Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика

На основу члана 119. став 1. тачка 1. а у складу са чланом 83. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017 даље: Закон) и члана 33. став.1тачка 1 Статута Основне школе „Зага Маливук“ (даље: Школа) у Београду, Школски одбор на седници одржаној дана 03.05.2018. године донео је 

ПРАВИЛНИК О ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА  ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЗАГА МАЛИВУК“ У БЕОГРАДУ

I Опште одредбе

Члан 1.

Овим правилником уређују се обавезе и одговорност ученика, лакше повреде обавезе ученика, васпитно-дисциплински поступак, васпитне и васпитно-дисциплинске мере, надлежност запокретање и вођење поступка и за изрицање мера, правна заштита ученика и материјална одговорност ученика Oсновне школе “Зага Маливук“ .

Обавезе ученика 

Члан 2. 

Уписом у Школу ученик преузима обавезе прописане Законом о основама система образовања и васпитања (у даљем тексту Закон), посебним Законом,Статутом школе и овим Правилником.

Ученик има обавезу да: 

1) редовно похађа наставу и извршава школске обавезе; 

2) поштује правила понашања, одлуке директора и органа школе; 

3) ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова утврђених школским програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно друге законске заступнике; 

4) не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника; 

5) поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи; 

6) стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике; 

7) чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија. 

У остваривању права ученик не сме да угрожава друге у остваривању њихових права. 

Ученик може да одговоара за:

-лакшу повреду обавезе утврђену овим Правилником

- тежу повреду обавезе која је у време извршења била прописана Законом

- повреду забране из чл. 110-112 Закона

Васпитни рад са учеником 

Члан 3. 

Према ученику који не поштује односно повређује правила понашања установе, или не поштује одлуке директора и органа школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно према ученику који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права, школа ће, уз учешће родитеља односно другог законског заступника, појачати васпитни рад активностима у оквиру одељенске заједнице, одељенског старешине, педагога, психолога, посебних тимова, а када је неопходно сарађиваће и са установама социјалне и здравствене заштите, у циљу промене понашања ученика.

Лакше повреде обавеза ученика и васпитне мере 

Члан 4. 

Ученик одговара за лакше повреде обавеза утврђене статутом Школе. 

Лакше повреде обавеза ученика су: 

 1. нередовно похађа наставу, тако да у школској години начини до 25 неоправданих изос­танака;

 2. учестало неоправдано касни на час и друге облике образовно – васпитног рада

 3. напушта час или друге облике образовно – васпитног рада без одобрења наставника

 4. омета извођење часа и др. облика образовно – васпитног рада

 5. долази у школу и на друга места на којима школа организује и спроводи образовно-васпитни рад, неприкладно одевен и стилизован за наменске активности;

 6. не брине се о личној хигијени и уредности, хигијени школских и других про­сторија у којима се врши образовно-васпитна делатност;

 7. нарушава естетски изглед школских просторија или дворишта

 8. недисциплиновано се понаша у учионици и другим просторијама школе за време трајања наставе, испита, као и на другим облицима образовно-васпитног рада у оквиру спортских, културних и других активности, за време посете или извођења дела програма образовно-васпитног рада ван школе;

 9. не чува од оштећења школску имовину, односно имовину других организација за време посете или извођења дела програма образовно-васпитног рада ван школе;

 10. не чува од оштећења и уништења ђачку књижицу, сведочанство и друге јавне исправе које школа издаје;

 11. злоупотреби лекарско уверење тј. оправдање;

 12. пуши у просторијама школе;

 13. користи мобилни телефон и друге електронске уређаје , којима се ремети ред на часу;

 14. понаша се недисциплиновано, недолично, непримерено и грубо према ученицима запосленима и другим лицима;

 15. одбије да примени мере заштите и безбедности ученика у школи и ван ње, на ваннаставним активностима.

 16. не придржава се Правила понашања ученика у школи

Члан 5

За лакшу повреду обавезе ученика могу се изрећи васпитне мере: 

1) опомена; 

2) укор одељенског старешине; 

3) укор одељенског већа, на основу изјашњавања наставника који изводе наставу у одељењу ученика, у складу са општим актом школе.

Васпитне мере изричу се ученику без вођења дисциплинског поступка, у школској години у којој је учињена повреда обавезе. Опомену и укор одељенског старешине изриче одељенски старешина.

Услов за изрицање васпитне мере је претходно предузимање активности појачаног васпитног рада са учеником, из члана 3. овог правилника.

