Биологија

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА ИЗ ПРЕДМЕТА БИОЛОГИЈА

За састављање овог критеријума коришћен је званични документ Министарства просвете,према Правилнику о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању-Службени гласник РС“број34/2019.године.

Праћење развоја и напредовања ученика у достизању исхода и стандарда постигнућа,као и напредовање у развијању компетенција у току школске године обавља се формативно и сумативно.

Иницијално тестирање

Иницијално тестирање се спроводи на почетку школске године у другој недељи.На основу иницијалног тестирања наставник добија информацију са каквим предзнањем ученици крећу у нови разред.Резултат иницијалног тестирања се не оцењује и служи за планирање рада наставника и даље праћење напредовања ученика.

Формативно оцењивање

-наставник бележи податке о постигнућима ученика кроз праћење активности ученика на сваком часу

У ес дневнику ученик добија смајлије за домаће задатке,вежбе,активности ученика при обради нове лекције,обнављања,усмене одговоре,петнаестоминутне провере знања,практичан рад,школску свеску(уредност,садржај свеске...)Ученик на основу формативних оцена може добити бројчану оцену која ће бити уписана у ес дневник.

Бројчано оцењивање

Усмено оцењивање ученика обавља се у току оба полугодишта.Ученик усмено може бити оцењен без претходне најаве.Ученик који није спреман да одговара има право само једном и току првог полугодишта и једном у току другог полугодишта на извињење.

Ученик се бројчано оцењује за учешће и пласман на општинском,градском и републичком такмичењу оценом одличан(5).

 

Одличан (5) добија ученик који:

-је у потпуности савладао градиво

-је сигуран и самосталан,брзо и логички закључује

-успешно повезује садржаје,уочава корелацију са другим предметима

-зна применити знање у решавању проблемских задатака

-брзо,тачно,логички и аргументовано одговара на постављена питања

-је одговоран према раду,показује висок степен активности и ангажовања

 

 

Врло добар (4)добија ученик који:

-има висок ниво и обим знања и степен разумевања програмских садржаја,

-у великој мери показује способност примене знања и логички повезује чињенице и појмове

-спорије али тачно,логично и углавном аргументовано одговара на постављена питања,уз евентуално постављање подпитања

-показује велику самосталност и висок степен активности и ангажовања.

Добар (3) добија ученик који:

-има просечан ниво и обим знања и степен разумевања програмских садржаја

-полако и углавном тачно одговара на постављена питања,уз помоћ наставника

-углавном разуме наставне садржаје и делимично примењује стечена знања

-изводи закључке уз помоћ наставника

-показује делимичан степен активности и ангажовања

 

Довољан(2)добија ученик који:

-знања која је остварио су на нивоу репродукције(не разуме у потпуности наставне садржаје и отежано примењује стечена знања)

-делимично и површно одговара на постављена питања уз помоћ наставника,

-уз знатну помоћ наставника на једноставан начин набраја и описује природне појаве и биолошке процесе

-код доношења закључака наилази на веће проблеме и несамостално доноси закључке

 

Недовољан (1) добија ученик који:

-није достигао задовољавајући ниво и обим знања и разумевања програмских садржаја,

-знања која је остварио нису ни на нивоу препознавања и не показује способност репродукције и примене

-не одговара на постављена питања и није усвојио кључне појмове,

-не показује вољу за стицање знања.

Писмено оцењивање се обавља путем контролних задатака и тестова.Писмене провере у трајању дужем до 45 минута се најављују и спроводе по унапред утврђеном распореду, а писмене провере које трају до 15 минута се не морају најавити,а уписују се у виду смајлија у ес-дневнику,у виду формативне оцене.

 

За контролне задатке бројчана оцена ученичких знања доноси се на основу скале изражене у процентима, која је утврђена на састанку Стручног већа природних наука 28.9.2023..

0%-30% недовољан (1)

31%-45% довољан (2)

46%-65% добар (3)

66%-85% врло добар (4)

86%-100% одличан (5)

 

 

 

 

 

 

Рекли су о образовању...

О нама

Адреса школске установе:
Грге Андријановића 18,
11210 Крњача, Београд

Број телефона:  011/2712-371
Мејл адреса:
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Наша локација