Хемија - 8. разред

Хемија критеријуми оцењивања за 8 разред

 

Стручно веће природних наука, наставник хемије

 

Иницијални тест - обавља се на почетку школске године, у првој или другој недељи. Наставник процењује претходна постигнућа ученика у оквиру одређене области, модула или теме, која су од значаја за предмет.

Резултат иницијалног процењивања не оцењује се и служи за планирање рада наставника и даље праћење напредовања ученика.

Оцењивање се обавља уз уважавање ученикових способности, степена спретности и умешности.

Ученик са изузетним способностима, који стиче образовање и васпитање на прилагођен и обогаћен начин применом индивидуалног образовног плана, оцењује се на основуо стварености циљева и прописаних стандарда постигнућа, као и на основу ангажовања.

Ученик који има тешкоће у учењу услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и других разлога и коме је потребна додатна подршка у образовању и васпитању, оцењује се на основу остварености циљева и стандарда постигнућ према плану индивидуализациј еили у току савладавања индивидуалног образовног плана.

 

Ученик у току школске године може добити оцене на основу:

 • писмених провера знања – контролних вежби;

 • усменог испитивања;

 • активности на часу;

 • домаћих задатака;

 • семинарских радова.

Писмене провере знања, осим петнаестоминутних провера, се најављују ученицима и одржавају према унапред утврђеном распореду.

Усмене провере

Учеников успех на усменим проверама знања вреднује се на следећи начин, а у складу са Правилником о оцењивању у основној школи:

 

 

Одличан (5)

Ученик на постављено питање одговара самостално, и показује висок ниво познавања градива, одговара на потпитања наставника без помоћи наставника и самостално повезује знања уводећи и појмове и појаве које се тичу других предмета, или на начин који показује висок степен развијености међупредметних компетенција. Успешно решава задатке на свим нивоима постигнућа (почев од препознавања градива до примене наученог на новим примерима). Успешно актуализује своја знања и повезује их са стварним примерима из живота.

Врлодобар (4)

Ученик самостално одговара на питања, уз минималну помоћ и погрешке, добро познаје појмове који се тичу градива, не лута по теми постављаног питања, самостално одговара на потпитања која даје наставник, или уз малу помоћ наставника. Успешно решава задатке на свим нивоима постигнућа, уз малу помоћ наставника.

Добар (3)

Ученик познаје градиво, уме да препозна појмове који се тичу градива и да их репродукује, уз помоћ наставника уме да одговори на потпитања, али често греши. Не открива узрочно-последичне везе и не може самостално закључивати о њима.Одговара на питања основног нивоа и задатке које је наставник већ давао на часу. Показује занимање и труди се, упркос свему.

Довољан (2)

Ученик може набројати, именовати или уз помоћ наставника дефинисати само основне појмове, стално га треба подсећати и усмеравати у одговорима наводити на тачна решења и уз помоћ наставника је у стању да реши задатке основног нивоа. Отежано повезује дате чињенице и често греши у примени знања.

Недовољан (1)

Ученик није савладао основне појмове које садржи тема коју одговара, не показује интересовање да уз помоћ наставника пронађе одговоре, одговара са „не знам“ и „дајте ми један“, не жели усмено да одговара кад на њега дође ред или када га наставник позове да одговара.

 

Ангажовање (активност) и рад на часу

Рад на часу - је слободна наставникова процена о раду ученика током једног полугодишта/школске године.

Рад на часу подразумева: ученикову пажњу, праћење, активно учествовање у наставном процесу.

Радна свеска из хемије - наставник може да оцени радну свеску ученика на крају полугодишта/школске године. Наставник оцењује: садржај свеске, уредност, тачност дати одговора

 

Ограничено се труди

 • Приводи крају само неколико задатака;

 • Потребно је дете стално подесћати на започети задатак, ретко мотивисано;

 • Заборавља задатке, не довршава их, нетачно ради или са закашњењем.

Недовољно се труди

 • Мотивисано је да заврши већину задатака иако неки нису потпуно урађени;

 • С времена на време треба га подсетити да заврши задатак;

 • Понекад слуша са пажњом, учествује у дискусијама и активностима, сарађује у групном раду.

Довољно се труди

 • Обично је мотивисано и ради задатке;

 • Завршава задатке на време;

 • Обично слуша са пажњом, учествује у дискусијама и активностима одељења, сарађује у групном раду.

 

Изражено се труди

 • Лично мотивисано;

 • Са вољом завршава задатке;

 • Често тражи изазове у учењу;

 • Скоро увек слуша са пажњом, учествује у дискусијама и активностима одељења, сарађује у групном раду.

Изузетно се труди

 • Самоуверено и самостално дете;

 • Тражи изазове у учењу;

 • Задатке завршава са ентузијазмом;

 • Слуша са пажњом;

 • Здушно учествује у дискусијама/активностима;

 • Доприноси корисним разменама током групног рада;

 • Преузима одговорност за сопствени развој.

 

ОЦЕЊИВАЊЕ УЧЕНИКА КОЈИ ОСТВАРУЈУ ДОДАТНУ ПОДРШКУ У ОБРАЗОВАЊУ

Ученик коjи стиче образовање и васпитање по индивидуалном образовном плану (ИОП-1) оцењивање се врши у односу на постојеће стандарде и очекиване исходе у ИОП-у.