Теже повреде обавеза ученика и васпитно-дисциплинске мере 

Члан 6 

Теже повреде обавеза ученика прописане су Законом. За тежу повреду обавезе ученик одговара ако је у време извршења обавеза била прописана Законом. 

Теже повреде обавеза ученика су: 

1) уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање података у евиденцији коју води Школа или друга организација, односно орган; 

2) преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје Школа или орган, односно исправи коју изда друга организација;

3) уништење или крађа имовине Школе, привредног друштва, предузетника, ученика или запосленог;

4) поседовање, подстрекавање, помагање, давање другом ученику и употреба алкохола, дувана, наркотичких средстава или психоактивне супстанце;

5) уношење у Школу или другу организацију оружја пиротехничког средства или другог предмета који може да угрози или повреди друго лице;

6) понашање ученика којим угрожава властиту безбедност или безбедност других ученика, наставника и запослених у Школи, у школским и другим активностима које се остварују ван школе, а које школа организује и које доводи до њиховог физичког и психичког повређивања;

7) употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе којима се угрожавају права других или у сврху преваре у поступку оцењивања;

8) неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада више од 25 часова у току школске године, од чега више од 15 часова након писменог обавештења родитеља, односно другог законског заступника од стране школе;

9) учестало чињење лакших повреда обавеза у току школске године, под условом да су предузете неопходне мере ради корекције понашања ученика.

За повреде из става 2. тач. 8) и 9) овог члана је обавезна поступност у изрицању мера.

Члан 7.

За тежу повреду обавезе ученику се изриче васпитно-дисциплинска мера: 

1) укор директора; 

2) укор наставничког већа. 

Васпитно-дисциплинска мера изриче се ученику по спроведеном васпитно-дисциплинском поступку у коме је утврђена одговорност ученика. 

Васпитна и васпитно-дисциплинска мера изричу се ученику у школској години у којој је учињена повреда обавезе ученика.

Упоредо са изрицањем ових мера ученику школа одређује и обавезу обављања друштвено-корисног, односно хуманитарног рада у просторијама или ван просторија школе, под надзором наставника, односно стручног срадника.

Друштвено користан и хуманитарни рад се одређује ученику зависно од тежине повреде обавезе, психофизичке и здравствене способности ученика, узраста и других параметара, и о томе одмах обавештава родитељ/други законски заступник ученика.

Када повреду обавезе, односно повреду забране учини малолетан ученик, школа одмах, или најкасније наредног дана од учињене повреде обавештава родитеља/другог законског заступника ученика.

Повреде забране ученика и васпитно-дисциплинске мере 

Члан 8.

Забрана дискриминације

У установи су забрањене дискриминација и дискриминаторно поступање, којим се на посредан или непосредан, отворен или прикривен начин неоправдано прави разлика или неједнако поступа, односно врши пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства) у односу на лице или групе лица, као и на чланове њихових породица или њима блиска лица на отворен или прикривен начин, а која се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, статусу мигранта односно расељеног лица, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној орјентацији, имовинском стању, социјалном и културном пореклу, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, сметњи у развоју и инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима, као и по другим основима утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације.

Члан 9.

Забрана насиља, злостављања и занемаривања

У установи је забрањено физичко, психичко, социјално, сексуално, дигитално и свако друго насиље злостављање и занемаривање запосленог, ученика, одраслог, родитеља, односно другог законског заступника, или трећег лица у установи.

Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног односно понављаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности ученика и одраслог.

Занемаривање и немарно поступање представља пропуштање установе или запосленог да обезбеди услове за правилан развој ученика и одраслог.

Под физичким насиљем сматра се физичко кажњавање ученика или одраслог од стране запосленог, родитеља, односно другог законског заступника, или трећег лица у установи; свако понашање које може да доведе до стварног или потенцијалног телесног повређивања ученика, одраслог или запосленог; насилно понашање запосленог према ученику или одраслом, као и ученика и одраслог према другом ученику, одраслом или запосленом.

Под психичким насиљем сматра се понашање које доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства.

Под социјалним насиљем сматра се искључивање ученика и одраслог из групе вршњака и различитих облика активности установе.

Под сексуалним насиљем и злостављањем сматра се понашање којим се ученик сексуално узнемирава, наводи или приморава на учешће у сексуалним активностима које не жели, не схвата или за које није развојно дорастао или се користи за проституцију, порнографију и друге облике сексуалне експлоатације.

