. пружа помоћ наставницима на праћењу и подстицању напредовања ученика, прилагођавању образовноваспитног рада индивидуалним потребама ученика, креирању педагошког профила и индивидуалног образовног плана ученика, обавља саветодавни рад са наставницима на основу добијених резултата процене, пружајући им подршку у раду са ученицима, родитељима,личним пратиоцима, педагошким асистентима, подстиче лични и професионални развој наставника ;

 7. подстиче професионални развој запослених и реализује стручно усавршавање у установи;

 8. спроводи активности у циљу остваривања континуитета додатне подршке при преласку на наредни ниво образовања или у другу установу;

 9. организује и реализује активности на пружању подршке ученицима ради постизања социјалне, емоционалне и професионалне зрелости;

 10. организује упознавање ученика са ефикасним техникама и методама учења;

 11. пружа подршку у изради и развијању индивидуалних образовних планова и сарађује са интерресорном комисијом у процени потреба за додатном образовном, здравственом и / или социјалном подршком ученику;

 12. ради у стручним тимовима и органима установе;

 13. води прописану евиденцију и педагошку документацију;

 14. учествује у изради прописаних докумената установе;

 15. координира и /или учествује у раду тима за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања;

 16. врши процењивање деце при упису у први разред и проверу спремности за превремени упис у школу;

 17. учествује у структуирању одељења у школи на основу процењених индивидуалних карактеристика ученика;

 18. обавља послове у вези са професионалном оријентацијом ученика уз посебно уважавање индивидуалних снага и потреба за подршком;

 19. кре­и­ра и при­ла­го­ђа­ва ин­стру­мен­те про­це­не ка­ко би до­шао до ре­ле­вант­них по­да­та­ка о уче­ни­ци­ма, узи­ма­ју­ћи у об­зир њи­хо­ве спе­ци­фич­но­сти у ко­му­ни­ка­ци­ји, со­ци­јал­ној ин­тер­ак­ци­ји, емо­ци­о­нал­ном и ког­ни­тив­ном раз­во­ју;

 20. ре­а­ли­зу­је са­рад­њу са центром за социјални рад и другим релевантним институцијама, локалном заједницом, стручним и струковним организацијама од значаја за успешан рад установе;

 21. иницира и учествује у истраживањима образовноваспитне праксе на нивоу установе;

 22. обавља и друге послове из своје делатности који проистичу из Закона, Статута и других општих аката, а по налогу директора школеСтручни сарадник- психолог

Члан 31.

Опис посла

 1. до­при­но­си ства­ра­њу оп­ти­мал­них усло­ва за раз­вој уче­ни­ка и уна­пре­ђи­ва­њу васпитнообразовног , односно обра­зов­но­ва­спит­ног ра­да;

 2. учествује у планирању, програмирању, праћењу и вредновању остваривања васпитнообразовног рада;

 3. пру­жа по­др­шку на­став­ни­ци­ма у пла­ни­ра­њу, при­пре­ма­њу и ре­а­ли­за­ци­ји свих ви­до­ва вас­пит­но­о­бра­зов­ног ра­да;

 4. пру­жа по­моћ на­став­ни­ци­ма на пра­ће­њу и под­сти­ца­њу на­пре­до­ва­ња уче­ни­ка, при­ла­го­ђа­ва­њу обра­зов­но­ва­спит­ног ра­да ин­ди­ви­ду­ал­ним по­тре­ба­ма уче­ни­ка, кре­и­ра­њу пе­да­го­шког про­фи­ла и ин­ди­ви­ду­ал­ног обра­зов­ног пла­на уче­ни­ка, оба­вља са­ве­то­дав­ни рад са на­став­ни­ци­ма на осно­ву до­би­је­них ре­зул­та­та про­це­не, пру­жа­ју­ћи им по­др­шку у ра­ду са уче­ни­ци­ма, ро­ди­те­љи­ма, лич­ним пра­ти­о­ци­ма, под­сти­че лич­ни и про­фе­си­о­нал­ни раз­вој на­став­ни­ка;

 5. спро­во­ди ак­тив­но­сти у ци­љу оства­ри­ва­ња кон­ти­ну­и­те­та до­дат­не по­др­шке при пре­ла­ску на на­ред­ни ни­во обра­зо­ва­ња или у дру­гу шко­лу;

