Информатика и техника

Критеријум оцењивања ученика – Техника и технологија и Информатика и рачунарство

 

Наставни предмети:

Техника и технологија (V, VI, VII и VIII разред основне школе)

 

Информатика и рачунарство (V, VI, VII и VIII разред основне школе)

 

Елементи оцењивања су:

 

 • усвојеност образовних садржаја;

 

 • примена знања;

 • активност ученика.

 

Ученик у току школске године може добити оцене на основу:

 

 • активности на часу

 • усменог испитивања

 

 • израде техничких цртежа

 • израде практичних радова

 • израде презентација

 

 • паноа, реферата, семинарских радова

 • целокупног изгледа радне свске

 

 • практичног рада на рачунару

 • теста

 

 • активности везане за припреме и учешће на такмичењима

 • повезивање теоријских знања са практичним радом и свакодневним животом.

 

Коначна оцена из предмета Техника и технологија се добија на основу четри типа оцена:

 • усмено одговарање

 • техничко цртање

 • рад на рачунарима(дигитални део)

 • практичан рад

 

Практични радови вреднују се на основу :

 • примене мера заштите на раду

 

 • сложености рада

 • прецизности преношења мера са цртежа на материјал

 

 • самосталности израде рада од стране ученика

 • прецизност израде делова и завршне обраде

 

 • правилног коришћења различитих алата и прибора

 • функционалности направљеног предмета (модела, макете)

 • естетске вредности рада

 

 • мотивисаности ученика током израде рада

 • практични радови се раде искључиво на часу,уколико наставник не дефинише другачије

 

Техничко цртање се оцењује на основу:

 • сложености цртежа

 • правилне употребе правила цртања(котирање,паралелност и нормалност линија,размера,употребе врсте линија)

 • технички цртеж подразумева да је ученик самостално нацртао цртеж, а не прецртао цртеж

 

Петнаестоминутне провере знања не морају бити унапред најављене. Резултате петнаестоминутне провере наставник уписује у педагошку свеску, а за извођење оцене су неопходне најмање две такве провере.

 

 • колико је предвиђен, тест у предмету Техника и технологија као и Информатика и рачунарство биће оцењен по следећим критеријумима:

 

Ученик који на писменој провери оствари бар 85% од укупног броја поена, не може бити оцењен оценом мањом од 5. Ученик који на писменој провери оствари бар 70% од укупног броја поена, не може бити оцењен оценом мањом од 4. Ученик који на писменој провери оствари бар 55% од укупног броја поена, не може бити оцењен оценом мањом од 3. Ученик који на писменој провери оствари бар 30% од укупног броја поена, не може бити оцењен оценом мањом од 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) Усмено одговарање

 

Одличан (5)

Врло добар (4)

Добар (3)

Довољан (2)

Недовољан (1)

- примењује знања,

- познавање и разумевање

- самостална

- присећање делова

- неусвојена већина

укључујући и методолошка, у

свих наставних садржаја

репродукција научених

садржаја или основних

садржаја, често и до нивоа

сложеним и непознатим

скоро у потпуности

садржја уз мању помоћ

појмова уз помоћ

препознавања

ситуацијама; самостално и на

- поседује развијену

наставника

наставника

- неусвојеност кључних

креативан начин објашњава и

способност анализе и

- поседовање

- делимично памћење и

појмова

критички разматра сложене

синтезе садржаја

способности анализе

репродукција научених

- непостојање потребних

садржинске целине и

- делимични повезује

садржаја

садржаја, али без примера

предзнања за усвајање

информације; процењује

усвојено градиво са

- делимично повезивање

-слабија активност на часу

нових садржаја, вештина и

вредност теорија, идеја и

другим сличним

усвојеног знања са

и у усвајању садржаја

навика

ставова;