Под дигиталним насиљем и злостављањем сматра се злоупотреба информационо-комуникационих технологија, која може да има за последицу повреду друге личности и угрожавање достојанства и остварује се слањем порука електронском поштом, смс-ом, ммс-ом, путем веб сајта, четовањем, укључивањем у форуме, социјалне мреже и другим облицима дигиталне комуникације.

Члан 10.

Забрана понашања које вређа част, углед или достојанство

Забрањено је свако понашање запосленог према ученику и одраслом, ученика и одраслог према запосленом, родитеља, односно другог законског заступника или трећег лица према запосленом, запосленог према родитељу односно другом законском заступнику, ученика и одраслог према другом ученику или одраслом, којим се вређе углед, част или достојанство.

Члан 11. 

Ученик одговара за повреду забране, ако је забрана у време када је повреда учињена била прописана Законом. 

За учињену повреду забране (чл. 110-112. Закона) ученику се изриче васпитно-дисциплинска мера укор директора или укор наставничког већа; премештај ученика од V до VIII разреда у другу основну школу, према одлуци наставничког већа, уз обавештавање родитеља односно другог законског заступника ученика и уз сагласност школе у коју ученик прелази.

Васпитно-дисциплински поступак 

Члан 12.

За теже повреде обавеза ученика и за повреде забране из чл. 110-112. Закона школа води васпитно-дисциплински поступак о којем обавештава родитеља, односно другог законског заступника ученика. 

Уколико се родитељ, односно други законски заступник ученика не одазове позиву а уредно је позван, директор одмах а најкасније наредног дана поставља педагога или психолога школе да заступа интересе ученика у поступку и о томе одмах обавештава центар за социјални рад.

Васпитно-дисциплински поступак за тежу повреду обавезе ученика покреће се најкасније у року од осам дана од дана сазнања, а за повреду забране поступак се покреће одмах, а најкасније у року од два дана од дана сазнања.

Директор школе закључком покреће васпитно дисциплински поступак по добијању писаног захтева за покретање поступка од одељенског старешине.

Поступак се окончава доношењем решења у року од 30 дана од дана покретања поступка, чему претходи утврђивање свих чињеница од значаја за одлучивање.

Дисциплински поступак против ученика не може се покренути ни водити по истеку 60 дана од дана учињене повреде обавезе.

Ако се у току васпитно-дисциплинског поступка ученик испише из школе, у исписницу школа уноси напомену о покренутом васпитно-дисциплинском поступку против ученика.

Члан 13. 

О учињеној повреди обавезе (тежој повреди обавезе или повреди забране) школа одмах, а најкасније наредног радног дана обавештава родитеља, односно другог законског заступника малолетног ученика и укључује га у поступак.

Ученик, уз присуство родитеља, односно другог законског заступника, мора бити саслушан у васпитно-дисциплинском поступку, као и сведоци, и дати писану изјаву.

Приликом доношења одлуке о изрицању васпитно-дисциплинске мере, морају се узети у обзир све чињенице релевантне за одлучивање.

Члан 14. 

Приликом изрицања било које од Законом прописаних мера, према ученику који је учинио тежу повреду обавезе или повреду забране из чл. 110-112. Закона, морају се претходно предузети активности појачаног васпитног рада, прописане Законом. Када такве активности доведу до позитивне промене у понашању ученика, поступак против ученика ће се обуставити, изузев ако је повредом забране озбиљно угрожен идентитет другог лица.

Смањење оцене из владања 

Члан 15. 

Оцена из владања може се смањити ученику коме је изречена васпитно-дисциплинска мера, а може се смањити и због понашања за које је ученику изречена васпитна мера. 

За учињену лакшу повреду обавезе када се ученику изриче васпитна мера укора одељенског већа може се смањити оцена из владања на основу одлуке одељенског већа, при чему се цене све околности везане за повреду обавезе, као што су тежина повреде обавезе, последице повреде, околности под којима је повреда учињена, степен одговорности ученика, раније понашање и понашање ученика после учињене повреде, узраст и друге околности од утицаја. 

За изречену васпитно-дисциплинску меру укора директора, укора наставничког већа, премештаја ученика од петог до осмог разреда у другу основну школу, надлежни орган може смањити оцену из владања ученику, ценећи у сваком конкретном случају степен одговорности ученика и друге релевантне околности наведене у ставу 2. овог члана. 

Владање ученика у току полугодишта може се оценити само описно, тако да и смањена оцена из владања због изречене васпитне, односно васпитно-дисциплинске мере мора да буде описна. 

Члан 16. 