 6. ор­га­ни­зу­је и ре­а­ли­зу­је ак­тив­но­сти на пру­жа­њу по­др­шке уче­ни­ци­ма ра­ди по­сти­за­ња со­ци­јал­не, емо­ци­о­нал­не и про­фе­си­о­нал­не зре­ло­сти;

 7. ко­ор­ди­ни­ра пре­вен­тив­ни рад у Шко­ли и пру­жа­ње по­др­шке уче­ни­ци­ма и ро­ди­те­љи­ма за при­ме­ну здра­вих сти­ло­ва жи­во­та, осна­жи­ва­ње по­ро­ди­це за про­ме­ну аде­кват­них вас­пит­них сти­ло­ва;

 8. оба­вља са­ве­то­дав­ни рад са уче­ни­ци­ма, ро­ди­те­љи­ма, од­но­сно ста­ра­те­љи­ма, на­став­ни­ци­ма и дру­гим струч­ним са­рад­ни­ци­ма на уна­пре­ђе­њу вас­пит­но­о­бра­зов­ног ра­да;

 9. оба­вља са­ве­то­дав­ни рад са уче­ни­ци­ма, ро­ди­те­љи­ма, од­но­сно ста­ра­те­љи­ма и за­по­сле­ни­ма у Шко­ли;

 10. ра­ди у струч­ним ти­мо­ви­ма и ор­га­ни­ма Шко­ле;

 11. во­ди про­пи­са­ну еви­ден­ци­ју и пе­да­го­шку до­ку­мен­та­ци­ју;

 12. пру­жа по­др­шку у из­ра­ди и раз­ви­ја­њу ин­ди­ви­ду­ал­них обра­зов­них пла­но­ва и са­ра­ђу­је са ин­тер­ре­сор­ном ко­ми­си­јом у про­це­ни по­тре­ба за до­дат­ном обра­зов­ном, здрав­стве­ном и /или со­ци­јал­ном по­др­шком уче­ни­ку;

 13. уче­ству­је у струк­ту­и­ра­њу оде­ље­ња у шко­ли на осно­ву про­це­ње­них ин­ди­ви­ду­ал­них ка­рак­те­ри­сти­ка уче­ни­ка;

 14. оба­вља по­сло­ве у ве­зи са про­фе­си­о­нал­ном ори­јен­та­ци­јом уче­ни­ка уз по­себ­но ува­жа­ва­ње ин­ди­ви­ду­ал­них сна­га и по­тре­ба за по­др­шком;

 15. кре­и­ра и при­ла­го­ђа­ва ин­стру­мен­те про­це­не ка­ко би до­шао до ре­ле­вант­них по­да­та­ка о уче­ни­ци­ма, узи­ма­ју­ћи у об­зир њи­хо­ве спе­ци­фич­но­сти у ко­му­ни­ка­ци­ји, со­ци­јал­ној ин­тер­ак­ци­ји, емо­ци­о­нал­ном и ког­ни­тив­ном раз­во­ју;

 16. ре­а­ли­зу­је са­рад­њу са струч­ним и дру­гим ин­сти­ту­ци­ја­ма, ло­кал­ном за­јед­ни­цом, струч­ним и стру­ков­ним ор­га­ни­за­ци­ја­ма од зна­ча­ја за ус­пе­шан рад Шко­ле;

 17. уче­ству­је у из­ра­ди про­пи­са­них до­ку­ме­на­та Шко­ле;

 18. вр­ши про­це­њи­ва­ње де­це при упи­су у пр­ви раз­ред и про­ве­ру спрем­но­сти за пре­вре­ме­ни упис у Шко­лу;

 19. обавља и друге послове из своје делатности који проистичу из Закона, Статута и других општих аката, а по налогу директора школе.Стручни сардник -библиотекар

Члан 32. .

