Музичка култура

Критеријуми и елементи оцењивања у настави музичке културеОцењивање из предмета МУЗИЧКА КУЛТУРА обавља се континуирано, полазећи од

ученичких способности, степена спретности и умешности. Прати се развој сваког ученика,

његов рад, самосталност, залагање, креативност и објективно процењује колико је ученик

савладао програмске захтеве и предвиђене исходе. Ученици од 5. до 8. разреда се оцењују

усменим путем кроз одговарање, практичан рад (певање са тактирањем, свирање, слушање и

препознавање композиција), активност на часу и ангажовање у настави.

Усмено одговарање је везано за познавање основа музичке писмености, познавање и

именовање нотних знакова, инструмената и састава, изражајних могућности и познавања

карактеристика музичких периода и музичких стилова, запажања о слушаном музичком делу.

Певање песама солмизацијом уз тачан изговор ритма или нотног текста је најчешћи вид

оцењивања у настави музичке културе, посебно у петом и шестом разреду.

Писмено оцењивање је знатно мање заступљено кроз практичан рад - диктате, допуњалке,

музичке квизове.

Уколико ученик нема развијене посебне способности (таленат за музику), приликом

оцењивања узима се у обзир индивидуално напредовање у односу на сопствено претходно

постигнуће, могућности и труд, ангажовање ученика у наставном процесу, истичући при том

ученикове јаке стране.

Ангажовање ученика обухвата: одговоран однос према раду, постављеним задацима,

активно учествовање у настави, изношење свог мишљења, сарадња са другима и исказано

интересовање и мотивација за учење и напредовање.

Посебно се код ученика цени однос према предмету, понашање у учионици и према

другим ученицима, редовно доношење прибора и записивање, долажење на час редовно и без

кашњења, поштовање музичког бон тона, чување школске имовине и музичких инструмената.

Оцењивање је сумативно и формативно. Наставник у дневник уноси активности и

бројчане оцене. Оцењује се певање са тактирањем, музичка теорија, анализа нотног примера,

историја музике, анализира слушање музике. Активност ученика приликом обраде новог

градива или обнављања може такође бити оцењена. Домаћи задаци се ретко задају, контролни

задаци се не заказују.

Број оцена у петом разреду је минимум четири оцене у полугодишту, а у шестом,

седмом и осмом разреду минимум две оцене.

Оцена одличан 5

Ученик поседује

функционално знање

које му омогућава да

анализира,класификује,

логички повезује,

примени и самостално

изведе закључке, зна

визуелно да препозна

музичке инструменте.

Ученик може да повезује

градиво из различитих

области и даје примере

њихове примене из

живота. Зна самостално

да пева и свира одређене

песме сам или у групи

поштујући све елементе

музике, зна текст

тражене песме и

способан је сам да

анализира текст,

мелодију, слушано дело.

Зна основе музичке

писмености. Увек се

труди, активан је и има

жељу да тражено научи

чиме надокнђује

евентуални недостатак

талента.

Оцена врло добар 4

Ученик је у великој

мери способан да

функционално

користи знања,

повезује и сам

доноси закључке,

визуелно препознаје

већину обрађених

музичких

инструмената, уз

малу помоћ

наставника повезује

знања из живота. Зна

да пева и свира

одрећене песме

самостално и у

групи поштујући све

елементе музике.Зна

текст тражене песме

и уз малу помоћ

наставника способан

је да анализира

текст, мелодију ,

слушано дело.Има

основна знања из

музичке

писмености,али не

зна увек да их

употреби правилно и

повезано.

Оцена добар 3

Ученик у довољној

мери показује

способност употребе

информација,као и

да логички повезује

информације и

знања. Уз

наставникову помоћ

повезује знаља из

живота, визуелно

препознаје поједине

инструменте. Зна да

пева и свира само

делове тражених

песама самостално

без поштовања

ритма и музичких

елемената. Текст

тражене песме не

зна у целости и нема

основна знања из

музичке писмености.

Оцена довољан 2

Ученик је остварио

минимална знања која не

уме да повезује и

искључиво уз подршку

наставника може да

изводи закључке и

примени знање. Визуелно

препознаје мали број

инструмената. Зна да

пева или да свира

поједине делове песама

без поштовања музичких

елемената али уз

наставникову помоћ,има

минимална знања

текстова песама која уз

помоћ наставника може

да репродукује.

Стручно веће Музичке културе

Силвана Ковачевић

Рекли су о образовању...

О нама

Адреса школске установе:
Грге Андријановића 18,
11210 Крњача, Београд

Број телефона:  011/2712-371
Мејл адреса:
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Наша локација