Хемија - 7. разред

Хемија критеријуми оцењивања за 7 разред

 

Стручно веће природних наука, наставник хемије

Оцењивање се обавља уз уважавање ученикових способности, степена спретности и умешности.

Ученик са изузетним способностима, који стиче образовање и васпитање на прилагођен и обогаћен начин применом индивидуалног образовног плана, оцењује се на основу остварености циљева и прописаних стандарда постигнућа, као и на основу ангажовања.

Ученик који има тешкоће у учењу услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и других разлога и коме је потребна додатна подршка у образовању и васпитању, оцењује се на основу остварености циљева и стандарда постигнућ према плану индивидуализацие или у току савладавања индивидуалног образовног плана.

 

Ученик у току школске године може добити оцене на основу:

 • писмених провера знања – контролних вежби;

 • усменог испитивања;

 • активности на часу;

 • домаћих задатака;

 • семинарских радова.

Писмене провере знања, осим петнаестоминутних провера, се најављују ученицима и одржавају према унапред утврђеном распореду.

Усмене провере

Учеников успех на усменим проверама знања вреднује се на следећи начин, а у складу са Правилником о оцењивању у основној школи:

 

 

Одличан (5)

Ученик на постављено питање одговара самостално, и показује висок ниво познавања градива, одговара на потпитања наставника без помоћи наставника и самостално повезује знања уводећи и појмове и појаве које се тичу других предмета, или на начин који показује висок степен развијености међупредметних компетенција. Успешно решава задатке на свим нивоима постигнућа (почев од препознавања градива до примене наученог на новим примерима). Успешно актуализује своја знања и повезује их са стварним примерима из живота.

Врлодобар (4)

Ученик самостално одговара на питања, уз минималну помоћ и погрешке, добро познаје појмове који се тичу градива, не лута по теми постављаног питања, самостално одговара на потпитања која даје наставник, или уз малу помоћ наставника. Успешно решава задатке на свим нивоима постигнућа, уз малу помоћ наставника.

Добар (3)

Ученик познаје градиво, уме да препозна појмове који се тичу градива и да их репродукује, уз помоћ наставника уме да одговори на потпитања, али често греши. Не открива узрочно-последичне везе и не може самостално закључивати о њима.Одговара на питања основног нивоа и задатке које је наставник већ давао на часу. Показује занимање и труди се, упркос свему.

Довољан (2)

Ученик може набројати, именовати или уз помоћ наставника дефинисати само основне појмове, стално га треба подсећати и усмеравати у одговорима наводити на тачна решења и уз помоћ наставника је у стању да реши задатке основног нивоа. Отежано повезује дате чињенице и често греши у примени знања.

Недовољан (1)

Ученик није савладао основне појмове које садржи тема коју одговара, не показује интересовање да уз помоћ наставника пронађе одговоре, одговара са „не знам“ и „дајте ми један“, не жели усмено да одговара кад на њега дође ред или када га наставник позове да одговара.

 

Ангажовање (активност) и рад на часу

Рад на часу - је слободна наставникова процена о раду ученика током једног полугодишта/школске године.

Рад на часу подразумева: ученикову пажњу, праћење, активно учествовање у наставном процесу.

Радна свеска из хемије - наставник може да оцени радну свеску ученика на крају полугодишта/школске године. Наставник оцењује: садржај свеске, уредност, тачност дати одговора

 

Ограничено се труди

 • Приводи крају само неколико задатака;

 • Потребно је дете стално подесћати на започети задатак, ретко мотивисано;

 • Заборавља задатке, не довршава их, нетачно ради или са закашњењем.

Недовољно се труди

 • Мотивисано је да заврши већину задатака иако неки нису потпуно урађени;

 • С времена на време треба га подсетити да заврши задатак;

 • Понекад слуша са пажњом, учествује у дискусијама и активностима, сарађује у групном раду.

Довољно се труди

 • Обично је мотивисано и ради задатке;

 • Завршава задатке на време;

 • Обично слуша са пажњом, учествује у дискусијама и активностима одељења, сарађује у групном раду.

 

Изражено се труди

 • Лично мотивисано;

 • Са вољом завршава задатке;

 • Често тражи изазове у учењу;

 • Скоро увек слуша са пажњом, учествује у дискусијама и активностима одељења, сарађује у групном раду.