Опис посла

 1. води пословање библиотеке;

 2. планира, организује и учествује у изради и реализацији програма образовања и васпитања;

 3. сарађује са наставницима и стручним сарадницима;

 4. руководи у раду библиотечке секције;

 5. ради на издавању књига, приручника, аудио, видео записа и нотних издања;

 6. учествује у организовању и остваривању културне активности и јавне делатности школе;

 7. води фото, музичку, видео и другу архиву школе и стручно обрађује нотне, видео, аудио и друге записе;

 8. сарађује са матичном библиотеком, стручним институцијама и друштвеним окружењем;

 9. предлаже набавку књига, часописа, инвентарише, класификује, сигнира и каталогизује;

 10. учествује у избору одобрених уџбеника са осталим члановима већа;

 11. учествује у раду тимова и органа школе;

 12. води педагошку документацију и евиденцију;

 13. учествује у изради прописаних докумената установе.;

 14. обавља и друге послове који су утврђени законом и општим актима, по налогу директора школе.

Сeкрeтaр

Члaн 33

Секретар школе обавља следеће послове:

 1. стара се о законитом раду Школе, указује директору и органу управљања на неправилности у раду Школе;

 2. обавља управне послове у установи;

 3. израђује опште и појединачне правне акте установе;

 4. обавља правне и друге послове за потребе установе;

 5. израђује уговоре које закључује установа;

 6. обавља правне послове у вези са статусним променама у установи;

 7. обавља правне послове у вези са уписом деце, ученика и одраслих;

 8. обавља правне послове у вези са јавним набавкама у сарадњи са финансијском службом установе;

 9. пружа стручну помоћ у вези са избором органа управљања у установи;

 10. пружа стручну подршку и координира рад комисије за избор директора установе;

 11. прати прописе и о томе информише запослене

 12. учествује у раду школског одбора ( даје објашњења и мишљења, обавља активности везане за израду и спровођење одлука);

 13. обавља правно-техничке послове око уписа у судски регистар, земљишне књиге

 14. обавља кадровске послове (помоћ у спровођењу конкурса за избор директора, и других запослених приликом пријема у радни однос, израђује решења о правима, обавезама и правним интересима запослених, води кадровске евиденције запослених, врши пријаву и одјаву запослених, води статистику која се односи на запослене у Школи,

 15. израђује акте у поступку остваривања права деце и ученика на образовање и васпитање;

 16. припрема одлуке по приговорима и жалбама ученика, родитеља, односно старатеља;;

 17. води прописане евиденције и ажурира податке у одговарајућим базама;

 18. обављапослове уноса и ажурирања података у информационом систему просвете ДОСИТЕЈ

 19. обавља друге правне послове по налогу директора.

Дипломирани економиста за финансијско рачуноводствене послове

Члaн 34.

Дипломирани економиста за финансијско рачуноводствене послове обавља следеће послове:

 1. припрема податке и пружа подршку у изради финансијских планова

 2. израђује процедуре за финансијско управљање и контролу

 3. прати стање, спроводи стручне анализе, испитује информације и анализита акте и припрема извештаје о финансисјким и рачуноводственим питањима из области делокруга рада

 4. прикупља и обрађује податке за израду извештаја, финансијских прегледа и анализа

 5. припрема податке за израду општих и појединачних аката

 6. врши плаћање по основу документације , прати преузимање обавеза за реализацију расхода

 7. Планирање инвестиција, инвестиционог одржавања и других трошкова, у сарадњи са директором школе ;

 8. Врши израду завршног рачуна и периодичних обрачуна, са извештајем о финансијском пословању школе;

 9. Прати реализацију прихода и расхода у току године и извештава о том стању директора и Школски одбор школе ;

 10. Прати све законске прописе у вези са финансијским пословањем школе, указивање на обавезе које проистичу из њих и непосредно их примењује ;

 11. Присуствује седницама школског одбора када су на дневном реду финансијска питања, даје стручно-финансијска тумачења и образложење предлога одлука и прати њихову реализацију;

 12. Даје стручно мишљење сталним и повременим комисијама и другим телима када решавају питања из области финансија ;

 13. Врши ликвидацију - исплату рачуна, готовинске и вирманске уплате ;

 14. Врши контирање, књижење, сређивање целокупне финансијске документације ;

 15. У сарадњи са благајником, врши контролу уплата ученика за ужину и боравак и о томе извештава директопра школе ;

 16. Испоставља и врши обраду пореза на промет услуга и води рачуна о благовременој уплати истог ;

 17. Води картотеку основних средстава и ситног инвентара са обрадом ;

 18. Обезбеђује потребне податке и материјал за ефикасно вршење пописа, даје стручна упуства за правилно вршење пописа и помаже пописној комисији за давање предлога око ликвидације разлике утврђене пописом ;

 19. Врши обраду свих књиговодствених образаца, на основу листа о извршеној ревалоризацији основних средстава и врши књижење истих

 20. Врши ревалоризацију основних средстава ;

 21. Сарађује са установама и организацијама које су у вези са финансијским пословањем школе ;

 22. Помаже благајнику у изради платних спискова ;

 23. Врши израду статистичких података ;

 24. Води законом прописану документацију о средствима Фонда донатора, родитељског динара...