садржајима

сличним садржајем

- изостаје повезивање

- ретка спремност за

- бира, повезује и вреднује

- примењује садржај,

- примена садржаја са

садржаја унутар предмета

исказивање знања, умења

различите врсте и изворе

углавном. без гршке уз

мањим грешкама уз

- чини грешке и неуочава

и вештина

података;

давање наставникових

давање наставникових

их

- пасивност и

- аргументује решења, ставове

примера

примера

-несамосталност у раду,

незаинтересованост на

и одлуке;

- заинтересованост за

- исправљање грешака

тражење и прихваћање

часу

- решава проблеме који имају

наставне садржаје уз

уз наставникову помоћ

помоћи и савета

- недостатак интереса за

и више решења, вреднује и

активност на часу

- слабија активност на

 

стицањем нових знања,

образлаже решења;

- самостално уочавањеи

часу

 

чак и уз велико залагање

- континуирано показује

исправљање грешака

- коришћење једног

 

наставника

заинтересованост и

- примена усвојених

извора знања (уџбеника

 

 

одговорност према

знања и вештина у новим

или записа у свесци)

 

 

сопственом процесу учења,

ситуацијама уз постицај

 

 

 

уважава препоруке за

-коришћење различитих

 

 

 

напредовање и реализује их.

извора знања уз постицај

 

 

 

б) Раду тиму

 

Одличан (5)

 

-Ученик је посебно

 

мотивисан, креативан,

 

одговоран у раду, поштује

 

друге, редован у

 

извршавању обавеза;

 

-даје креативне примедбе

 

и предлоге;

 

 • поштује правила рада; -у презентовању је јасан, тачан и уме да искаже суштину; -уочава битно и разликује га од небитног;

 

-зна добро да организује и води рад у групи; -има високо развијено критичко мишљење.

 

 

 

 

Врло добар (4)

 

-мотивисан је и редовно

 

извршава задатке;

-решава проблеме

користећи научне

 

садржаје,

 

-поштује правила рада

 

-подржава рад групе и

потстиче их на рад;

-поуздан, марљив и

 

одговоран;

 

-презентује тачне податке.

 

 

 

 

 

Добар (3)

Довољан (2)

Недовољан (1)

-у подели задатака групе

-ради на нивоу присећања;

-незаинтересован за рад,

потребна помоћ

-у групи почиње да ради

омета друге;

наставника;

на интервенцију

-потстицање и помоћ га не

-за рад потребна

наставника;

мотивишу на рада;

помоћ,постицај и

-задатак не завршава и има

-не поштује правила

усмеравање;

грешака;

понашања у групи;

-спор и непрецизан у

-површан у раду и

-тражи пуну пажњу и

презентацији;

поштовању правила;

индивидуалан приступ.

-теже исказује своје

-углавном је пасиван у

 

мишљење;

групи.

 

-није самосталан, прати

 

 

друге;

 

 

-научено градиво

 

 

примењује погрешно;

 

 

-делимучно поштије

 

 

правила рада.

 

 

 

 

в) Уопштени критеријуми оцењивања

 

Одличан (5)

 

потпуно самостално остварује циљеве и задатке са свих претходних нивоа, као и већину напредних захтева и врло је мотивисан у свом раду

 

 

Врло добар (4)

 

самостално савладава захтеве са свих претходних нивоа, као и део напредних захтева, мотивисан је у свом раду

 

 

Добар (3)

 

самостално савладава захтеве са претходних нивоа, као и већи део захтева средњег нивоа, просечно је ангажован у свом раду

 

 

Довољан (2)

 

тек уз помоћ наставника савладава захтеве основног нивоа, просечно је ангажован и мотивисан у свом раду

 

 

Недовољан (1)

 

ни уз помоћ наставника не савладава захтеве са основног нивоа, није ангажован и мотивисан у свом раду

 

 

Актив наставника Технике и технологије и Информатике и рачунарства

Део из Правилника о оцењивању ученика у основној школи:

 