Ученик коjи стиче образовање и васпитање по индивидуалном образовном плану са прилагођеним стандардима постостигнућа(ИОП-2),оцењује се на основу ангажовања и степена остварености циљева и прилагођених стандарда

Ученик са изузетним способностима коjи стиче образовање и васпитање на прилагођен и обогаћен начин,применом индивидуалног образовног плана(ИОП-3),оцењује се на основу праћења остваривања прописаних циљева,општих и посебних стандарда постигнућа и ангажовања. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Усклађивање критеријума оцењивања за 8 разред

 

 

Довољан (2)

 

Добар (3)

зна градиво за 2 +

Врло добар(4)

зна градиво за 2и 3 +

Одличан (5)

зна град. за 2,3и 4 +

МЕТАЛИ ОКСИДИ МЕТАЛА И ХИДРОКСИДИ(БАЗЕ)

Зна да:

наведе заступљеност метала, неорганских једињења у живој и неживој природи;

- симболе и називе најважнијих метала

-физичка својства метала и њихову практичну примену;

- препознаје формуле оксида

Зна да:

-напише формуле и именује оксиде, киселине, базе и соли

Зна да:

-напише и тумачи једначине хемијских реакција метала

- решава једноставније стехиометријске задатке(добијања оксида)

Зна да:

- решава стехиометријске задатке

НЕМЕТАЛИ, ОКСИДИ НЕМЕТАЛА И КИСЕЛИНЕ

наведе заступљеност неметала, неорганских једињења у живој и неживој природи; проналaзи елемент у ПСЕ ,

- физичка и хемијска својства.

- израчуна рел. молек.масу

 

напише формуле и именује оксиде, киселине, базе и соли

-знада израчуна моларну масу,

процентни састав елемента у једињењу

 

напише и тумачи једначине хемијских реакција метала и неметала

-

 

 • изведе стехиометријска израчунавања;

 

 

СОЛИ

- шта су соли(дефиниција)и њихова физичка својства

- препозна на основу формуле или назива представнике ових једињења у свакодневном животу и повеже њихова својства са практичном применом

- на основу формуле именује оксиде, киселине, базе и соли

-зна да на онову назива напише хемијске формуле оксида, киселина, база и соли- уз малу помоћ наставника

-зна да израчуна масени процентни састав раствора

- самостално на основу формуле именује оксиде, киселине, базе и соли

-самостално на онову назива напише хемијске формуле оксида, киселина, база и соли

-пише реакције добијања соли- уз малу помоћ наставника

-испита, опише и објасни својства оксида, неорганских киселина, база и соли

-самостално пише реакције добијања соли

-самостално решава стехиометријске задатке добијања соли

ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА И ЊИХОВА ОПШТА СВОЈСТВА

Нааведе заступљеност органских једињења у живој и неживој природи– опише физичка својства органских једињења

-Зна основну разлику између органских и неорганских супстанци

-разликуе својства неорганких и органских супстации –објашњава разлику на основу њихових структура;

 

-разликује својства неорганских и органских супстанции објашњава разлику на основу њихових структура;

 

УГЉОВОДОНИЦИ

-зна поделу угљоводоника и молек. форм. и називе алкана,алкена и алкина

-структурну изомерију

-реакције сагоревања и адиције

-стехиометријске задатке сагоревања

 • стехиометријске задатке адиције и сложеније стех.задатке сагоревања

 

ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА СА КИСЕОНИКОМ

-зна да наведе класе органских једињења са кисеоником

- напише молекулске формуле алкохола и карбоксилних киселина

- примену ових једињења

-структурну изомерију

-пише рационалне формуле знајући називе и обрнуто

реакције сагоревања

-реакције алкохола, карб. киселина и естара

-стехиометријске задатке сагоревања алкохола

 • стехиометријске задатке за реакције алкохола и карб. киселина

 

БИОЛОШКИ ВАЖНА ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА

-опише физичка својства: агрегатно стање и растворљивост масти и уља, угљених хидрата, протеина и растворљивост витамина

-значај ових једињења

-наведе заступљеност у природи и улогe масти и уља, угљених хидрата, протеина и витамина у живим организмима и доведе их у везу са здрављем и правилном исхраном људи

-опише основу структуре молекула који чине масти и уља, угљене хидрате и протеине

објасни сапонификацију триацилглицерола и хидрогенизацију незасићених триацилглицерола, наведе производе хидролизе дисахарида и полисахарида и опише услове под којима долази до денатурације протеина

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗЕЛЕНА ХЕМИЈА

одговоран однос према здрављу и животној средини

-учествује у изради пројектног задатка на тему заштита животне средине

-прикупља податке за пројектни задатак о загађењу и заштити животне средине

-предлаже нове начине за идејно решење загађивања и заштиту животне средине

 

Предметни наставник

Драгица ЖежељРекли су о образовању...

О нама

Адреса школске установе:
Грге Андријановића 18,
11210 Крњача, Београд

Број телефона:  011/2712-371
Мејл адреса:
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Наша локација