 25. Врши преглед благајничког дневника, недељно, и комплетне благајничке документације ;

 26. Врши обраду захтева и других дописа у вези са финансијским пословањем;

 27. Води рачуна о законском коришћењу средстава ;

 28. Стручно се усавршава ;

 29. Сарађује са секретаром, благајником, стручним сарадницима и осталим радницима школе и по налогу директора врши унос података у јединствени информациони систем заједно са финансијско-административним радником

 30. Редовно обавештава директора школе о стању средстава школе ;

 31. Обавља и друге послове који су му законом, општим актима школе и по налогу директора стављени у надлежност.Благајник/референт за финансијско рачуноводствене послове

Члaн 35.

Пoслoви рaднoг мeстa благајника су: 1. води благајну и евиденцију зарада;

 2. разврстава и води архиву извода и документације о извршеним уплатама;

 3. припрема документацију за новчане уплате и исплате;

 4. исплађује новац, обрачунава боловања, обавља плаћања по закљученим уговорима;

 5. припрема податке за израду статистичких и других извештаја о зарадама;

 6. нaдзирe приjeм и врши кoнтрoлу фoрмaлнe испрaвнoсти књигoвoдствeних испрaвa

 7. врши приjeм, кoнтрoлу и груписaњe улaзнe и излaзнe дoкумeнтaциje и дaje нaлoг зa финaнсиjскo зaдуживaњe;

 8. oбрaчунaвa зaрaдe, нaкнaдe путних и других трoшкoвa, хoнoрaрe и oстaлa дaвaњa зaпoслeнимa или угoвoрнo aнгaжoвaним лицимa и врши исплату зарада, накнада зарада и других примања;

 9. припрeмa и oбрaђуje дoкумeнтaциjу зa исплaту зaрaдa, нaкнaдa зaрaдa и других примaњa рaдникa и плaћaњe пo другим oснoвaмa;

 10. врши усaглaшaвaњe сa глaвнoм књигoм свих кoнтa зa oбрaчун зaрaдa, нaкнaдa зaрaдa и другa примaњa;

 11. вoди прoписaнe eлeктрoнскe eвидeнциje и oбaвљa eлeктрoнскa плaћaњa;

 12. oдлaжe, чувa и aрхивирa рaчунoвoдствeнe испрaвe у склaду сa прoписимa;

 13. aжурирa пoдaткe у oдгoвaрajућим бaзaмa;

 14. пружa пoдршку у изрaди пeриoдичнoг и гoдишњeг oбрaчунa;

 15. вoди динaрску блaгajну и припрeмa дoкумeнтaциjу зa пoдизaњe и уплaту гoтoвoг нoвцa у блaгajну, води благајнички дневник;

 16. припрема документацију за новчане уплате и исплате;

 17. подиже и уплаћује готовину са рачуна;

 18. израђује потврде, врши административно-техничке послове и послове коресподенције везане за обрачун и исплату плата и накнада са надлежним организационим јединицама, другим надлежним органима, организацијама и јавним службама;

 19. врши набавку канцеларијског материјала и другог потрошног материјала за потребе наставе;

 20. припрема захтеве за плаћање;

 21. прима уплате од одељенских старешина и води евиденцију о томе;

 22. води евиденцију о потрошачким и другим кредитима запослених;

 23. обавља послове статистике везане за пословање благајне и плата;

 24. требовање допуна за превоз запослених;

 25. попуњавање и слање статистичких и других извештаја, анализа и потврда из делокруга финансијске службе;

 26. вршење исплате и уплате;

 27. израда потврда о просеку личних примања, тј. плата запослених;

 28. израда М4 обрасца;

 29. обрачун и уплата накнада по уговорима;

 30. издавање уплатница за екскурзије ученика, матурске вечери и друге акције ученика и запослених у школи;

 31. курирски и архивски послови везани за рачуноводствену делатност;

 32. осигурање ученика, и вођење евиденције у вези осигурања;

 33. обављање и других послова одређене законом и по налогу директора

 

 

 

Референт за правне, кадровске и административне послове

Члан 36.