Ученик се оцењује на основу усмене и писмене провере постигнућа и практичног рада, као и на основу активности и резултата рада, а нарочито: излагања и представљања (изложба радова, резултати истраживања, модели, цртежи, постери, дизајнерска решења

 • др.), учешћа у дебати и дискусији, писања есеја, домаћих задатака, учешћа у различитим облицима групног рада, рада на пројектима, збирке одабраних ученикових продуката рада - портфолија, у складу са програмом предмета. Постигнуће ученика из практичног рада, огледа, лабораторијске и друге вежбе, уметничког наступа и спортске активности оцењује се на основу примене учениковог знања, самосталности, показаних вештина у коришћењу материјала, алата, инструмената и других помагала у извођењу задатка, као и примене мера заштите и безбедности према себи, другима и околини, у складу са програмом предмета. Распоред писмених провера постигнућа, односно писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута, уписује се у дневник и објављује се, за свако одељење, на огласној табли школе, односно на званичној интернет страни школе, најкасније до краја треће наставне недеље у сваком полугодишту. Број писмених провера је ограничен, тако да може да се обави само једна дневно, а две у наставној недељи. У циљу постизања озбиљнијег и одговорнијег односа ученика према усвајању знања, провера постигнућа ученика обавља се на сваком часу, а ученик, у току часа, може да буде само једанпут оцењен за усмену или писмену проверу постигнућа...“

 

 

Наставник – праћење наставе, постигнућа ученика и сопственог рада

 

 • Планира различите начине праћења и вредновања рада и напредовања ученика

 

 • Прати и вреднује постигнућа ученика, примењујући, објективно, јавно, континуирано и подстицајно оцењивање, дајући потпуну и разумљиву повратну информацију ученицима о њиховом раду.

 

 • Прати и процењује различите аспекте учења и напредовања, користећи различите технике евалуирања.

 

 • Прати и вреднује ефикасност сопствених метода на основу ученичких постигнућа.

 

 • Прати и вреднује постигнућа ученика у складу са индивидуалним способностима ученика, примењујући утврђене критеријуме оцењивања.

 

 • Прати и вреднује примену инструмената за праћење и анализирање рада у односу на напредовање ученика.

 

 • Континуирано прати и вреднује ученичка постигнућа користећи поступке вредновања који су у функцији даљег учења.

 

Наставник треба да:

 

 • прецизно формулише активности ученика током процеса учења,

 

 • да прецизно формулише своје активности током процеса подучавања,

 • да ефикасно прати процес учења и подучавања,

 

 • да објективније вреднује постигнућа ученика,

 

 • да помери усмереност са реализације садржаја на промишљање сопствене праксе која доприноси остваривању исхода.

 

 • да даје ученику јасну слику шта се од њега очекује и омогућавају му да прати сопствени напредак у учењу.

Шта се прати и вреднује?

 

Планира различите начине праћења и вредновања рада и напредовања ученика

 

Прати и вреднује постигнућа ученика, примењујући, објективно, јавно, континуирано и подстицајно оцењивање, дајући потпуну и разумљиву повратну информацију ученицима о њиховом раду.

 

Прати и процењује различите аспекте учења и напредовања, користећи различите технике евалуирања.

Прати и вреднује ефикасност сопствених метода на основу ученичких постигнућа.

 

Прати и вреднује постигнућа ученика у складу са индивидуалним способностима ученика, примењујући утврђене критеријуме оцењивања.

 

Прати и вреднује примену инструмената за праћење и анализирање рада у односу на напредовање ученика.

 

Континуирано прати и вреднује ученичка постигнућа користећи поступке вредновања који су у функцији даљег учења.

 

Процењује потребе ученика за додатном подршком у учењу.

Рекли су о образовању...

О нама

Адреса школске установе:
Грге Андријановића 18,
11210 Крњача, Београд

Број телефона:  011/2712-371
Мејл адреса:
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Наша локација