Изузетно се труди

 • Самоуверено и самостално дете;

 • Тражи изазове у учењу;

 • Задатке завршава са ентузијазмом;

 • Слуша са пажњом;

 • Здушно учествује у дискусијама/активностима;

 • Доприноси корисним разменама током групног рада;

 • Преузима одговорност за сопствени развој.

 

ОЦЕЊИВАЊЕ УЧЕНИКА КОЈИ ОСТВАРУЈУ ДОДАТНУ ПОДРШКУ У ОБРАЗОВАЊУ

Ученик коjи стиче образовање и васпитање по индивидуалном образовном плану (ИОП-1) оцењивање се врши у односу на постојеће стандарде и очекиване исходе у ИОП-у.

Ученик коjи стиче образовање и васпитање по индивидуалном образовном плану са прилагођеним стандардима постостигнућа(ИОП-2),оцењује се на основу ангажовања и степена остварености циљева и прилагођених стандарда

Ученик са изузетним способностима коjи стиче образовање и васпитање на прилагођен и обогаћен начин,применом индивидуалног образовног плана(ИОП-3),оцењује се на основу праћења остваривања прописаних циљева,општих и посебних стандарда постигнућа и ангажовања.

 

 

 

 

Усклађивање критеријума оцењивања за 7 разред 

 

Довољан (2)

 

Добар (3)

зна градиво за 2 +

Врло добар(4)

зна градиво за 2и 3 +

Одличан (5)

зна град. за 2,3и 4 +

 

 

ХЕМИЈА КАО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА НАУКА И ХЕМИЈА У
СВЕТУ ОКО НА
С

 

 

 

 

Ученик зна:

- шта проучава хемија

-штајематерија и разликује супстанцу од физичког поља

- врстесупстанце( да наброји)

-

 

 

 

Ученик зна:

- значење термина материја, супстанца, физ.поље, елемент, једињење, смеша

- наводи примере елемента, једињења и смеша

 

 

 

Ученик:

-зна и разликује значење елемента, једињења и смеша

- уз малу помоћ наставника наводи и образлаже примере ових супстанци

 

 

 

Ученик:

- разуме и самостално на примерима образлаже разлику између појмова елемент, једињење, хомогена, хетерогена смеша

- самостално

ХЕМИЈСКА
ЛАБОРАТОРИЈА

Препознаје врсте посуђа и понашање у хем.лаборат.

-да наведе физичка својства најједноставнијих супстанци

- разврста дата својства на физичка и хемијска

-прави разлику између физичких и хемијских промена

 

- применуприбора и посуђа и понашање у хем. лаборат.

- зна да одреди физичка и хемијска својства супстанци

-разликује физичке од хем. промене супстанци

- знада направи хомогену и хетерогену смешу

-зна шта је мерење

 

-знаприменупосуђа и прибора и понашање у хем.лаборат.

-знатерминефизичко и хем.својство и промене супстанци уз примере

-зна врсте мерења и да измери супстанцу

-зна да уз малу помоћ наставника табеларно прикаже мерење

 

наводи, разуме и образлаже појмове физичка и хемијска својства и промене супстанце уз примере

- самостално наводи, разуме , објашњава и изводи поступке мерења

 

АТОМИ И ХЕМИЈСКИ ЕЛЕМЕНТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик зна:

-квалитативно значење симбола најважнијих хемијских елемената

-значење следећих термина:атом, изотопи

-да одреди атомски и масени број

-да одреди распоред електрона у омотачу

-да одреди групу и периоду у ПСЕ

 

Ученик зна да

репродукује и разуме:

-да су чисте супстанце изграђене од атома

- квалитативно значење симбола најважнијих хемијских елемената,

- значење следећих термина: атом, изотопи уз интервенцију наставника

-да одреди групу и периоду у ПСЕ и да је повеже са електронским омотачем

 

Ученик:

-углавном самостално репродукује и разуме да су чисте супс. изграђене од атома

-углавном самостално репродукује значење симбола

-углавном самостално репродукује и повезује значење следећих термина: атом, изотопи

-углавном самостално одређује место елемента у ПСЕ на основу електронског омотача и обрнуто

 

Ученик:

- самостално репродукује и разуме да су чисте супс. изграђене од атома-

- самостално репродукује значење симбола

- самостално репродукује и повезује значење следећих термина: атом, изотопи

- самостално одређује место елемента у ПСЕ на основу електронског омотача и обрнуто

-решава сложеније задатке

 

 

 

МОЛЕКУЛИ ЕЛЕМЕНАТА И ЈЕДИЊЕЊА,ЈОНИ И ЈОНСКА ЈЕДИЊЕЊА

Ученик зна:

-да су чисте супстанце изграђене од атома, молекула и јона и те честице међусобно разликује по наелектрисању и сложености грађе

-тип хемијске везе у молекулима елемената, ковалентним и јонским једиењима

-квалитативно значење симбола најважнијих хемијских елемената, хемијских формула најважнијих представника класа неорганских једињења

-значење следећих термина:атом, молекул, јон, хемијска веза

-да одреди валенцу у оксидима

 

Ученик зна да

-објасни тип хемијске везе у датим молекулима елемената, ковалентним и јонским једиењима уз интервенцију наставника

- квалитативно значење симбола најважнијих хем. елемената, хем. формула –

- значење следећих термина: атом, молекул, јон, хемијска веза уз интервенцију наставника

-да одреди валенцу у оксидима и киселинама из малу помоћ наставника

-објасни појам кристалне решетке

 

Ученик зна да:

- објасни тип хемијске везе у датим молекулима елемената, ковалентним и јонским једиењима уз малу помоћ наставника

- самостално репродукује и повезује значење следећих термина: атом, молекул, јон, хемијска веза

- самостално одређује валенцу елемената у оксидима и киселинама

-објасни појам кристалне решетке

 

Ученик разуме:

-разлику између чистих супстанци и смеша на основу врста честица које их изграђују

-како је практична примена супстанци повезана са њиховим својствима

-да су промене супстанци и својства условљене разликама на нивоу честица

-структуру атома, молекула и јона, које их елементарне честице изграђују и како од њиховог броја зависи наелектрисање атома, молекула и јона

- и самостално одређује валенцу елемената у оксидима и киселинама

објашњава настанак јонске, поларне и неполарне ковалентне везе на примерима

- појам кристалне решетке и врсте и уме да објасни

 

ХОМОГЕНЕ И ХЕТЕРОГЕНЕ СМЕШЕ

Ученик зна:

-шта су смеше и којих врста смеша има

-да препознаје хомогене и хетерогене смеше из свакодневног живота

-шта су раствори, како настају и примере ратвора у свакодневном животу

-значење термина растворљивост и %

-да из свакодневног живота наведе примере супстанци које су растворне у води

-значај воде као растварача, тј.водених раствора у природи

-да наведе поступке за раздвајање састојака смеша

 

Ученик зна:

-како тип хемијске везе одређује растворљивост супстанци

-шта је незасићен, засићен и презасићен раствор и повеже са врстом смеше

-да изабере најпогоднији начин за повећање брзине растварања супстанце

-да промени концентрацију раствора додавањем супстанци уз интервенцију наставника

-да рачунски одреди масу растворене супстанце и растварача за припремање раствора

-да израчуна масени процентни састав раствора када је позната маса раствора и растворене супстанце

-да наведе, објасни и изводи уз помоћ наставника поступке за раздвајање састојака смеша

 

Ученик зна:

-да одреди растворљивост супстанце

-да израчуна процентну концентрацију супстанце у сложенијим примерима уз малу интервенцију наставника

-да повећа или смањи концентрацију раствора додавањем растворене супстнце или растварача

-да израчуна масу растворене супстанце и растварача , на основу процентног састава раствора и обрнуто

-уз малу помоћ наставника наводи, објашњава поступке за раздвајање састојака смеша

 

Ученик разуме:

- и објашњава по чему се разликују чисте супстанце од смеша и илуструје то примерима

- појам раствор, зависност растворљивости супстанце од природе супстанце и растварача

- и објашњава процес растварања супстанце и квантитативно значење растворљивости супстанце

изводи израчунавања у вези с масеним процентним саставом раствора

-израчуна процентну концентрацију раствора који је добијен додавањем супстанце у постојећи раствор

-самостално објашњава и изводи (објашњава) поступке за раздвајање састојака сложенијих смеша

 

ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ И ХЕМИЈСКЕ ЈЕДНАЧИНЕ

Учениктреба да зна:

-квалитативно значење симбола, хемијских формула најважнијих једињења

-квалитативно значење хемијских једначина

-значење анализе и синтезе

- значај закона одржања масе

-значење реактаната и производа реакције и њихово место у хемијској једначини

 

Ученик треба да зна:

-да разликује анализу и синтезу

-да образложи закона одржања масе

-да напише хемијску једначину најједноставнијих реакција

- да пише једначине хемијских реакција анализе и синтезе бинарних једињења

 

 

Ученик треба да зна:

-да разликује реакције анализе и синтезе и самостално их пише

-да напише једначине хемијских реакција и објасни њихово квалитативно и квантитативно значење

-да примени Закон одржања масе при састављању једначина хемијских реакција

 

Ученик треба да разуме:

-и разликује реакције анализе и синтезе сложенијих примера и самостално их пише и образлаже

-и пише једначине хемијских реакција и објашњава њихово квалитативно и квантитативно значење

-и примењује Закон одржања масе при састављању једначина хемијских реакција

 

 

ИЗРАЧУНАВАЊА У ХЕМИЈИ

 

Учениктреба да зна:

- да је стварна маса атома мала и да се користи релативна атомска маса

- да је стварна маса молекула мала

- да на основу хемијске формуле израчуна релативну молекулску масу

- зна да израчуна моларну масу на основу хемијске формуле

 

Ученик треба да зна:

- зна да примени Закон сталних односа маса

- зна да израчуна масени процентни састав елемента у једињењу на основу формуле или пропорције

- зна да израчуна масени процентни састав једињења на основу хемијске формуле једињења

- изводи једноставна израчунавања на основу једначине хемијске реакције

 

Ученик треба да зна да:

разуме однос масе и количине супстанце;

изводи израчунавања у вези с масеним процентним саставом раствора;

зна да примени Закон сталних односа маса

зна да израчуна масени процентни састав елемента у једињењу на основу формуле или пропорције;

изводи једноставна израчунавања на основу једначине хемијске реакције – стехиометријска израчунавања заснована на масеним и количинским односима

 

Ученик треба да :

разуме да је стварна маса атома мала и да се користи релативна атомска маса;

разуме да је стварна маса молекула мала;

разуме појмове количина супстанце и мол, моларна маса

разуме однос масе и количине супстанце

разуме и примењује Закон одржања масе при писању једначина хемијских реакција и при хемијским израчунавањима;

-решава стехиометријске задатке

-уочава и објашњава примену стехиометријских израчунавања у свакодневном животу

ВОДОНИК И КИСЕОНИК И ЊИХОВА ЈЕДИЊЕЊА. СОЛИ

Ученикзна:

- да опише физичка својства водоника и кисеоника;

- појам оксид и оксидација;

- да примењује правила писања оксида;

- разликује киселине од оксида;

- да доказује киселине и хидроксиде индикаторима

- физичка својства соли

 

да опише и објасни физичка и хемијска својства водоника и кисеоника

­ данапишехемијскеформулеоксиданеметала,

­ даодредиваленцу и даименујеоксиденеметала

- да напише хемијске формуле киселина и база

- појам електролитичке дисоцијације

- да доказује киселине и хидроксиде индикаторима

- физичка и хемијска својства соли

 

Ученик зна:

-да пишесамостално и изједначавахемијскеједначинезадобијањеводоника,кисеоника

­ представља хемијским једначинама хемијске реакције оксидације

- појам киселина и начине добијања киселина

- појам хидроксиди и начин њиховог добијања

- појам соли и начин њиховог добијања

- појам електролитичке дисоцијације

- разуме појам неутрализације

 

Ученик разуме:

- да пише самостално и изједначава хемијске једначине за добијање водоника,кисеоника

- и зна појам оксид и оксидација и писање хемијских једначина оксидације

- појам киселина и начине добијања киселина

- појам хидроксиди и начин њиховог добијања

- појам соли и начин њиховог добијања

- појам електролитичке дисоцијације, примењује писање једначина дисоцијације киселина, хироксида и соли

- појам неутрализације

 

Предметни наставник

Драгица Жежељ

Рекли су о образовању...

О нама

Адреса школске установе:
Грге Андријановића 18,
11210 Крњача, Београд

Број телефона:  011/2712-371
Мејл адреса:
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Наша локација