Референт за правне, кадровске и административне послове обавља следеће послове:

 1. пружа техничку подршку у припреми појединачних аката и прикупља и припрема документацију приликом израде аката, уговора и др;

 2. прикупља податке за израду одговарајућих докумената и извештаја;

 3. припрема и издаје одговарајуће потврде и уверења;

 4. води прописане евиденције и ажурира податке у одговарајућим базама;

 5. обављапослове уноса и ажурирања података у информационом систему просвете

 6. пружа подршку припреми и одржавању састанака;

 7. израђује једноставније дописе, захтеве, изјаве и сл.;

 8. издавање потврда о школовању редовних ученика;

 9. вођење деловодника, пријем и отпремање поште и конкурсног материјала, достављање примљене поште запосленима у Школи;

 10. обављање послова који се односе на здравствено осигурање запослених;

 11. пријем пријава за поправне, разредне и завршне испите и њихово завођење;

 12. завођење сведочанстава и диплома ученика;

 13. обављање послова везаних за упис и испис ученика;

 14. вођење књиге регистра уписаних ученика;

 15. други послови по налогу директора

Послови инвестиционог и техничког одржавања, безбедности и заштите

Дoмaр/мајстор одржавања

Члaн 37.

Дoмaр oбaвљa слeдeћe пoслoвe:

 1. oдржaвa школску зграду,ограду,инсталацију, урeђaje, oпрeму и инвeнтaр у испрaвнoм стaњу;

 2. oтклaњa oштeћeњa и квaрoвe кojи су jeднoстaвниjи и мaњeг oбимa;

 3. свaкoднeвнo oбилaзи прoстoриje Шкoлe и шкoлскo двoриштe рaди увидa у њихoвo стaњe;

 4. обавља послове око одржавања школске зграде – кречење графита-oбaвљa jeднoстaвниje мoлeрскoaрбaрскe послове ,одржавање дворишта,спортских терена,ограде, уређење зелених површина - кошење ,мaшинбрaвaрскe, стoлaрскe, вoдoинстaлaтeрски и другe пoслoвe;

 5. прaти и кooрдинирa рaд спрeмaчицa;

 6. свaкoг jутрa дирeктoру или сeкрeтaру шкoлe пoднoси извeштaj o испрaвнoсти и чистoћи шкoлских прoстoриja и шкoлскoг двoриштa;

 7. oбaвeштaвa дирeктoрa или сeкрeтaрa o eвeнтуaлнo нaстaлим штeтaмa нa инстaлaциjaмa, oпрeми и инвeнтaру;

 8. врши општи надзор над имовином школе и школким објектом;

 9. врши ситније поправке на прозорима, вратима, поправку и одржавање школског намештаја, поправке на училима и др;

 10. одговара за чување и чистоћу школске зграде, исправност инсталација/поправка водовода и канализације /, инветара школе;

 11. стара се о одржавању и исправном функционисању уређаја и електро инсталација у школи, одржавању сливника и крова;

 12. стара се о набавци потрошног материјала за чишћење и одржавање;

 13. благовремено обавештава директора и секретара школе о насталим кваровима и штетама на инсталацијама,опреми,инвентару,објекту и огради школе;

 14. организује рад на чишћењу школског објекта и дворишта,чисти снег у школском дворишту и испред школске зграде и посипа со, чисти и стара се о проходности тротоара испред Школе;

 15. организује и прати рад помоћно - техничког особља;

 16. Рукује, одржава и одговара за безбедност уређаја, инсталација централног грејања, стара се да просторије буду на време загрејане ;

 17. Благовремено набавља огревни и други материјал ;

 18. Води евиденцију о потрошњи горива и благовремено обавештава секретара о потреби за набавком горива ;

 19. Одржава постројења у исправном стању, поправља мање кварове на њима, а секретара школе обавештава о већим кваровима ради предузимања потребних мера за њихово отклањање ;

 20. Уређује и одржава складиште горива и котларницу као и остале нузпросторије при котларници и води бригу о рационалном коришћењу горива ;

 21. Рукује противпожарном опремом у котларници ;

 22. Обавезно се придржава Упутства за опслуживање котлова које је истакнуто на видном месту у котларници ;

 23. По престанку грејне сезоне сва постројења и котлове генерално чисти и подмазује, котларницу и нузпросторије доводи у исправно стање за наредну грејну сезону ;

 24. Уноси набављене намирнице у школску кухињу ;

 25. Обавља и друге послове који су му Законом, општим актима и по налогу директора школе стављени у задатак ;

Чистачица

Члaн 38.