Неоправдано изостајање ученика са наставе до 25 часова у току школске године представља лакшу повреду обевезе, за коју се ученику изриче васпитна мера, а може се и смањити оцена из владања у зависности од релевантних околности које се цене у сваком конкретном случају. 

Неоправдано изостајање ученика са наставе више од 25 часова представља тежу повреду обевезе, за коју се ученику смањује оцена из владања и изриче васпитно-дисциплинска мера, уз поштовање принципа поступности у изрицању мера.

Ученику који је неоправдано изостао са наставе и других облика образовно-васпитног рада од 10 до 15 часова, изриче се васпитно-дисциплинска мера и смањује оцена из владања. Оцену из владања утврђује орган који је изрекао васпитно-дисциплинску меру, ценећи релевантне околности у сваком појединачном случају. 

Оцена из владања ученику се може смањити и због других тежих повреда обавеза и за повреде забране прописане Законом. При доношењу одлуке о оцени из владања цениће се сви параметри наведени у члану 15. став 2. овог правилника. 

Владање ученика шестог, седмог и осмог разреда оцењује се описно у току полугодишта, а бројчано на крају првог и другог полугодишта и утиче на општи успех. 

Закључну оцену из владања утврђује одељенско веће на предлог одељенског старешине на крају првог и другог полугодишта на основу сагледавања личности и понашања ученика у целини, процењивањем његовог укупног понашања и извршавања обавеза прописаних законом и изречених васпитних или васпитно-дисциплинских мера и њихових ефеката.

Оцена из владања поправља се на предлог одељенског старешине најкасније на крају полугодишта када ученик покаже позитивне промене у свом понашању, прихвата одговорност за своје поступке или је до позитивних промена у понашању дошло кроз појачан васпитни рад са учеником после изречене васпитне, односно васпитно-дисциплинске мере. 

Правна заштита ученика 

Члан 17.

Ученик, родитељ одосно други законски заступник ученика, на изречену васпитно-дисциплинску меру за учињену тежу повреду обавезе или повреду забране може уложити жалбу школском одбору - у року од осам дана од дана достављања решења којим се утврђује одговорност ученика и изриче мера.

О жалби школски одбор одлучује у року од 15 дана од дана достављања жалбе и жалба одлаже извршење решења.

Евиденција о изреченим васпитним и васпитно-дисциплинским мерама  и активностима друштвено-корисног, односно хуманитарног рада и извештавање о његовим ефектима 

Члан 18. 

О изреченим васпитним и васпитно-дисциплинским мерама евиденцију води одељенски старешина, уз поштовање начела прописаних законом којим се уређује заштита података о личности. 

О праћењу друштвено корисног односно хуманиторног рада евиденцију води одељенски старешина на обрасцу бр. 4а и подноси извештај надлежном органу школе (одељенском већу, директору школе, наставничком већу) на обрасцу бр. 4б.Материјална одговорност ученика 

Члан 18 .

Ученик, његов родитељ, односно други законски заступник ученика одговара за материјалну штету коју ученик нанесе Школи намерно или крајњом непажњом, у складу са законом. 

Поступак за утврђивање материјалне одговорности ученика покреће директор, а води комисија коју формира директор и чији је члан и одељенски старешина. 

За штету коју је проузроковало више ученика, одговорност је солидарна уколико није могуће утврдити степен одговорности сваког од ученика за насталу штету. 

Директор, на основу предлога комисије, доноси решење о материјалној одговорности ученика, висини штете и року за накнаду штете. 

Директор може донети одлуку о ослобођењу ученика, његовог родитеља, односно другог законског заступника ученика материјалне одговорности за штету, због тешке материјалне ситуације. 

На решење директора о материјалној одговорности ученик, његов родитељ односно други законски заступниик ученика може изјавити жалбу школском одбору, у року од 15 дана од дана пријема решења. 

Школски одбор доноси одлуку у року од 15 дана од дана пријема жалбе. 

Завршна одредба 

Члан 19.

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика Основне школе „Зага Маливук“  у Београду, деловодни број 1073 oд 26.12.2013. године.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе. 

Председник школског одбора

_____________________

Анка Лончар Јањушевић

 

 

 

 

Правилник објављен на огласној табли школе дана:04.05.2018.

Правилник ступио на снагу дана: 12.05.2018.

 

Рекли су о образовању...

О нама

Адреса школске установе:
Грге Андријановића 18,
11210 Крњача, Београд

Број телефона:  011/2712-371
Мејл адреса:
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Наша локација