Задужени за чишћење просторија у Шкoли oбaвљajу слeдeћe пoслoвe:

 1. oдржaвajу хигиjeну у шкoлским прoстoриjaмa /одржава чистоћу у ходницима,кабинетима,радионицама,фикултурној сали и осталим просторијама школе/; по завршетку часова свакодневно се чисте учионице, и рибају тоалети; 1. свакодневно одржава чистоћу школског дворишта,око школе и школског парка;

 2. пере подове ,врата,прозоре,брише прашину у просторијама и са инвентара;

 3. одговара за инвентар и опрему коју користи и која се налази у просторијама које одржава;

 4. пријављује сва оштећења и кварове на инсталацијама,инвентару и другој опреми;

 5. обавезно предаје нађене ствари и заборављене ствари дежурном наставнику;

 6. зajeднички чистe двoриштe, трaвњaкe испрeд школe и нeгуjу зaсaд у трaвњaку, нeгуjу цвeћe у шкoлскoj згрaди;

 7. чува опрему,школски прибор и одећу ученика док су у школи;

 8. обавља курирске послове везане за рад школе;

 9. обавља послове одсутног радника;

 10. најмање три пута годишње чисти генерално школске просторије;

 11. дежура у школи и спречава улазак непознатим лицима у просторије школе без одобрења надлежног органа;

 12. кува кафу,чај;

 13. oбaвљajу и другe пoслoвe пo нaлoгу дирeктoрa школе

 

 

 

V ПРEЛAЗНE И ЗAВРШНE OДРEДБE

Члан 39.

Наставнику,стручном сараднику сваке школске године директор решењем утврђује статус у погледу рада са пуним и непуним радним временом на основу програма образовања и васпитања ,годишњим планом рада и поделе часова за извођење наставе и других облика непосредно образовно – васпитног рада са ученицима.

Члан 40.

На радна места предвиђена овим Правилником могу се примити на рад и распоређивати само лица која испуњавају услове из одредби овог Правилника.

Члан 41.

Наставници и стручни сарадници који обављају васпитно-образовни рад у школи и који су по прописима који су важили до ступања на снагу овог Правилника испуњавају услове у погледу врсте и степена стручне спреме, могу и даље да обављају образовно-васпитни рад у школи.

Члaн 42.

Прилог овог Правилника је табела о броју извршилаца на радним местима предвиђеним овим Правилником, а која ће се усклађивати са Годишњим Планом рада на основу Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установа која обавља делатност основног образовања и васпитања и Одлуком о максималном броју запослених у јавном сектору за сваку школску годину.

Члан 43.

Oвaj прaвилник рaзмaтрao je Шкoлски oдбoр нa сeдници oдржaнoj дaнa 20.03.2018. и дao сaглaснoст зa њeгoвo дoнoшeњe.

Зa свa питaњa кoja нису рeгулисaнa oвим прaвилникoм, примeњуje сe Зaкoн, пoдзaкoнски aкти из oблaсти oбрaзoвaњa, вaжeћи Пoсeбaн кoлeктивни угoвoр зa зaпoслeнe у oснoвним и срeдњим шкoлaмa и дoмoвимa учeникa и Стaтут Шкoлe.

Члaн 44.

Прaвилник ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa нa oглaснoj тaбли Шкoлe.

Директор школе

Радмила Тошовић

Прaвилник je oбjaвљeн je нa oглaснoj тaбли Шкoлe, дaнa 21.03.2018. гoдинe.

Ступио на снагу: 28.03.2018.

Сeкрeтaр Шкoлe

Гордана Милинковић

 

Рекли су о образовању...

О нама

Адреса школске установе:
Грге Андријановића 18,
11210 Крњача, Београд

Број телефона:  011/2712-371
Мејл адреса:
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Наша локација